inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 10,9 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών ΝηρεύςΑύξηση πωλήσεων και κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά την πτώση της τιμής της τσιπούρας, κατέγραψε το 2016 η εταιρεία Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, μεγαλύτερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιεργητική βιομηχανία μεσογειακών ειδών υδατοκαλλιέργειας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στη Χίο το 1988 και εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, όπου διαθέτει μονάδα μεταποιημένων ψαριών. Συνολικά, λειτουργεί στην Ελλάδα 26 μονάδες πάχυνσης ψαριών, τέσσερις ιχθυογεννητικούς σταθμούς, δυο μονάδες προπάχυνσης, έξι συσκευαστήρια, μία μεταποιητική μονάδα, δυο κέντρα logistics, έναν ιχθυογεννητικό σταθμό έρευνας για γενετική επιλογή και δυο εργοστάσια ιχθυοτροφών στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Εύβοιας, Θεσπρωτίας, Χίου, Φωκίδας, Αργολίδας και Αττικής. Ακόμη, διαθέτει μία μονάδα προπάχυνσης στην Ισπανία, ενώ διαχειρίζεται μέσω συνεργασιών άλλες 11 μονάδες πάχυνσης στην Ελλάδα και από μία στην Ιταλία και την Ισπανία. Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα σε τσιπούρες, λαβράκια και λοιπά μεσογειακά είδη ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 36.000 τόνους ψαριών και 167 εκατομμύρια τεμάχια γόνου, ενώ στις ιχθυοτροφές ανέρχεται σε 90.000 τόνους. Διαθέτει τα προϊόντα της σε 35 χώρες. Συγχρόνως, δραστηριοποιείται στην αγορά των κτηνοπτηνοτροφικών ειδών και του εξοπλισμού υδατοκαλλιεργητικών εγκαταστάσεων, μέσω θυγατρικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 197,8 εκατ. ευρώ, αντί 185,4 εκατ. περίπου ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 6,7% σε ποσοστό και 12,4 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι εγχώριες πωλήσεις της (41,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 16,5% και οι διεθνείς πωλήσεις της (156,1 εκατ. ευρώ) 4,3%. Το 89,6% των εσόδων της (177,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από ψάρια και γόνο, 3,6% (7,1 εκατ. ευρώ) από ιχθυοτροφές, 5,1% (10,1 εκατ. ευρώ) από κτηνοπτηνοτροφικά είδη και το υπόλοιπο 1,7% (3,3 εκατ. περίπου ευρώ) από τις λοιπές δραστηριότητές της. Τα έσοδα από ψάρια και γόνο αυξήθηκαν 6%, ενώ ο όγκος των σχετικών πωλήσεων αυξήθηκε 7,5%. Ο έντονος ανταγωνισμός από τουρκικές ομοειδείς επιχειρήσεις οδήγησε σε μείωση των τιμών της τσιπούρας.

Επίσης, ενώ το 21,1% των εσόδων της (41,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, 68,2% (134,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης και το υπόλοιπο 10,7% (21,2 εκατ. περίπου ευρώ) από τη διάθεση των προϊόντων σε άλλες χώρες.

Εξαιρουμένης της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων στο τέλος της χρήσης, ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 27,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 22,3 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 5 εκατ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένης αυτής, παρουσίασε αντίστοιχα κέρδη 22,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του προ φόρων, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν σε 7,9 εκατ. περίπου ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 68,1 εκατ. περίπου ευρώ το 2015, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την προσθήκη αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 10,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 59,2 εκατ. ευρώ τo 2015, όταν τα αποτελέσματα είχαν ευνοηθεί από κέρδη ύψους 57,8 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση της αναδιάρθρωσης των δανειακών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών του που είχε γίνει το έτος αυτό, κατόπιν κεφαλαιοποίησης μέρους των δανείων του. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν μειωμένα κατά 5,8 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 6,3 εκατ. ευρώ (6,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 9,8 εκατ. ευρώ (13,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2015. Θυγατρικές της ήταν οι ελληνικές επιχειρήσεις Πρωτεύς Εξοπλισμοί και Kego Agri, η κυπριακή Nireus Interantional, η βρετανική Miramar Projects, η ισπανική Predomar και η γερμανική Nireus GMBH.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 167,7 εκατ. ευρώ, κατά 89,1% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,7%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (185,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 112,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (72,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 8,8 εκατ. ευρώ (8,8 εκατ. περίπου ευρώ και στις 31.12.2015).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Αριστ. Στ. Μπελλέ, διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Γ. Χαχλάκη και αντιπρόεδρο τον Ν. Εμμ. Χαβιάρα. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 1.124 εργαζόμενους, έναντι 1.091 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 28,95 εκατ. ευρώ, έναντι 27,49 εκατ. ευρώ το 2015. Για μισθούς, άλλες παροχές και αμοιβές των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 1,98 εκατ. ευρώ, έναντι 2,20 εκατ. ευρώ το 2015. Εξαιρουμένης της επίδρασης των αποθεμάτων, τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 24.290 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 6.995 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.715 ευρώ ανά εργαζόμενο. Η μητρική εταιρεία στα τέλη του 2016 απασχολούσε 1.067 εργαζόμενους, έναντι 1.039 τα τέλη του 2015.

Δηλώνει ότι το 2016 πέτυχε να μειώσει το κόστος παραγωγής και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Δίνει έμφαση στην ισχυροποίηση του εταιρικού brand και την ανάπτυξη νέων εμπορικών δικτύων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Επενδύει σε R&D με στόχο τη μείωση του χρόνου ανάπτυξης των ψαριών.

Βασικότεροι μέτοχοι της ιχθυοκαλλιεργητικής βιομηχανίας στις 31.12.2016 ήταν οι τράπεζες Πειραιώς με μερίδιο 32,50%, Alpha με 20,65%, Eurobank με 15,63%, Εθνική με 6,18% και η επενδυτική εταιρεία Linnaeus Capital Partners με 5,54%.

Ετήσια οικονομική έκθεση εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ έτους 2016

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 29 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS