inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας PaperpackΙσχυρότερες επιδόσεις κατέγραψε το 2016 η χαρτοβιομηχανία Paperpack Ι. Τσουκαρίδης, επιτυγχάνοντας για ακόμη μία χρονιά υψηλή αποδοτικότητα των κεφαλαίων που απασχολεί. Το 2016 ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία παρουσίασε θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα, μετά τις ζημιές της περιόδου 2008-2012.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Κηφισιά Αττικής. Κατέγραψε πωλήσεις 15,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,9% σε σύγκριση με το 2015. Από το σύνολο των εσόδων της, 13,65 εκατ. ευρώ προήλθαν από τα προϊόντα της (89,6% των συνολικών) και τα υπόλοιπα 1,59 εκατ. ευρώ από εμπορεύματα, παροχή υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητές της (10,4%). Προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην εμπορία χάρτινων προωθητικών μέσων, όπως displays και stands, η Paperpack έχει απορροφήσει, ως γνωστόν, την εταιρεία Promocarton. Επίσης, το 98,9% των εσόδων της (15,1 εκατ. περίπου ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 1,1% (0,17 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν 11,3%.

Παρά το γεγονός ότι συμπίεσε κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριό της (28,5% από 30,5%), ενίσχυσε κατά 4,1% τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 2,63 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 17,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 17,9% (2,53 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,44 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,26 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,93 εκατ. ευρώ (1,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,35 εκατ. ευρώ (1,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αυξημένων κατά 5,3% και 7,7%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,37 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 40,8% και 28,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,7% και τα καθαρά κέρδη το 8,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 19,5%, έναντι 19,1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,9%.

Στις 31.12.2016 η Paperpack βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 4,88 εκατ. ευρώ, κατά 48,1% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,7%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,6 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 2,62 εκατ. ευρώ (2,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για τη διασφάλιση των πιστωτών της έχει συστήσει ενέχυρο, μεταξύ άλλων, κατεχόμενες μετοχές των συναφών επιχειρήσεων Αφοί Φωκά και Αφοί Βλάχου, τις οποίες έχει εντάξει στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία της.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 5,09 εκατ. ευρώ (4,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (33,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητές της ανήλθαν σε 1,71 εκατ. ευρώ, από 1,65 εκατ. ευρώ το 2015.

Η εντυπωσιακή αποδοτικότητα της εταιρείας, η οποία έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό, την εκτύπωση και την παραγωγή χάρτινων κουτιών και εντύπων για τη συσκευασία και την προώθηση προϊόντων βιομηχανιών καλλυντικών, τροφίμων, ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων και απορρυπαντικών, συνδέεται προφανώς με τις επενδύσεις που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια. Το 2014 η επιχείρηση είχε ολοκληρώσει επένδυση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,2 εκατ. ευρώ αφορούσε την εγκατάσταση και λειτουργία νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο να της προσδώσει χαρακτηριστικά πρωτοπορίας μεταξύ των ομοειδών ελληνικών επιχειρήσεων. Οι ανάλογες επενδύσεις το 2016 συνεχίστηκαν και ανήλθαν σε 0,525 εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, στόχοι της για το 2017 είναι η διατήρηση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα του 2016 και η καταγραφή λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) άνω των 2,4 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια και η ρευστότητά της. Θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την επίτευξη του αυξημένου κύκλου εργασιών των 15,25 εκατ. ευρώ το 2016, καθώς και την υλοποίηση επένδυσης 0,45 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, καθώς αναμένει ότι αυτή θα θέσει τις βάσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, η οποία αποτελεί μετεξέλιξη τυπογραφικής μονάδας που άρχισε τη λειτουργία της στην Αθήνα το 1947, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 130, έναντι 124 στις 31.12.2015. Η επιχείρηση διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2,93 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησης και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 1,01 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 ενέκρινε το 2016 για τους μετόχους της, σε δυο φάσεις, μερίσματα συνολικού ύψους 0,63 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,47 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 20.245 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 14.855 ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων 10.400 ευρώ. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της είναι ο Ιω. Π. Τσουκαρίδης, κάτοχος του 67,92% των μετοχών της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας χάρτινης συσκευασίας PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 158,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 23 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων και το 12,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 1,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς παρουσίασε ζημιογόνα τελικά αποτελέσματα επί σειρά ετών. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 15,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 15,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,35 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 13,4 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 30 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS