inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 19,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της βιομηχανίας χυμών και κομπόστας φρούτων Βιτόμ τη χρήση 2015-2016Ελαφρά κάμψη των πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η μακεδονική βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων Βιτόμ.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1975. Συνδέεται, μέσω κοινής διοίκησης, με την ομοειδή βιομηχανία Αφοί Ν. Χριστοδούλου, αλλά δεν ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας. Παράγει, συσκευάζει και διαθέτει πολτό φρούτων, συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων, ασηπτικά τμήματα φρούτων και κομπόστες ροδάκινου.

Η Βιτόμ εδρεύει και έχει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τη χρήση 2015-2016 ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο επιχορηγούμενου επενδυτικού προγράμματος, με σκοπό να διευρύνει την παραγωγική της δυναμικότητα. Για τον λόγο αυτό στη διάρκεια της χρήσης εισέπραξε κρατική επιχορήγηση 1,77 εκατ. ευρώ.

Περί το 85% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αίγυπτος, Βουλγαρία, Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Τσεχία.

Σύμφωνα με τον 40ό ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 19,63 εκατ. ευρώ έναντι 19,72 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 0,5% (-0,10 εκατ. περίπου ευρώ). Το 83,9% των εσόδων της (16,47 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 16,1% (1,29 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 10,4% των εσόδων της (2,04 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,71 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 3,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+15,4% ή +0,50 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 18,9%, από 16,3% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 39,2%, καθώς ανήλθαν σε 1,35 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 6,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,9% (0,97 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,28 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,8%, καθώς τα έκτακτα έσοδα και κέρδη ήταν 0,21 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και τα έκτακτα έξοδα και ζημιές ήταν 0,14 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016, σύμφωνα με τις μεταβολές των παγίων της, συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,545 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015). Επίσης, χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,76 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 41.000 ευρώ (ζημιές 14.000 έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 25.000 ευρώ (ζημιές 73.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,59 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,7%, έναντι 4,4% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 23,78 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,6% λόγω των σημαντικών νέων επενδύσεων.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 10,275 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,5%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,37 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,91 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (15,28 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,38 εκατ. ευρώ (1,31 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 6,28 εκατ. ευρώ (5,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 26,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (26,5% έναν χρόνο νωρίτερα). Αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 0,67 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 10,39 εκατ. ευρώ, έναντι 6,81 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015, λόγω των νέων επενδύσεων και της προσθήκης παγίων, που αφορούσαν κατά 2,21 εκατ. ευρώ κτιριακές εγκαταστάσεις και κατά 1,87 εκατ. ευρώ μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 2,11 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΒΙΤΟΜ τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2005 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, κατά το οποίο μετέβαλε την ημερομηνία συμπλήρωσης εταιρικής χρήσης από την 31η Δεκεμβρίου στην 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ήταν ύψους 135,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 11,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,2% των πωλήσεων και το 7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,85 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 2,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 5,7 εκατ. περίπου ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η βιομηχανία ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 24,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως του 0,4 εκατ. ευρώ, καθώς στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006.

Η Βιτόμ τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 131 εργαζόμενους, έναντι 110 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,41 εκατ. ευρώ, έναντι 1,91 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ, ενώ έχει χορηγήσει σε στελέχη της 0,11 εκατ. ευρώ ως προκαταβολές. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015-2016 ήταν της τάξεως των 10.275 ευρώ.

Εχει πρόεδρο τον Γ. Ι. Χριστοδούλου και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Ι. Χριστοδούλου της οικογένειας που έχει τον έλεγχό της και ηγείται της πελοποννησιακής βιομηχανίας χυμών φρούτων και συγκέντρωσης, διαλογής και συσκευασίας φρούτων Αφοί Ν. Χριστοδούλου.

Ενισχυμένη με την προσθήκη νέου παραγωγικού δυναμικού, η επιχείρηση φαίνεται να έχει θέσει πολύ υψηλότερους στόχους για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 και τα επόμενα χρόνια.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΤΟΜ

www.inr.gr, 4 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS