inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 692 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Cenergy Holdings το 2016Ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 692 εκατ. ευρώ και επενδύσεις της τάξεως των 19,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2016 η εισηγμένη στα χρηματιστήρια των Βρυξελλών και της Αθήνα βελγική συμμετοχική εταιρεία Cenergy Holdings του ομίλου Viohalco, η οποία ελέγχει τις ελληνικές βιομηχανίες Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια, μέσω των ομώνυμων συμμετοχικών εταιρειών.

Σε σύγκριση με το 2015 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 10,7%, λόγω των χαμηλότερων τιμών του χαλκού, ασθενέστερης ζήτησης για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης στις ευρωπαϊκές αγορές και καθυστερήσεων στην υλοποίηση ενεργειακών έργων παγκοσμίως.

Ο τομέας των χαλύβδινων σωλήνων απέδωσε πωλήσεις ύψους 302 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2%. Υλοποίησε το 50% του έργου ΤΑΡ, που είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του. Ο τομέας των καλωδίων απέφερε πωλήσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 18,6%, αν και ο όγκος των πωλήσεών του μειώθηκε κατά 6%, λόγω αλλαγής του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων.

Στον τομέα των επενδύσεων και των παραγγελιών ξεχωρίζει το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε και άρχισε τη λειτουργία της η μονάδα παραγωγής με τη μέθοδο LSAW/JCOE σωλήνων μεγάλης διαμέτρου και αυξημένου πάχους τοιχώματος των Σωληνουργείων Κορίνθου, με την εκτέλεση πέντε έργων. Στην εταιρεία ανατέθηκε το πρώτο υποθαλάσσιο έργο για σωλήνες με τη μέθοδο LSAW/JCOE. Επίσης, ολοκληρώθηκε επένδυση για την παραγωγή 24-μετρων σωλήνων και υλοποιήθηκαν επιτυχώς τρεις παραγγελίες από τις ΗΠΑ. Συγχρόνως, στον τομέα των καλωδίων ανατέθηκαν στην επιχείρηση δυο συμβάσεις από γερμανική εταιρεία για υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 54 εκατ. ευρώ, έναντι 64 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αναπροσαρμοσμένα, συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 59,7 εκατ. ευρώ, έναντι 73,2 εκατ. ευρώ το 2015, αν εξαιρεθούν έκτακτες δαπάνες και το κόστος της αναδιάρθρωσης. Το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ (15,5 εκατ. ευρώ) και μετά τους φόρους ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ (κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ το 2015). Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 20 εκατ. ευρώ και καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 31 εκατ. ευρώ. Ο τομέας των σωλήνων παρουσίασε κέρδη προ φόρων 8,25 εκατ. ευρώ, ενώ ο τομέας των καλωδίων ζημιές 4,2 εκατ. ευρώ. Αρνητικά συνέβαλε στα αποτελέσματα η καταγραφή ζημιών εκ μέρους της θυγατρικής βιομηχανίας σωλήνων TMK-CPW στη Ρωσία. Το κόστος αναδιάρθρωσης ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ. Το μεικτό περιθώριο κέρδους παρέμεινε σταθερό (9,1%).

Η επενδυτική δαπάνη στον τομέα των καλωδίων ανήλθε σε 12,2 εκατ. ευρώ και αφορούσε, κατά κύριο λόγο, κεφαλαιουχικές δαπάνες ενδυνάμωσης της ελληνικής θυγατρικής Fulgot και της ρουμανικής Icme Ecab. Η αντίστοιχη δαπάνη του τομέα των σωλήνων ήταν της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ.

Η απορρόφηση των συμμετοχικών εταιρειών καλωδίων Ελληνικά Καλώδια Εταιρεία Συμμετοχών και Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρεία Συμμετοχών ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, μέσω διασυνοριακής συγχώνευσης.

Ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και το χρηματιστήριο της Αθήνας, η Cenergy Holdings αναμένεται να προσφέρει στις θυγατρικές ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες Ελληνικά Καλώδια Ελληνική Βιομηχανία Καλωδίων και Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων επιπρόσθετη διεθνή αναφορά και αξιοπιστία στη διεκδίκηση σύνθετων και απαιτητικών διεθνών έργων στον τομέα της μεταφοράς ενέργειας, καθώς και διεθνών χρηματοδοτικών κεφαλαίων με βελτιωμένους όρους.

Οι δυο βιομηχανίες το 2015, πριν μετατραπούν σε συμμετοχικές εταιρείες, είχαν πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους, αθροιστικές ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 776 εκατ. ευρώ και αθροιστικά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 63,4 εκατ. ευρώ, αντλώντας από τη διεθνή αγορά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Οι συμμετοχικές εταιρείες Ελληνικά Καλώδια Εταιρεία Συμμετοχών και Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρεία Συμμετοχών, μαζί με τις θυγατρικές τους, στις 30.6.2016 απασχολούσαν αθροιστικά 1.715 εργαζόμενους, έναντι 1.657 στις 30.6.2015 (+3,5%).

Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις τους τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, είχαν ανέλθει σε 6,8 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 453,6 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 101,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κέρδη 74,6 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια των ετών 2005-2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν της τάξεως του 6,5%.

Η Cenergy Holdings δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη διεθνή επέκτασή της συνεχίζοντας να δίνει έμφαση στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες της και της αποτελεσματικότητάς της.

Το 81,9% των δικαιωμάτων ψήφου της Cenergy Holdings κατέχει η Viohalco.

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 31 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS