inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 3,1 δισ. ευρώ και EBITDA 249,5 εκατ. ευρώ, το 2016, για τον όμιλο ViohalcoΕνοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,11 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 5% σε σχέση με το 2015 λόγω των μειωμένων τιμών του χαλκού κατά 11% και του πρωτόχυτου αλουμινίου κατά 3%, καθώς και του χάλυβα, αν και αύξησε τον όγκο των πωλήσεών του σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς των δραστηριοτήτων του, με εξαίρεση αυτόν των καλωδίων, κατέγραψε το 2016 ο μεταλλουργικός όμιλος Viohalco, μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της χώρας. Συγχρόνως, επέστρεψε σε θετικά αποτελέσματα προ φόρων, επιτυγχάνοντας κέρδη 6,75 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι ζημιών 36,8 εκατ. ευρώ το 2015.

Τη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πωλήσεων παρουσίασαν οι τομείς του χάλυβα και των σωλήνων χάλυβα.

Ανά κλάδο δραστηριότητας τα έσοδά του προήλθαν κατά 34,6% από τον τομέα αλουμινίου (1,078,2 εκατ. ευρώ), 24,1% από τον τομέα χαλκού (751,3 εκατ. ευρώ), 17,6% από τον τομέα χάλυβα (546,8 εκατ. ευρώ), 9,4% από τον τομέα χαλύβδινων σωλήνων (293,4 εκατ. ευρώ), 12,3% από τον τομέα καλωδίων (381,5 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 2% από τους τομείς ανακύκλωσης, ακινήτων, τεχνολογίας και λοιπών δραστηριοτήτων (61,5 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος κατέγραψε μεικτά κέρδη 264,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 15% (+34,4 εκατ. ευρώ). Σημείωσε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 231,7 εκατ. ευρώ, έναντι 193,75 εκατ. ευρώ το 2013, ενισχυμένα κατά 19,6% (+37,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 110,05 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 50% (+36,7 εκατ. ευρώ).

Τα αναπροσαρμοσμένα μεικτά κέρδη του, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνουν τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων, έξοδα αναδιάρθρωσης εάν περιλαμβάνονται σε αυτά, έκτακτα έξοδα αδράνειας και λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα και έξοδα που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτά, ήταν ύψους 271,6 εκατ. ευρώ (8,7% των πωλήσεων, έναντι 8% το 2015). Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 249,5 εκατ. ευρώ (8% των πωλήσεων, έναντι 7,3% το 2015), χωρίς να περιλαμβάνουν τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων, έξοδα αναδιάρθρωσης, έκτακτα έξοδα αδράνειας, απομείωση/αντιλογισμό ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, απομείωση/αντιλογισμό επενδύσεων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από παράγωγα και από συναλλαγματικές διαφορές, κέρδη/ζημιές από πωλήσεις πάγιων στοιχείων και επενδύσεων, έκτακτα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα, έκτακτες προβλέψεις για απαιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα έσοδα από ασφαλίσεις και λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα και έξοδα. Επίσης, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ήταν ύψους 127,9 εκατ. ευρώ (4,1% των πωλήσεων, έναντι 3,6% το 2015).

Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων αντιστράφηκε από αρνητικό σε θετικό, βελτιωμένο κατά 43,5 εκατ. ευρώ, με κέρδη προ φόρων 6,75 εκατ. περίπου ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, έναντι ζημιών 36,8 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, από 60 εκατ. ευρώ το 2015 (+89,4% ή +53,6 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 128,4 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 121,6 εκατ. ευρώ (120,4 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 102,05 εκατ. ευρώ (111 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Επηρεάστηκαν, μεταξύ άλλων, από ζημιές απομείωσης ακινήτων 10,9 εκατ. ευρώ και έξοδα αναδιάρθρωσης 2,8 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 1.527 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της 31ης Δεκεμβρίου 2015 κατά 2%. Οι συνολικές υποχρεώσεις του αυξήθηκαν 6%, ανερχόμενες σε 2,48 δισ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, ήταν 6,4%, έναντι 5,5% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,63 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4%. Η αντίστοιχη αποδοτικότητα βάσει των αναπροσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 ήταν 7%.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος Viohalco βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,70 δισ. ευρώ, κατά 47,4% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,9%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (1,62 δισ. ευρώ) ήταν κατά 190 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (1,43 δισ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 171,8 εκατ. ευρώ (136,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του το 2016 στις παραγωγικές μονάδες του στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Αυστραλία, την π.Γ.Δ.Μ., την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στις λοιπές δραστηριότητές του, ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με το 2017, ο όμιλος επισημαίνει ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, δεδομένου ότι σημαντικά πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη και άλλες χώρες την περασμένη χρονιά είχαν δυσμενές αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του. Ωστόσο, όπως συμπληρώνει, η ενισχυμένη ανταγωνιστική τοποθέτησή της Viohalco παγκοσμίως, μετά την ολοκλήρωση των εντατικών επενδυτικών προγραμμάτων που στόχευαν στην ενίσχυση των παραγωγικών εγκαταστάσεων σε όλες τις εταιρείες της και σε βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών και στη διείσδυση στις αγορές που παρέχουν υψηλότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου VIOHALCO τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανέρχονται σε 37,4 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,33 δισ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 5,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 1,44 δισ. ευρώ.

Οπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του ομίλου, σημαντικότερα γεγονότα για την πορεία του το 2016 και τις προοπτικές του για το 2017, ανά κλάδο δραστηριότητας, μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:

Κλάδος αλουμινίου

Στον κλάδο του αλουμινίου, η Ελβάλ και η UACJ Corporation ίδρυσαν από κοινού την εταιρεία UACJ ELVAL Heat Exchanger Materials στη Γερμανία, με αντικείμενο την πώληση υλικών εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα οποία παράγονται από την Ελβάλ. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εσωτερικής αναδιάρθρωσης που είχε αρχίσει το 2015. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και επεξεργασίας foil αλουμινίου και την απορρόφησή του από τη Συμετάλ, θυγατρική της Ελβάλ. Η Elval Colour ανέπτυξε με επιτυχία άκαυστα σύνθετα πάνελ αλουμινίου (aluminium composite panel-ACP), κλάσης A2,S1,d0 σύμφωνα με το πρότυπο EN13501-1 και δημιούργησε μια ξεχωριστή γραμμή παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία καθίσταται ο μοναδικός καθετοποιημένος παραγωγός τέτοιων πάνελ αλουμινίου παγκοσμίως.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5% σε 1.078 εκατ. ευρώ (2015: 1.137 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της πτώσης 3% της μέσης τιμής αλουμινίου έναντι του 2015. Στις θετικές εξελίξεις περιλαμβάνονται η αύξηση του όγκου πωλήσεων 6% για τον ελληνικό κλάδο έλασης αλουμινίου, αύξηση όγκων 5% για την Bridgnorth Aluminium (νέο ρεκόρ επιδόσεων) και αύξηση όγκων 19% για την Etem Bulgaria. Οι τιμές κατεργασίας στην Ελβάλ παρέμειναν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης. Οσον αφορά τη Bridgnorth Aluminium, η δυσμενής μεταβολή της αγγλικής λίρας έναντι άλλων νομισμάτων επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία. Η κερδοφορία της Etem Bulgaria επηρεάστηκε δυσμενώς από τη μεταβολή του μείγματος πωλήσεων και από τις χαμηλές τιμές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων προφίλ. Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ, έναντι 41 εκατ. ευρώ το 2015.

Ο όμιλος Ελβάλ επένδυσε 37,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του τρέχοντος επενδυτικού του προγράμματος. Μέρος του προγράμματος ολοκληρώθηκε το 2016, οδηγώντας σε επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα και ενισχυμένες δυνατότητες για διαφοροποιημένα προϊόντα. Η αξιοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας επέφερε αυξημένους όγκους κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η νεοσυσταθείσα γερμανική εταιρεία UACJ ELVAL Heat Exchanger Materials (UEHEM) ξεκίνησε την εμπορική διάθεση προϊόντων για υλικά εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Bridgnorth Aluminium ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των μηχανολογικών εργασιών που συνδέονταν με το σημαντικό πρόγραμμα επέκτασής της και τη νέα γραμμή τελικής επεξεργασίας φύλλων λιθογραφίας, ενώ πιστοποιήθηκε η μονάδα έλασης εν ψυχρώ από τους πελάτες. Στη Βουλγαρία η Etem Bulgaria εκπλήρωσε τους στόχους παραγωγής του εργοστασίου για το έτος, καθώς διευκολύνθηκε από τα υψηλότερα επίπεδα αυτοματισμού που προήλθαν από παλαιότερες επενδύσεις.

Το 2017 η Ελβάλ θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων και στη βελτίωση του κόστους της, ενώ αναμένει να ολοκληρώσει την τρίτη γραμμή συνεχούς χύτευσης έως το τέλος του έτους, αυξάνοντας οριακά την παραγωγική της δυναμικότητα. Η ενισχυμένη γκάμα προϊόντων και η μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να συντελέσουν στην αύξηση των όγκων πωλήσεων για τη Bridgnorth Aluminium. Ωστόσο, η οικονομική αβεβαιότητα μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ μπορεί να επηρεάσει το επιχειρησιακό περιβάλλον της εταιρείας στο μέλλον. Η Etem Bulgaria θα συνεχίσει να εστιάζει σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη και στοχεύει σε πιστοποιήσεις σε νέες αγορές. Επίσης, αναμένεται περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς η εταιρεία στρέφεται στην παροχή κατεργασμένων προφίλ σε πελάτες Tier 1. Ακόμη, οι επιδόσεις θα ενισχυθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα διέλασης αλουμινίου στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τέλος, η Elval Colour Iberica, η νέα θυγατρική της Elval Colour, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της πώλησης προϊόντων Etalbond στην Ισπανία.

Η Ελβάλ και οι θυγατρικές της, καθώς και η Bridgnorth Aluminium και η Etem Bulgaria διαθέτουν μία ευρεία ποικιλία προϊόντων έλασης αλουμινίου στα οποία περιλαμβάνονται ρόλοι, δίσκοι, ταινίες, φύλλα και foil για διάφορες εφαρμογές, προϊόντα διέλασης αλουμινίου για εφαρμογές βιομηχανικές, στην αρχιτεκτονική και την αυτοκινητοβιομηχανία, φύλλα λιθογραφίας εκτυπωτικών μονάδων, καθώς και προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Κλάδος χαλκού

Στον κλάδο του χαλκού ιδρύθηκε κοινοπραξία στην Τουρκία, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προ-μονωμένων σωλήνων χαλκού. Παρουσιάστηκε νέα αφρώδης επένδυση σωλήνων χαλκού στις νέες αγορές του Ισραήλ, της Ρουμανίας, καθώς και στην Ελλάδα. Η Sofia Med, θυγατρική της Χαλκόρ, σύναψε σύμβαση με τη Dowa Metaltech για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το 2016 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 4% σε 751 εκατ. ευρώ (2015: 783 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση κατά 11% της μέσης τιμής χαλκού στο LME έναντι του 2015, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του έτους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση όγκων κατά 4% εντός του έτους. Στην Ευρώπη, καθ' όλη τη διάρκεια του 2016 συνεχίστηκε η αρνητική τάση στη ζήτηση για σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων, ενώ η ζήτηση για βιομηχανικούς σωλήνες χαλκού παρέμεινε σταθερή. Η νέα κοινοπραξία στην Τουρκία τέθηκε πλήρως σε λειτουργία το 2016, έχοντας ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ το 2015. Το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού αποτελέσματος μετάλλου 14,7 εκατ. ευρώ το 2015, επηρέασε θετικά αυτά τα αποτελέσματα.

Το 2017, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα διατηρήσουν το στρατηγικό στόχο της αύξησης των μεριδίων αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα και της ανάπτυξης του προϊοντικού μείγματος με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Επίσης, οι εταιρείες θα επικεντρωθούν στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας σε νέες αγορές που παρέχουν υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της παράγουν μεγάλη γκάμα προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού, που εκτείνονται από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, ταινίες χαλκού, φύλλα και πλάκες, μέχρι λάμες χαλκού και ράβδους.


Κλάδος χάλυβα

Στον κλάδο του χάλυβα ο επαγωγικός φούρνος της Σιδενόρ ξεκίνησε τη δοκιμαστική λειτουργία του τον Μάρτιο του 2016, ενώ αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Το φθινόπωρο του 2016 ξεκίνησε η αναβάθμιση του ελάστρου της Dojran Steel στην π.Γ.Δ.Μ. Η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο 2017 και εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό εντός του 2017. Η διάθεση νέων ποιοτήτων ειδικών χαλύβων (SBQ) ενίσχυσε τη διεθνή ανταγωνιστική θέση της Stomana Industry στη Βουλγαρία. Η μονάδα της υπό κενό επεξεργασίας ρευστοποιημένου χάλυβα (vacuum degasser-VD) άρχισε να λειτουργεί το 2016, επιτρέποντας την ανάπτυξη των ποιοτήτων αυτών.

Το 2016 ο κύκλος εργασιών του κλάδου χάλυβα μειώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 547 εκατ. ευρώ (2015: 566 εκατ. ευρώ), παρά την αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές πώλησης εξαιτίας της έντονης πτώσης των πρώτων υλών και της έντασης του ανταγωνισμού. Το κόστος παραγωγής στο εργοστάσιο της Sovel κατέγραψε σημαντική μείωση, λόγω των αυξημένων ωρών λειτουργίας της παραγωγής, ενώ προέκυψαν περαιτέρω κοστολογικά οφέλη από τον νέο επαγωγικό φούρνο, τις αλλαγές στις τιμολογιακές ζώνες ηλεκτρικής ενέργειας και την αυξημένη παραγωγικότητα. Επιπλέον, εφαρμόστηκε χρονοδιάγραμμα τακτικής φόρτωσης ποιοτικού σκραπ, το οποίο είχε αποτέλεσμα μειωμένες απώλειες (φύρες) στην παραγωγή. Στη Stomana Industry οι όγκοι πωλήσεων των ειδικών χαλύβων (SBQs) αυξήθηκαν το 2016, κυρίως ως επακόλουθο των νέων ποιοτήτων που αναπτύχθηκαν αφότου άρχισε να λειτουργεί η μονάδα της υπό κενού επεξεργασίας ρευστοποιημένου χάλυβα. Οι πωλήσεις λαμαρινών, οι οποίες επηρεάστηκαν αρνητικά από τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές το 2015 και στις αρχές του 2016, κατέγραψαν ανάκαμψη μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Αυτή η τάση διαμορφώθηκε λόγω των δασμών που ανακοίνωσε η ΕΕ επί των εισαγωγών (antidumping duties) την άνοιξη του 2016, με αποτέλεσμα την αισθητή μείωσή της εισαγωγής τους από την Κίνα στην Ευρώπη.

Το μεικτό περιθώριο του κλάδου χάλυβα συμπεριέλαβε άμεσα έξοδα πωλήσεων ύψους 40,3 εκατ. ευρώ το 2016 και 38 εκατ. ευρώ το 2015, προκειμένου η Viohalco να εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές της αρχές. Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν σε 23 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική μεταβολή έναντι των ζημιών 69 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 2017, μετά τις πρόσφατες σημαντικές επενδύσεις, ο τομέας χαλυβουργίας (mini mills) στην Ελλάδα θα εστιάσει στην αύξηση των δραστηριοτήτων και στην εφαρμογή περαιτέρω μέτρων βελτίωσης του κόστους, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των επαγωγικών φούρνων στα δύο εργοστάσια. Επίσης, εντός του 2017 θα τεθεί σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα επανακαθορισμού της παραγωγής ανά εργοστάσιο με στόχο την υψηλότερη παραγωγικότητα και την παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους στα ελληνικά εργοστάσια. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η μείωση του κόστους εργασίας για προϊόντα που απαιτούν ένταση εργασίας, μεταφέροντας την παραγωγή τους στην εταιρεία Dojran Steel. Η Stomana Industry θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων ειδικών χαλύβων (SBQs), προσελκύοντας νέους πελάτες στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και υδραυλικών εξαρτημάτων, καθώς επίσης και σε εφαρμογές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η βελτιωμένη δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς λαμαρινών θα παρέχει ευκαιρίες σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων και των τιμών.

Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, η Stomana Industry και οι θυγατρικές τους εταιρείες παράγουν επιμήκη και πλατέα προϊόντα χάλυβα, καθώς και προϊόντα χάλυβα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Κλάδος σωλήνων χάλυβα

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, επιτεύχθηκε η έναρξη της μονάδας παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW/JCOE για την παραγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου και αυξημένου πάχους τοιχώματος. Εντός του 2016 εκτελέστηκαν με επιτυχία πέντε έργα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αυτή. Επίσης, ανατέθηκε στην εταιρεία το πρώτο υποθαλάσσιο (off-shore) έργο για σωλήνες με τη χρήση της μεθόδου LSAW / JCOE. Συγχρόνως, ολοκληρώθηκε επενδυτικό πρόγραμμα για την παραγωγή 24-μέτρων σωλήνων και εκτελέστηκαν τρεις παραγγελιών στις ΗΠΑ, με επιτυχία. Παραδόθηκε η πρώτη παραγγελία για σωλήνες με τη μέθοδο HFI προς τον πελάτη Subsea7 για έργο reeling στη Βόρεια Θάλασσα. Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών της Σωληνουργεία Κορίνθου. Στη συνέχεια, η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 293 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση (2015: 288 εκατ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια του 2016 η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε περίπου το 50% του έργου TAP, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της. Η εκτέλεση του πρώτου reeling έργου για σωλήνες με μήκος έως 20 μέτρα, ολοκληρώθηκε επίσης με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής HFIW, ενώ αναβάθμισε τις γραμμές για την εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σωλήνων, με σκοπό την παραγωγή σωλήνων μήκους μέχρι 24 μέτρων. Το μεικτό περιθώριο του κλάδου σωλήνων χάλυβα συμπεριέλαβε άμεσα έξοδα πωλήσεων του κλάδου ύψους 20,5 εκατ. ευρώ το 2016 και 25,8 εκατ. ευρώ το 2015, προκειμένου η Viohalco να εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές της αρχές. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ το 2015. Αυτή η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα μειωμένα αποτελέσματα της κοινοπραξίας AO TMK-CPW, στην οποία η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει μερίδιο 49%, καθώς και στα αυξημένα έξοδα τόκων που συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο δανεισμό. Ο δανεισμός αυτός αφορά τη χρηματοδότηση της νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων που άρχισε να λειτουργεί το 2016.

Το 2017, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (παρόλο που αυξήθηκαν συγκριτικά με το 2015) δεν ευνοούν την υλοποίηση σημαντικών έργων στον τομέα της ενέργειας. Εντούτοις, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη, μέσω της διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων, με έμφαση τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Οι τιμές των πρώτων υλών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας. Με την πολύχρονη εμπειρία της και τον προσανατολισμό στην καινοτομία, η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι σε θέση να αξιοποιήσει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα και να επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση των προϊόντων της για να εισέλθει σε νέες αγορές.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων χάλυβα για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς και κοίλων δοκών χάλυβα, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε έργα κατασκευών.

Κλάδος καλωδίων

Στον κλάδο των καλωδίων ανατέθηκαν στην εταιρεία δυο συμβάσεις από τη γερμανική εταιρεία διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας TenneT για υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για υπεράκτια αιολικά πάρκα. Συνάφθηκαν τρεις συμβάσεις με τη δανέζικη εταιρεία Energinet.dk για την υποβρύχια διασύνδεση Δανίας - Σουηδίας και την αντικατάσταση εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Δανίας. Επίσης, υπεγράφη σύμβαση για την καλωδιακή διασύνδεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια του έτους η Ελληνικά Καλώδια και η Fulgor εκτέλεσαν με επιτυχία το υπόλοιπο μέρος των συμβάσεων των Κυκλάδων και του Αγίου Γεωργίου. Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου και μέρους του εμπορικού κλάδου της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε Ελληνικά Καλώδια Εταιρεία Συμμετοχών.

Το 2016 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 381 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 15% σε ετήσια βάση (2015: 447 εκατ. ευρώ). Οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν κατά 6%. Κατά τη διάρκεια του 2016 η εκτέλεση διαφόρων τύπων συμβάσεων έναντι του 2015 οδήγησε σε διαφοροποιήσεις του προϊοντικού μείγματος έναντι της προηγούμενης περιόδου. Αυτό, με τη σειρά του, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα για το έτος, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι διακυμάνσεις στις τιμές των μετάλλων κατά τη διάρκεια του 2016 οδήγησαν σε ζημιά ύψους 5,7 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 12,2 εκατ. ευρώ και αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό έργα αύξησης της παραγωγικότητας και της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων της Fulgor, της Ελληνικά Καλώδια και της Icme Ecab στη Ρουμανία. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 240,1 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 224,4 εκατ. ευρώ), λόγω των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης των σε εξέλιξη συμβάσεων. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 3 εκατ. ευρώ το 2015.

Παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, η Ελληνικά Καλώδια, οι θυγατρικές της και η Icme Ecab παραμένουν αισιόδοξες για το 2017. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες τους έχουν εστιάσει στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων προστιθέμενης αξίας, στην ανάπτυξη ενός πιο ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η Ελληνικά Καλώδια και οι θυγατρικές της είναι σωστά τοποθετημένες, ώστε να αξιοποιήσουν τις διεθνείς ευκαιρίες και να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Η Ελληνικά Καλώδια, οι θυγατρικές της και η Icme Ecab αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη και παράγουν χερσαία και υποβρύχια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, αλλά και σύρματα περιελίξεων και μείγματα.

Κλάδος ακινήτων

Στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων καταγράφηκε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση στο εμπορικό συγκρότημα River West|IKEA. Νέα μισθωτήρια συμβόλαια υπογράφηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ενοικίων σε σύγκριση με παλαιότερες εκτιμήσεις, οδηγώντας σε αύξηση 19% των εσόδων από μισθώματα. Ο δείκτης πληρότητας με βάση τον αριθμό των μισθωμένων καταστημάτων ανήλθε σε 97%, καταγράφοντας τον αριθμό ρεκόρ των 4,6 εκατομμυρίων πελατών εντός του έτους. Τμήμα του υπόγειου χώρου στάθμευσης του εμπορικού κέντρου River West|IKEA, επιφάνειας 1.200 τ.μ., μετατράπηκε σε πρόσθετη εκμισθούμενη επιφάνεια υψηλής αξίας. Η μίσθωση καταστήματος εμβαδού 1.900 τ.μ. από την H&M στο Εμπορικό Πάρκο Mare West ξεπέρασε τις προσδοκίες ως προς τις επιδόσεις, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση. Αγοράστηκε όμορο οικόπεδο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα σχέδια μελλοντικής επέκτασης του Εμπορικού Πάρκου Mare West. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη και άρχισε η λειτουργία του υπό την επωνυμία Wyndham Grand Athens την 1η Δεκεμβρίου 2016. Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μεταξύ της Noval και των θυγατρικών της μέσω της απορρόφησής τους από τη Noval τον Δεκέμβριο 2016. Συστάθηκε η εταιρεία Στηλμέτ Υπηρεσίες Ακινήτων, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας στις εταιρείες της Viohalco σε κεντροποιημένη βάση.

Τα μισθωτικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 15% έναντι του 2015, και περιλαμβάνονται στα «Αλλα Εσοδα» της ενοποιημένης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 7,3 εκατ. ευρώ το 2015.

Η Viohalco αντλεί αξία από την ακίνητη περιουσία των θυγατρικών της, μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων μεγάλης κλίμακας. Στα ακίνητα αυτά συγκαταλέγονται πρώην παραγωγικές εγκαταστάσεις και γραφεία της Viohalco που παρέμεναν αδρανή ή έχουν μεταφέρει τις εργασίες τους, λόγω της αποβιομηχανοποίησης των νυν αστικών περιοχών ή για λόγους λειτουργικής αποδοτικότητας. Η κύρια θυγατρική της Viohalco σε αυτόν τον κλάδο είναι η Noval, η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη Viohalco.

Το 2017, η βαρύτητα θα δοθεί στη μεγιστοποίηση του κύκλου εργασιών από τους υφιστάμενους μισθωτές και στην εισαγωγή νέων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πυρήνα καταστημάτων που ειδικεύονται στην τεχνολογία και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αξιοποιώντας περαιτέρω την εξαίρετη δυναμική του Εμπορικού Συγκροτήματος River West|IKEA. Επίσης, διερευνώνται ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση των χώρων λιανικής, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης νέων ευνοϊκών διατάξεων του Πολεοδομικού Κανονισμού, καθώς και η ανάληψη ελέγχου επί εκτάσεων που γειτνιάζουν με το Εμπορικό Συγκρότημα River West|IKEA. Θα συνεχιστεί η αξιοποίηση των δυναμικών προοπτικών του Εμπορικού Πάρκου Mare West μέσω νέων μισθώσεων σε διεθνείς αλυσίδες λιανικής, αυξάνοντας τον αριθμό των νεότερων επισκεπτών και βελτιώνοντας περαιτέρω την προσβασιμότητα του Εμπορικού Πάρκου, μέσω καλύτερης και ασφαλέστερης σύνδεσης με τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο, επί του οποίου βρίσκεται στο ακίνητο. Διερευνάται επίσης μια σειρά αναπτυξιακών επιλογών σε σχέση με τα υπόλοιπα ακίνητα και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με υποψήφιους μισθωτές.

Η Viohalco δημιουργεί αξία μέσω της ανάπτυξης παλαιότερων βιομηχανικών και λοιπών ακινήτων της σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Κλάδος ανακύκλωσης

Στον κλάδο της ανακύκλωσης συνήφθη τριετής σύμβαση με τον Δήμο Αθηναίων για την περισυλλογή και απορρύπανση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), αυξάνοντας τον αριθμό των συμβεβλημένων για το συγκεκριμένο έργο δήμων σε δεκαέξι. Δημιουργήθηκε νέα εγκατάσταση στο λιμάνι του Βελιγραδίου, συνεχίζοντας την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Επιτεύχθηκαν αποκομιδή 45.000 τόνων επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων για περαιτέρω ανάκτηση υλικών και παραγωγή άνω των 150.000 τόνων δευτερογενών πρώτων υλών και στερεών καυσίμων για την παραγωγή τσιμέντου.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των εξαγωγών δευτερογενών μετάλλων και των υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Οι χαμηλές τιμές μετάλλων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, περιόρισαν τη διαθεσιμότητα υλικών και τα περιθώρια. Ωστόσο, στο δεύτερο εξάμηνο υπήρξε ανάκαμψη της αγοράς και αντισταθμίστηκε εν μέρει η πρώιμη αρνητική τάση. Καταγράφηκε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο κερδών προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, καθώς απέδωσαν καρπούς οι πρωτοβουλίες για μείωση κόστους και αναδιάρθρωση εργασιών.

Κατά τη διάρκεια του έτους διέκοψαν την λειτουργία τους υποκαταστήματα με χαμηλές επιδόσεις, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων στην αγορά της Σερβίας. Οι επενδύσεις στην επεξεργασία υπολειμμάτων άλεσης σκραπ σιδήρου και στον εξοπλισμό διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, στην Ελλάδα, είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα, καθώς βελτίωσαν την παραγωγικότητα. Τα έργα έρευνας και ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν σε σχέση με αποτελεσματικές μεθόδους ανάκτησης και απόρριψης, ιδίως στον επιμέρους κλάδο του τέλους κύκλου ζωής, υποστήριξαν περαιτέρω τις επιδόσεις. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2015.

Παρά τις συνεχιζόμενες διακυμάνσεις των τιμών εμπορευμάτων και την επικρατούσα πολιτική και οικονομική αστάθεια, ιδίως στις αγορές της Ελλάδος και της π.Γ.Δ.Μ., οι προοπτικές παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Οι υψηλότερες τιμές, μαζί με τη διενέργεια νέων επενδύσεων και μια σειρά πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης για τη βελτίωση της απόδοσης και του συντονισμού των εμπορικών τμημάτων, αναμένεται να αποφέρουν σταδιακά θετικά αποτελέσματα. Ο κλάδος εκτιμά ότι είναι σε θέση να χειριστεί μια εξαιρετικά ανταγωνιστική και δυναμική περιφερειακή αγορά, προκειμένου να αυξήσει περισσότερο το μερίδιό του.

Ο κλάδος ανακύκλωσης της Viohalco, με την Αναμέτ και άλλες θυγατρικές, εμπορεύεται και επεξεργάζεται δευτερογενείς πρώτες ύλες, αναλαμβάνει διαχείριση αποβλήτων, υλοποιεί περιβαλλοντικά έργα και παρέχει υπηρεσίες σε βιομηχανίες, οργανισμούς, δήμους και καταναλωτές.

Λοιπές δραστηριότητες

Οι λοιπές δραστηριότητες παρουσιάζουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρεία συμμετοχών, μαζί με τα αποτελέσματα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τεχνολογίας και R&D, καθώς και στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων, μέσω της θυγατρικής Vitruvit.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω κέρδους 7 εκατ. ευρώ που προέκυψε από την εξαγορά της Eufina, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης δι' απορρόφησης των Ελβάλ Συμμετοχών, Alcomet, Διατούρ και Eufina από τη Viohalco.

Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης εντός των εταιρειών της, τα οποία επικεντρώνονται σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε λύσεις για τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, στην έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση των εργοστασίων και στην αξιολόγηση της επίδρασής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Cenergy Holdings

Συγχρόνως, το 2016 συστάθηκε η εταιρεία Cenergy Holdings, εταιρεία συμμετοχών που εδρεύει στο Βέλγιο και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Cenergy Holdings είναι θυγατρική της Viohalco, η οποία κατέχει 81,93% των δικαιωμάτων ψήφου. Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 η Cenergy Holdings ολοκλήρωσε τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών. Αναμένεται να προσφέρει στις θυγατρικές ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες Ελληνικά Καλώδια Ελληνική Βιομηχανία Καλωδίων και Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων επιπρόσθετη διεθνή αναφορά και αξιοπιστία στη διεκδίκηση σύνθετων και απαιτητικών διεθνών έργων στον τομέα της μεταφοράς ενέργειας, καθώς και διεθνών χρηματοδοτικών κεφαλαίων με βελτιωμένους όρους. Το 2016 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 692 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ VIOHALCO στη θέση ΟΜΙΛΟΣ μέσω της θυγατρικής χαλυβουργίας του SOVEL

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 1 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS