inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 57,8 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα έσοδα της βιομηχανίας βάμβακος Κ. Β. Μάρκου τη χρήση 2015-2016Κάμψη των πωλήσεων και συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους της κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου και εμπορίας δημητριακών Κωνσταντίνος Β. Μάρκου.

Η επιχείρηση συστάθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας, όπου και εδρεύει, το 1969. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1979. Αποτέλεσε την πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Μάρκου που σε πρώτη φάση, το 1955, ανέλαβαν τη λειτουργία εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην περιοχή, για να ιδρύσουν το 1969 μονάδα σπορελαιουργείου και να αποκτήσουν ιδιόκτητο εκκοκκιστήριο βάμβακος, στο ύψος του 2ου χλμ. της οδού Λιβαδειάς-Λαμίας, το 1978. Συγγενική εταιρεία, με κοινό ιδιοκτήτη αλλά όχι συνδεδεμένη μετοχικά, είναι η ακόμη μεγαλύτερου μεγέθους ομοειδής βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Βιολάρ, που εδρεύει στη Λάρισα.

Η Κ. Β. Μάρκου ασχολείται με την παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου και ακατέργαστου βαμβακέλαιου. Εκτός του εκκοκκιστηρίου της Λιβαδειάς, διαθέτει ανάλογη μονάδα στο Κλοκωτό Τρικάλων. Συγχρόνως, εμπορεύεται δημητριακά αντλώντας από τη δραστηριότητα αυτή μεγάλο ή και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της μερικές χρονιές. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Περί το 85% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές. Εχει στο ενεργητικό της μακρά παράδοση εξαγωγών στις χώρες Αίγυπτος, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν και Τουρκία.

Σύμφωνα με τον 37ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 57,8 εκατ. περίπου ευρώ έναντι 61,05 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 5,3% (-3,2 εκατ. ευρώ). Το 45,1% των εσόδων της (26,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων και υποπροϊόντων και το υπόλοιπο 54,9% (31,7 εκατ. περίπου ευρώ) από τις εμπορικές δραστηριότητές της και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν μόνο κατά 0,4%. Επίσης, το 3% περίπου των εσόδων της (1,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συγγενική επιχείρηση.

Συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,8 και πλέον εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 6,1 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-37% ή -2,25 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 6,6%, από 10% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 61%, καθώς περιορίστηκαν σε 1,8 εκατ. περίπου ευρώ και ήταν ίσα προς το 3,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,5% (4,6 εκατ. περίπου ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,5 εκατ. περίπου ευρώ, μειωμένα κατά 64%, δεδομένου ότι η χρήση ευνοήθηκε από έκτακτα έσοδα και κέρδη σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015) και επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα και απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού 0,4 εκατ. περίπου ευρώ (σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,51 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,35 εκατ. ευρώ (άνω των 4,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,9 εκατ. περίπου ευρώ (3,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποδυναμωμένων κατά 69,4% και 71%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη άνω του 1,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,3% και 5,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,3% και τα καθαρά κέρδη το 1,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,6%, έναντι 18% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 27,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,6%, κυρίως λόγω αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 2,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατά 56,7% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 13,3%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 2,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 2,2 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Επί των παγίων της μονάδας της στα Τρίκαλα υφίσταντο εμπράγματα βάση ποσού 1,8 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Τη χρήση 2014-2015 η εταιρεία είχε λάβει δεκαετές κοινό ομολογιακό δάνειο 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,4 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 16,8 εκατ. ευρώ (15,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 62% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (62,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 5,95 εκατ. ευρώ, έναντι 5,55 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Για προσθήκες παγίων διέθεσε 0,65 εκατ. περίπου ευρώ, το ήμισυ των οποίων αφορούσε μηχανήματα, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 2,7 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015 για κτιριακές εγκαταστάσεις και άλλα πάγια στοιχεία. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της συμπεριελάμβανε μετοχές της Attica Bank, για την απόκτηση των οποίων είχε δαπανήσει 0,1 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Κ. Β. ΜΑΡΚΟΥ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 343,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 21,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 16,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 11,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 11,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 8,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 20,65 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η βιομηχανία ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 61 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 19,6 εκατ. ευρώ.

Η Κ. Β. Μάρκου στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 40 εργαζόμενους, έναντι 45 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,03 εκατ. ευρώ, έναντι 1,11 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015, από τα κέρδη της οποίας ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015-2016 ήταν της τάξεως των 44.700 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 33.825 ευρώ και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 23.050 ευρώ. Εχει πρόεδρο τον Βασ. Δ. Μάρκου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Β. Μάρκου της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κ. Β. ΜΑΡΚΟΥ

www.inr.gr, 3 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS