inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει τις δραστηριότητές του ο όμιλος ΜυτιληναίοςΥψηλότερους στόχους, διεύρυνση των δραστηριοτήτων του στην υποσαχάρια Αφρική μέσω της ανάληψης νέων μηχανολογικών κατασκευών ενεργειακών σταθμών από τη Metka Power West Africa και επέκταση στους τομείς της παραγωγής οξειδίων ψυεδαργύρου και μολύβδου και των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών προωθεί ο βιομηχανικός, ενεργειακός και εμπορικός όμιλος Μυτιληναίος.

Η επιχείρηση έχει τον χαρακτήρα εταιρείας χαρτοφυλακίου. Αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ελληνικό μεταλλουργικό όμιλο και κορυφαίο ανεξάρτητο παραγωγό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με μεγάλες μονάδες παραγωγής στους νομούς Βοιωτίας και Μαγνησίας. Μετασχηματίζεται σε βιομηχανική, κατά κύριο λόγο, εταιρεία, βάσει διαδικασίας που προβλέπει ότι ως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα έχει απορροφήσει τις θυγατρικές της Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική - Κατασκευαστική, Protergia και Protergia Thermo Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία Μυτιληναίος το 2016 επεξέτεινε τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές της στον ενεργειακό τομέα, αντισταθμίζοντας έτσι, σε μεγάλο βαθμό, απώλειες που παρουσίασε στον μεταλλουργικό και τον κατασκευαστικό τομέα λόγω της κάμψης των τιμών και των περιθωρίων κέρδους στα προϊόντα αλουμινίου και της εκτέλεσης λιγότερων ενεργειακών κατασκευαστικών έργων σε αφρικανικές και ασιατικές χώρες.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδά της το 2016 μειώθηκαν σε 1,25 δισ. ευρώ, από 1,39 δισ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 9,9% σε ποσοστό και 136,7 εκατ. ευρώ σε αξία. Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν 45%, οι διεθνείς πωλήσεις της μειώθηκαν 33,4%. Το 35,8% των εσόδων της (447,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τον τομέα της μεταλλουργίας, 35,1% (438,4 εκατ. ευρώ) από τον κατασκευαστικό τομέα και το υπόλοιπο 29,1% (363,8 εκατ. περίπου ευρώ) από τον ενεργειακό. Σε σύγκριση με το 2015 μειώθηκαν τα έσοδα του μεταλλουργικού τομέα 17,8% και του κατασκευαστικού 32,6%, ενώ αυξήθηκαν τα έσοδα του ενεργειακού 94,4%. Επίσης, το 48,7% των εσόδων του (608,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εσωτερική αγορά, 24,5% (306,5 εκατ. ευρώ) από διάθεση προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 26,8% (335,4 εκατ. περίπου ευρώ) από έργα που πραγματοποιήθηκαν ή προϊόντα που διατέθηκαν σε τρίτες χώρες.

Συγχρόνως, η εταιρεία κατέγραψε μεικτά κέρδη 199,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 224,9 εκατ. ευρώ το 2015 (-11,3% ή -25,4 εκατ. ευρώ), διατηρώντας σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (16%, από 16,2%).

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 219,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 230,8 εκατ. ευρώ το 2015 (-4,8% ή -11 εκατ. ευρώ), καθώς συμπίεσε τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες της και επωφελήθηκε από αυξημένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα οποία συμπεριελάμβαναν, μεταξύ άλλων, κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 31,6 εκατ. ευρώ, αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού 1,1 εκατ. ευρώ και αποζημιώσεις από συναλλασσόμενους 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ήταν ύψους 86,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 104,1 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 20,6% (-21,4 εκατ. περίπου ευρώ). Τα κέρδη της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 34,2 εκατ. περίπου ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 47,5 εκατ. περίπου ευρώ τo 2015, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 28,1% (-13,4 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές δραστηριότητές του αυξήθηκαν κατά 104,9 εκατ. ευρώ (112,4 εκατ. ευρώ, από 7,5 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων το 2016 ήταν ύψους 158,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,7%.

Ο μεταλλουργικός τομέας κατέγραψε κέρδη προ φόρων της τάξεως των 30 εκατ ευρώ και ο κατασκευαστικός 69,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενεργειακός παρέμεινε ζημιογόνος, μειώνοντας όμως τις ζημιές του προ φόρων σε 7,9 εκατ. ευρώ, από 30,8 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το 6,6% των πωλήσεων, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 3,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,1%, έναντι 8% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν 3,11 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,2%.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αυξημένες αποσβέσεις ύψους 75,5 εκατ. ευρώ (61,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μειωμένους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 59,9 εκατ. ευρώ (64,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), μαζί με τόκους εμπορικών συναλλαγών και προεξόφλησης υποχρεώσεων, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, factoring και το κόστος ανταλλαγής επιτοκίων IRS.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τρίτων μετόχων στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1,28 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 4,4% (1,23 δισ. ευρώ στις 31.12.2015), ενώ αντιστοιχούσαν στο 41,3% του συνόλου των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων (42,4% στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν αξίας 1,07 δισ. ευρώ, έναντι επίσης 1,07 δισ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις του σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν ύψους 90,8 εκατ. ευρώ, έναντι 44,9 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 816,2 εκατ. ευρώ, κατά 52,5% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 12,2%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (1,26 δισ. ευρώ) ήταν κατά 222 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (1,04 δισ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 197,9 εκατ. ευρώ (200,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί των ακινήτων του υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 733,3 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο είχαν παρασχεθεί λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού 168 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 13,5 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,15 δισ. ευρώ, ίσα προς το 16% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,54 δισ. ευρώ, ίσα προς το 11,4% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη 874,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 2,03 δισ. ευρώ.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και έχει πρόεδρο τον Ευάγγ. Μυτιληναίο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μυτιληναίο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Γ. Κοντούζογλου. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε, από κοινού με τις θυγατρικές της, 2.009 εργαζόμενους, έναντι 1.853 τα τέλη του 2015, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε τρίτες, εργολαβικές εταιρείες. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 74,73 εκατ. ευρώ, έναντι 73,53 εκατ. ευρώ το 2015. Για μισθούς, άλλες παροχές και αμοιβές των διοικητικών στελεχών της διέθεσε 16,24 εκατ. ευρώ, έναντι 17,98 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 109.405 ευρώ ανά εργαζόμενο στον όμιλο και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 41.140 ευρώ ανά εργαζόμενο στον όμιλο.

Στις 31.12.2016 το πάγιο ενεργητικό της μητρικής εταιρείας συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε 92 άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ρουμανικής Reycom Recycling που με τη διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης αποτελεί τμήμα της βιομηχανίας πρωτόχυτου αλουμινίου και αλουμινίου Αλουμίνιον της Ελλάδος και έχει αναλάβει την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου και μολύβδου.

Ο όμιλος δηλώνει ότι αναμένει ισχυρότερες επιδόσεις το 2017 στον τομέα του αλουμινίου, καθώς προβλέπει αύξηση της ζήτησης που θα τονώσει τις τιμές του μετάλλου, αξιοποιώντας τα υψηλά περιθώρια κέρδους που προσφέρουν οι τρέχουσες κλαδικές συνθήκες. Ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του στον τομέα, υλοποιώντας σχετικό πρόγραμμα με την ονομασία «The Best». Επιδιώκει, μέσω της βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών και έργων ΜΕΤΚΑ, να κατακτήσει κορυφαία θέση στην αγορά των ενεργειακών έργων της υποσαχάριας Αφρικής, ενώ επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά των φωτοβολταϊκών έργων αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΜΕΤΚΑ στα τέλη του 2016 ήταν ύψους 1,04 δισ. ευρώ, ενώ στις αρχές του 2017 η θυγατρική αυτή ανέλαβε έργο στη Γκάνα και πολλαπλάσιας αξίας αντίστοιχο έργο στη Λιβύη, ύψους 380 εκατ. ευρώ. Στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ο όμιλος φιλοδοξεί να εδραιώσει τη θέση του ως μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής, καθώς το μερίδιό του στην εγχώρια παραγωγή το 2016 ανήλθε σε 9%, κατόπιν αύξησης της παραγωγής του κατά 75%.

Βασικότεροι μέτοχοι της Μυτιληναίος στις 31.12.2016 ήταν οι Ιω. Μυτιληναίος με 16,42% και Ευάγγ. Μυτιληναίος με 16,01% και η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Fairfax Financial Holdings με 6,11%.

Ισολογισμοί - Στοιχεία - Αρθρα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω της θυγατρικής του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS