inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος παρέμεινε το 2016 η εκδοτική εταιρεία Αττικές ΕκδόσειςΜείωση πωλήσεων, αλλά βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα και ενισχυμένα κέρδη προ φόρων κατέγραψε το 2016 ο όμιλος Αττικές Εκδόσεις.

Η επιχείρηση ασχολείται με την έκδοση περιοδικών και άλλων εντύπων, τη λειτουργία ραδιοσταθμών και τη διανομή τηλεοπτικού προγράμματος. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Ανέπτυσσε αντίστοιχες δραστηριότητες στη Ρουμανία, τις οποίες έχει αναστείλει.

Εκδίδει τα περιοδικά «Madame Figaro», «Playboy», «Τηλεθεατής», «Τηλέραμα», «Harper's Bazaar», «Maison Figaro», «Celebrity», «Pc Magazine», «Shape», «Top Hotels», «Esquire», «Mirror», «Ιδέες & Λύσεις για το σπίτι», «Casavina», «Γλυκές Αλχημείες» και άλλα. Λειτουργεί τους ραδιοφωνικούς σταθμούς «Athens Radio DJ», «Rock FM», «Λάμψη FM».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 39,92 εκατ. ευρώ, αντί 43,21 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 7,6% σε ποσοστό και 3,29 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι εγχώριες πωλήσεις της (36,07 εκατ. ευρώ προ εγγραφών ενοποίησης) μειώθηκαν 8,85%, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις της (4,34 εκατ. ευρώ προ εγγραφών ενοποίησης) αυξήθηκαν 4%. Το 53,8% των εσόδων της (21,47 εκατ. ευρώ) προήλθε από την κυκλοφορία των εντύπων της, 31,6% (12,62 εκατ. ευρώ) από διαφημιστικά έσοδα, 10,1% (4,05 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο 4,5% (1,79 εκατ. ευρώ) από λοιπές δραστηριότητές της. Τα έσοδα από την κυκλοφορία των εντύπων μειώθηκαν 12%, ενώ τα διαφημιστικά αυξήθηκαν 9,3%.

Εμφάνισε μεικτά κέρδη 21,61 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 23,39 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 7,6% (-1,77 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο παρέμεινε σταθερό (54,1%).

Ωστόσο, ο όμιλος σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,56 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,69 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 51,5% (+0,87 εκατ. ευρώ). Συμπίεσε τις δαπάνες διοίκησης κατά 8,4% και τις δαπάνες διάθεσης κατά 14,3%, κυρίως λόγω μεταβολής του κόστους πρακτόρευσης των εντύπων και μείωσης των δικαιωμάτων που κατέβαλε σε τρίτους στο πλαίσιο συμφωνιών εμπορικής συνεργασίας. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,2%, έναντι 4,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 35,49 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,4%.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν σε 1 εκατ. περίπου ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,3 εκατ. περίπου ευρώ το 2015 (+233,8% ή +0,7 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας περιορίστηκαν σε σχεδόν 0,16 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,18 εκατ. ευρώ τo 2015 (-13,8%). Οι δραστηριότητες εξωτερικού ήταν ζημιογόνες (-0,29 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,19 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,19 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,15 εκατ. ευρώ (1,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επιβαρύνθηκαν εξάλλου με ζημιές πώλησης χρεογράφων 0,24 εκατ. ευρώ από την πώληση της συμμετοχής του στην εταιρεία διανομών Αργος, ενώ ευνοήθηκαν με έσοδα 0,28 εκατ. ευρώ από τη διάθεση άλλων συμμετοχών.

Οι επενδύσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν μικρού ύψους (0,14 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2015).

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 17,45 εκατ. ευρώ, κατά 89,7% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,2%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (21,17 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,83 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (28,28 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 4,70 εκατ. ευρώ (5,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), εκ των οποίων 2,67 εκατ. ευρώ ήταν κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού. Οφειλε σε μετόχους του 1,04 εκατ. ευρώ, από δάνειο που του χορήγησαν για την κάλυψη ταμειακών αναγκών του. Η κυπριακή θυγατρική του Civico τον Ιούνιο του 2016 έλαβε παράταση αποπληρωμής τραπεζικού δανείου 1,95 εκατ. ευρώ έως τις 31.12.2020.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 767,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη σχεδόν 34,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 21 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7%. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 25,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 96,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Βάσει των αποτελεσμάτων του προ φόρων ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις του τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 69,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Θεοχ. Αλ. Φιλιππόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Χ. Πανόπουλο και αντιπρόεδρο τον Zeno Pellizzari. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 272 εργαζόμενους, έναντι 274 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,13 εκατ. ευρώ, έναντι 6,87 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 9.405 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις ελληνικές εταιρείες Λάμψη (με μερίδιο 100%), Ιονικές Εκδόσεις (66,5%), Τηλέραμα (50%), Airlink (100%), H.R.S. (50%), E-One (25%) και Εναλλακτικές Εκδόσεις (49%), τις βουλγαρικές Attica Media Bulgaria (68,8%) και Attica - Eva (44,75%), την κυπριακή Civico (100%), τις ρουμανικές Attica Imako Media (50%) και Attica Media RMN (100%), τη σερβική Attica Media Serbia (99,95%) και τη λουξεμβουργιανή International Radio Networks Holdings (100%). Οι μέτοχοί της έχουν δεσμευτεί ότι θα παράσχουν την απαιτούμενη οικονομική στήριξη σε θυγατρικές που έχουν συσσωρεύσει ζημιές και ανταποκρίνονται με δυσκολία στις υποχρεώσεις τους.

Η μητρική εταιρεία Αττικές Εκδόσεις, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στα τέλη του 2016 απασχολούσε 114 εργαζόμενους, έναντι 112 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,66 εκατ. ευρώ, έναντι 3,21 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 21,23 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,8% λόγω πτώσης των διαφημιστικών εσόδων της. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,03 εκατ. ευρώ (+5,7%) και επανήλθε σε κερδοφόρα τελικά αποτελέσματα. Κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,49 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,29 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,39 εκατ. ευρώ. Κατά τη χρήση 2015 είχε επιβαρύνει τα αποτελέασματά της με απομείωση ποσού 2 εκατ. ευρώ, που αφορούσε τη συμμετοχή της στη θυγατρική εταιρεία Λάμψη. Η κερδοφορία της περιλαμβάνει μέρισμα 0,2 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική της Τηλέραμα.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 351,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη σχεδόν 8,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 1,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, ενισχυμένο με μερίσματα θυγατρικών και έκτακτα έσοδα, ήταν κέρδη 10,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, εμπεριέχοντας κέρδη ύψους 6,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2005, οφειλόμενα σε έκτακτα έσοδα. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 39,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015, οπότε επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με απομείωση στοιχείων του ενεργητικού της. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 28,5 εκατ. ευρώ.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν οι επιχειρήσεις Mondadori International με μερίδιο 41,99%, Asoka Holdings με 20,57% και Palladion Services με 19,25%. Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σε αυτές της ιταλικής εκδοτικής βιομηχανίας Amoldo Mondadori Editore, που εδρεύει στο Μιλάνο.

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί προσφυγής της θυγατρικής της Ιονικές Εκδόσεις για τον καταλογισμό φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων ποσού 1,9 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος αναμένει ότι θα δικαιωθεί.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

www.inr.gr, 5 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS