inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνος για έκτο συνεχόμενο έτος, το 2016, η βιομηχανία καλλυντικών ΚορρέςΖημιές για έκτο συνεχόμενο έτος, λόγω υψηλών έκτακτων δαπανών, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία Κορρές, η οποία παράγει και διαθέτει φυτικά καλλυντικά βασισμένα σε ενεργά εκχυλίσματα βοτάνων, σκευάσματα ομοιοπαθητικής, αντιηλιακά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, βαφές μαλλιών και συναφή είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας. Ωστόσο, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της τριπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 5,74 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι πωλήσεις της σημείωσαν οριακή αύξηση.

Τα αποτελέσματά της το 2016 επιβαρύνθηκαν με ζημιές απαξίωσης και καταστροφής αποθεμάτων 2,89 εκατ. ευρώ και ζημιές επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ύψους 0,44 εκατ ευρώ.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Ελλάδα και, επιπλέον, εμπορικά στη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Κύπρο, μέσω θυγατρικών της. Εξάγει προϊόντα της σε 30 περίπου χώρες. Ιδρύθηκε το 1996 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 2001. Εχει δημιουργήσει πρότυπη μονάδα εκχύλισης φυτικού υλικού βοτάνων, καθώς και ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργασιών με διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ιδιαίτερης σημασίας για τη βιομηχανία φυτικών καλλυντικών.

Παράγει και διακινεί πληθώρα καλλυντικών και συναφών προϊόντων με τα εξής, μεταξύ άλλων, εμπορικά σήματα: «Κορρές», «Arcadia», «Kings & Queens», «Korres Greek Flora», «Korres Natural Products», «Κορρές Χρώμα, «Κόκκινο Σταφύλι», «Golden Krocus», «Olive - Ελαιώνες Κρήτης», «Castanea Arcadia». Συνεργάζεται εμπορικά με περισσότερα από 6.000 φαρμακεία. Προϊόντα της διαθέτουν καταστήματα με το σήμα της στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, το Ντουμπάι, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Παρίσι, την Πράγα, το Ελσίνκι.

Κατά το 2017 ενισχύει ήδη τη σειρά προϊόντων «Olive - Ελαιώνες Κρήτης», κυκλοφόρησε νέο προϊόν στην κατηγορία των προϊόντων αντιγήρανσης και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ, όπου το 2016 είχε απώλεια πωλήσεων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 54,55 εκατ. ευρώ, αντί 54,49 εκατ. ευρώ το 2015, οριακά αυξημένα κατά 0,1% σε ποσοστό και 0,06 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι εγχώριες πωλήσεις της (30,54 εκατ. ευρώ και ίσες προς το 56% των συνολικών) αυξήθηκαν κατά 4%, οι πωλήσεις της προς τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της Αμερικής (10,48 εκατ. ευρώ και ίσες προς το 19,2% των συνολικών) μειώθηκαν κατά 12,6%, ενώ οι πωλήσεις προς τη Γερμανία, τη Νορβηγία, τη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 18% και μαζί με πωλήσεις σε λοιπές χώρες κάλυψαν το υπόλοιπο 24,8% των συνολικών πωλήσεων (13,53 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 89,1% των εσόδων της (48,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από καλλυντικά προϊόντα, 1,7% (0,94 εκατ. ευρώ) από ομοιοπαθητικά, 7,1% (3,88 εκατ. ευρώ) από φαρμακευτικά και το υπόλοιπο 2,1% (1,13 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών.

Η πτώση των πωλήσεων επί αμερικανικού εδάφους αποδίδεται σε αλλαγή της εμπορικής πολιτικής σημαντικού πελάτη στις ΗΠΑ και σε αλλαγή διανομέα στον Καναδά.

Στην Ελλάδα προωθήθηκε με επιτυχία η σειρά καλλυντικών προϊόντων αντιγήρανσης «Castanea Arcadia», η οποία θεωρείται διεθνώς καινοτομική και αποτελεί καρπό πρωτογενούς έρευνας σε φυτικά συστατικά. Ακόμη, προωθήθηκαν νέα σειρά για τη βαφή μαλλιών και νέο προϊόν της σειράς «Golden Krocus».

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 35,45 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 34,99 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 1,3% (+0,47 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο αυξήθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (από το 64,2% στο 65%). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, καθώς και σε στοχευμένες ενέργειες μείωσης του κόστους και επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,90 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 8,21 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 40,4% (-3,31 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,5%, έναντι 13% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 65,30 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,6%. Εξαιρουμένων των ζημιών από την απαξίωση αποθεμάτων και τις επισφαλείς απαιτήσεις, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 8,23 εκατ. ευρώ, οριακά ενισχυμένα (+0,2%) και ίσα προς το 12,6% των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης.

Οι ζημιές του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,15 εκατ. ευρώ το 2015 (-2,30 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 2,32 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,395 εκατ. ευρώ τo 2015 (-66,3%). Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,06 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 4,50 εκατ. ευρώ (4,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,15 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, περιλαμβάνουν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 1,70 εκατ. ευρώ (1,66 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 13,91 εκατ. ευρώ, έναντι 14,90 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της σε άυλα και ενσώματα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν ύψους 3,95 εκατ. ευρώ, έναντι 3,13 εκατ. ευρώ το 2015, το μέγιστο μέρος των οποίων αφορούσε ερευνητικά έργα.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 34,77 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 33,2% βραχυπρόθεσμες, καθώς τον Νοέμβριο του 2016 είχε προχωρήσει στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 22,5 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του, με την υποστήριξη των τραπεζών Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (32,91 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,72 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (28,19 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 10,34 εκατ. ευρώ (5,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΚΟΡΡΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 507,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 76,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,1% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 7,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 46,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 54,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Εξι χρήσεις ήταν κερδοφόρες και έξι ζημιογόνες. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 3,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατεγράφησαν το 2008. Οι μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 4,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατεγράφησαν το 2013. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Κορρέ και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Βιδάκη. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 325 εργαζόμενους, έναντι 303 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 14,70 εκατ. ευρώ, έναντι 13,27 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών διέθεσε 1,43 εκατ. ευρώ, έναντι 1,44 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 15.075 ευρώ ανά εργαζόμενο με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα και σε 25.325 ευρώ ανά εργαζόμενο με βάση τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα, εξαιρουμένων των έκτακτων ζημιών.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις ελληνικές εταιρείες Κορρές Ομοιοπαθητικά (με μερίδιο 100%), Κινγκς εντ Κουήν (100%), Φύτο Τουέλβ (24%), Φάρμακον Βορείου Ελλάδος (24%) και Alysos (35%), τις βρετανικές Korres International (100%) και Korres Retail UK (50%), τις κυπριακές The Backyard LAB (100%) και Backyard Design (100%) και τη γερμανική Korres D-A-CH (50%), οι οποίες είναι εμπορικές ή έχουν αντικείμενο τη διενέργεια επενδύσεων, την παροχή υπηρεσιών σχεδίασης εταιρικής και προϊοντικής εικόνας, την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και τις εφαρμογές μοριακής βιολογίας. Επίσης, περιελάμβανε την εταιρεία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων με χρήση κρόκου Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης (με μερίδιο 45%). Τον Δεκέμβριο του 2016 ο όμιλος απέκτησε το 100% της The Backyard LAB, την οποία ενισχύει με κεφάλαια 2,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο εκτεταμένων δράσεων καθιέρωσης και ενίσχυσης της εταιρικής και προϊοντικής του εικόνας στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η μητρική εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ, η οποία εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής και διαθέτει βιομηχανική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στα τέλη του 2016 απασχολούσε 253 εργαζόμενους, έναντι 251 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,59 εκατ. ευρώ, έναντι 9,31 εκατ. ευρώ το 2015. Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 44,88 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,6%. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,45 εκατ. ευρώ (-28,1%), μετά από σημαντικού ύψους έκτακτες δαπάνες. Κατέγραψε ζημιές προ φόρων 17.000 ευρώ έναντι κερδών 1,44 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 0,68 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,41 εκατ. ευρώ. ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αυξήθηκε κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 61,2%, από 56,2% το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 459,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 80,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,4% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 14,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,85 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 1,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 48 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,85 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 17,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 52 εκατ. ευρώ.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν ο Γ. Ν. Κορρές με μερίδιο 30,5%, οι επιχειρήσεις Armeta με 13,2% και Damma Holding με 5,1% και ο Περ. Π. Σταματιάδης με 4,2%.

Σε δικαστήρια της Γερμανίας εκκρεμεί από το 2012 αίτηση της εταιρείας για την αποβολή του μετόχου που κατέχει το υπόλοιπο 50% της γερμανικής θυγατρικής της και τον προσδιορισμό του τιμήματος απόκτησής του.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΡΡΕΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 6 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS