inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διψήφια αύξηση πωλήσεων κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία οίνων και αποσταγμάτων Κτήμα Κ. ΛαζαρίδηΣημαντική αύξηση πωλήσεων, αλλά και πάλι, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, αρνητικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, κατέγραψε το 2016 η μακεδονική βιομηχανία οίνων και αποσταγμένων οινοπνευματωδών ποτών Κτήμα Κ. Λαζαρίδη σε ενοποιημένη βάση.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1992, διαδεχόμενη μικρή οικογενειακή οινοποιία που είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Δράμα. Φέρει τον διακριτικό τίτλο Chateau Julia. Εχει ιδιόκτητους αμπελώνες και παράγει, εμφιαλώνει και διαθέτει κρασιά, τσίπουρο, αποστάγματα σταφυλιών και βαλασαμικό ξύδι. Από το 2016 έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εστίαση και τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. Τα προϊόντα της φέρουν τις ονομασίες Αμέθυστος, Πύργος Ιουλία, Οινότρια Γη, Οινωδία, Domaine Costa Lazaridi, Ηδωνικό, Methexis, Magnum, Botanico. Σημαντικό μέρος τους εξάγεται στις χώρες Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία, Σιγκαπούρη, Κίνα, ΗΠΑ, Καναδάς, Κύπρος, Βραζιλία, Αυστραλία και Αυστρία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία Κτήμα Κ. Λαζαρίδη, από κοινού με τη θυγατρική της εταιρεία εμπορίας οίνων Amalagos, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 8,5 εκατ. ευρώ, αντί 7,4 εκατ. περίπου ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 15,6% σε ποσοστό και 1,15 εκατ. ευρώ σε αξία. Μέρος της αύξησης αυτής αφορά την ενσωμάτωση του αυξημένου από τις αρχές του 2016 Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί. Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν 16,9%, οι εξαγωγές της αυξήθηκαν 12,1%. Το 57,4% των εσόδων της (4,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τους οίνους της, 40,5% (άνω των 3,4 εκατ. ευρώ) από προϊόντα απόσταξης και το υπόλοιπο 2,1% (0,2 εκατ. περίπου ευρώ) από λοιπές δραστηριότητές της. Τα έσοδα από τα προϊόντα απόσταξης αυξήθηκαν 19,6%.

Επίσης, το 71,1% των εσόδων της (6,05 εκατ. ευρώ) προήλθε από την Ελλάδα, 18,3% (1,6 εκατ. περίπου ευρώ) από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το υπόλοιπο 10,6% (0,9 εκατ. περίπου ευρώ) από άλλες χώρες.

Συγχρόνως, κατέγραψε μεικτά κέρδη άνω των 2,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,05 εκατ. περίπου ευρώ το 2015 (+28% ή +0,6 εκατ. περίπου ευρώ), ενισχύοντας κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (31%, από 28%).

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων έκτακτων δαπανών, άνω του 1,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,05 εκατ. περίπου ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 34,1% ή 0,36 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές της προ φόρων μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες περιορίστηκαν σε 3.000 ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,05 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,15 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,19 εκατ. ευρώ τo 2015, όταν τα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με απομείωση παγίων άνω του 0,7 εκατ. ευρώ. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν βελτιωμένα κατά 0,3 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,93 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,60 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα),

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 στα προαναφερθέντα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4,1%, έναντι 3% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν 34,85 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,7%.

Τα συνολικά πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν αξίας 25,6 εκατ. ευρώ, έναντι 26,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις του σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 αφορούσαν κυρίως νέους αμπελώνες και ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,5 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 8,35 εκατ. ευρώ, κατά 85,7% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,4%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (9,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (2,65 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί των παγίων του υφίστατο υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 10,3 εκατ. ευρώ, λόγω εγγύησης που χορήγησε προς τις πιστώτριες τράπεζές του τα μέσα του 2016, σε ποσοστό 80%, για την αναδιάρθρωση των οφειλών του μέσω νέων δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες Εθνική και Eurobank.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ τη χρονική περίοδο 2012-2016, δηλαδή στο διάστημα των πέντε αυτών ετών που η επιχείρηση έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ήταν ύψους 33,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων ήταν ζημιές 4,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 12,6% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 4,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,2% του μέσου όρου των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων της, δεδομένου ότι παρουσίασε ζημιές όλες τις προαναφερθείσες χρήσεις. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα πέντε αυτά χρόνια ήταν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία, που εδρεύει και διαθέτει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στην Αδριανή Δράμας, το 2016 κατέγραψε έσοδα 8,29 εκατ. ευρώ (7,53 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 10,1% κυρίως λόγω αυξημένης παραγωγής αποσταγμάτων. Παρουσίασε ζημιές προ φόρων 1.000 ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 0,15 εκατ. ευρώ (1,19 εκατ. ευρώ το 2015). Διέθεσε το 2016 για αμοιβές της διοίκησης 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,14 εκατ. ευρώ το 2015. Διατηρεί υποκατάστημα στο Καπανδρίτι Αττικής.

Εχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ιουλία Λαζαρίδου και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ζάχαρη. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 28.960 ευρώ ανά εργαζόμενο. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 49 εργαζόμενους, έναντι 48 τα τέλη του 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 84,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 20,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 24,6% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 0,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων, καθώς την τελευταία εξαετία παρουσίασε ζημιές μετά τους φόρους. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 13,65 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δηλώνει ότι επικεντρώνεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών της και όχι τόσο στην περιστολή των δαπανών της, για τον λόγο ότι έχει αποδώσει καρπούς το πρόγραμμα περιορισμού τους που εφάρμοσε τα προηγούμενα χρόνια.

Βασικότεροι μέτοχοι της βιομηχανίας στις 31.12.2016 ήταν οι Κων. Λαζαρίδης με μερίδιο 37,60%, Γερ. Λαζαρίδης με 16,83%, Ιουλία Λαζαρίδου με 14,64% και Γ. Λαζαρίδης με 10,51%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

www.inr.gr, 30 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS