inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 24,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της τυροκομικής βιομηχανίας Ρούσσας τη χρήση 2015-2016Ενισχυμένες πωλήσεις, με αποδυναμωμένη κερδοφορία, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η θεσσαλική τυροκομική βιομηχανία Ρούσσας Dairy Products.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1999. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Roussas Dairy Products». Προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1952. Παράγει και εμπορεύεται τυριά, γιαούρτια, βούτυρο και γαλακτοκομικά προϊόντα για επάλειψη, σε ποικίλες συσκευασίες. Η γκάμα των τυριών της περιλαμβάνει φέτα, κασέρι, κεφαλοτύρι, μυζήθρα, γαλοτύρι, μανούρι και ανθότυρο.

Εδρεύει και έχει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Αλμυρού-Κωφών, με τρεις ξεχωριστές κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας 6.500 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Διατηρεί γραφεία στην περιοχή Παπάγου Αττικής.

Τη χρήση 2015-2016 ολοκλήρωσε, σχεδόν, επενδύσεις σημαντικού ύψους, με τις οποίες ενισχύεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός της και επεκτείνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της. Η ετήσια παραγωγική τους δυναμικότητα σε τυροκομικά προϊόντα υπερβαίνει τους 10.000 τόνους.

Ποσοστό άνω του 90% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Ρωσία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία. Διαθέτει προϊόντα συσκευασμένα με τα εμπορικά σήματα «Mt Athos», «Mt Vikos», «Terra Aeolica» και «Roussas».

Σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 24,14 εκατ. ευρώ έναντι 21,89 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 10,3% (+2,25 εκατ. ευρώ). Το 94,65% των εσόδων της (22,85 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 5,35% (1,29 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 90,8% των εσόδων της (21,92 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές και το υπόλοιπο 9,2% (2,22 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις.

Συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,635 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 2,64 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-0,1%). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 10,9%, από 12% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 12,4%, καθώς περιορίστηκαν σε 1,21 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,3% (1,38 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,51 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,2%, καθώς τα έκτακτα έσοδα και κέρδη ήταν 0,40 εκατ. ευρώ (0,91 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και τα έκτακτα έξοδα και ζημιές ήταν 0,10 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,35 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,42 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,44 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,19 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποδυναμωμένων κατά 37,7% και 59,1%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,79 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,9% και 3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,8% και τα καθαρά κέρδη το 0,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,3%, έναντι 6,7% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 22,65 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,4% λόγω των σημαντικών νέων επενδύσεων.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 5,37 εκατ. ευρώ, κατά 98,7% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 11,8%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (17,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,28 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,77 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,81 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη ζημιών 0,79 εκατ. ευρώ για απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Επίσης, στις απαιτήσεις περιλαμβανόταν απαίτηση κατά οργάνων διοίκησης ποσού 1,20 εκατ. ευρώ, για καταβολές που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,41 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,33 εκατ. ευρώ (6,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 27,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (31,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 4,92 εκατ. ευρώ, έναντι 1,61 εκατ. ευρώ στις 0.6.2015. Διέθεσε για επενδύσεις 3,68 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κυρίως για νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,44 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της τυροκομικής βιομηχανίας ΡΟΥΣΣΑΣ DAIRY PRODUCTS τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 183,25 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 15,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και επίσης το 8,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 10,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 8,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 11,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 24,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,65 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 6,65 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται σε 23,9%.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008-2009.

Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 105 εργαζόμενους, έναντι 94 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,17 εκατ. ευρώ, έναντι 1,92 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,47 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της αμέσως προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015-2016 ήταν της τάξεως των 11.535 ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Η. Μποτό και αντιπρόεδρο την Ελευθερία Ιω. Ρούσσα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Διαθέτει μερίδες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Πιστωτές της είναι οι τράπεζες Εθνική, Θεσσαλίας, Alpha, Eurobank και Πειραιώς.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΡΟΥΣΣΑΣ DAIRY PRODUCTS

www.inr.gr, 31 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS