inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε υψηλότερα επίπεδα οι πωλήσεις και τα κέρδη της εταιρείας MLS Πληροφορική το 2016Η ανάπτυξη και κυκλοφορία συμπληρωματικών προϊόντων ενίσχυσε κατά το 2016 τα έσοδα και την κερδοφορία της εταιρείας πληροφορικής MLS Πληροφορική, η οποία πριν τέσσερα χρόνια παρουσίασε στην αγορά, με το σήμα MLS iQTab, το πρώτο ελληνικό tablet με λειτουργικό σύστημα Android. Οι πωλήσεις της παρουσίασαν για τέταρτο συνεχόμενο έτος διψήφια ποσοστιαία άνοδο και ανήλθαν σε 25,4 εκατ. περίπου ευρώ.

Η MLS Πληροφορική ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη. Εδρεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Ανέπτυξε πολλαπλές εφαρμογές λογισμικού και προϊόντων firmware, συνδυάζοντας την παραγωγή software και hardware. Το 1999 κέρδισε Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας, έχοντας αναπτύξει το σύστημα πλοήγησης MLS Destinator, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ευρεία γκάμα εξειδικευμένων συσκευών πλοήγησης (PND) και έχει συμπληρωθεί έκτοτε με το προϊόν MLS Talk&Drive. Κύριες δραστηριότητές της είναι η κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών συστημάτων, εξαρτημάτων τους και συναφών ειδών, καθώς και η παραγωγή και διάθεση λογισμικού. Διαθέτει υποκατάστημα στην Αθήνα.

Η σημαντικότερη πηγή εσόδων για την επιχείρηση το 2016 ήταν οι εφαρμογές λογισμικού και τα κινητά τηλέφωνα με το σήμα της, που υποσκέλισαν τα tablets και απέδωσαν 13,58 εκατ. ευρώ ή 53,5% των συνολικών εσόδων της, τα οποία αυξήθηκαν με ρυθμό 18,6% και ανήλθαν σε 25,38 εκατ. ευρώ (+3,98 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2015, τα έσοδα από τις πωλήσεις εφαρμογών λογισμικού και κινητών τηλεφώνων αυξήθηκαν 42,8% (+4,07 εκατ. ευρώ).

Τα tablets συνεισέφεραν το περασμένο έτος 10 εκατ. ευρώ ή το 39,4% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης. Σε σύγκριση με το 2015, τα έσοδα αυτά μειώθηκαν 3%.

Αυξημένη ήταν η συμβολή της επί πολλά χρόνια βασικής δραστηριότητας της εταιρείας, της παραγωγής συστημάτων πλοήγησης για τα αυτοκίνητα (GPS), η οποία απέφερε έσοδα 1,28 εκατ. ευρώ ή 5,05% των συνολικών, αυξημένα 29,1%. Επίσης, 0,31 εκατ. ευρώ (1,2% των εσόδων) συνεισέφεραν ο τομέας των προϊόντων εκπαιδευτικής τεχνολογίας με τον διαδραστικό πίνακα MLS IQBoard, ενώ ο σχετικά νέος τομέας Smart TV, που η επιχείρηση φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο πυλώνα ανάπτυξής της μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Super Smart TV, εισέφερε 0,21 εκατ. ευρώ (0,8% των εσόδων).

Το 99,3% των εσόδων της (25,20 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 0,7% (0,19 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές, που γίνονται κατά διαστήματα στις χώρες Κύπρος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Μαρόκο και Χιλή.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2016 μεικτά κέρδη 8,03 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 6,37 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 26,1% (+1,66 εκατ. ευρώ), καθώς ενίσχυσε το μεικτό της περιθώριο κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα (από το 29,8% στο 31,6%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,28 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,03 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 24,9% (+1,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 14,1%, έναντι 14,2% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 44,68 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 26,5%.

Τα τελικά αποτελέσματα της ελληνικής εταιρείας συστημάτων GPS, smartphones και multimedia, που είχε παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2012 το πρώτο ελληνικό κινητό τηλέφωνο, επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,79 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,25 εκατ. ευρώ (0,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Επίσης, συμπεριέλαβαν έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 2,32 εκατ. ευρώ (1,68 εκατ. ευρώ το 2015), δεδομένου ότι ενίσχυσε τις προσπάθειές της για την παραγωγή αναβαθμισμένων ή νέων προϊόντων. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από επιδοτήσεις 0,68 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με οφέλη από αναβαλλόμενη φορολογία, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,24 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 2,22 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 2,22 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 2,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 1% και 9,8%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 5,03 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,6%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 8,8%.

Η επιχείρηση συνέχισε κατά το 2016 τις επενδύσεις της για την ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και τεχνολογιών, ξεκινώντας συγχρόνως την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 2.385 τ.μ., επί ιδιόκτητου οικοπέδου 1.410 τ.μ. στην περιοχή όπου εδρεύει. Οι συνολικές επενδύσεις της στη διάρκεια του έτους ανήλθαν σε 5,89 εκατ. ευρώ (5,38 εκατ. ευρώ το 2015) και αφορούσαν κυρίως άυλα πάγια στοιχεία. Στις 31.12.2016 τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της ήταν ύψους 2,61 εκατ. ευρώ και τα αναπόσβεστα άυλα πάγια στοιχεία της 16,54 εκατ. ευρώ (2,50 εκατ. ευρώ και 13,60 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, στις 31.12.2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,41 εκατ. ευρώ και ίδιες μετοχές 1,87 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 23,89 εκατ. ευρώ (22,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 53,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (64% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 βαρυνόταν με μακροπρόθεσμη οφειλή 7 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε σε έκδοση εταιρικών ομολόγων, καθώς και με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 3,54 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες Black Sea Trade & Development Bank, Εθνική και Πειραιώς, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 26% και κατά 63,5% μακροπρόθεσμες. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,26 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,89 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (11,37 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 9,26 εκατ. ευρώ (4,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί παγίων της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 3 εκατ. ευρώ για διασφάλιση δανείου της Black Sea Trade & Development Bank.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 136,25 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 52 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 38,2% των πωλήσεων και το 17,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 17,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,7% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 16,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,8% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 47,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2006.

Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 118 εργαζόμενους, έναντι 110 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,89 εκατ. ευρώ, έναντι 1,63 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,92 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 53.205 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 18.990 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 18.820 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η MLS Πληροφορική εκτιμά ότι το 2016 στην εγχώρια αγορά κατέκτησε την πρώτη θέση στον τομέα των tablets, διατήρησε ηγετική θέση στον τομέα των συστημάτων πλοήγησης και ενίσχυσε τη θέση της στους τομείς των κινητών τηλεφώνων με ενσωματωμένες καινοτομικές τεχνολογίες. Διεύρυνε τη θέση της στον τομέα των smart phones. Επίσης, προετοίμασε, όπως αναφέρει, την ανάπτυξή της πέραν των ελληνικών συνόρων. Προσβλέπει για το 2017 σε «επιθετική στρατηγική μάρκεντινγκ» στην ελληνική αγορά με νέα προϊόντα και σε «διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού», με τεχνολογίες κινητών και tablets που «ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και μπορούν να απευθυνθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές, καταρχάς, αγορές».

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ν. Καματάκη που κατείχε στα τέλη του 2016 το 54,27% των μετοχών της, αντιπρόεδρο την Παρασκευή Δ. Ζαχαριάδου και οικονομικό διευθυντή τον Κων. Β. Παπαδόπουλο. Είχε αυξήσει τις πωλήσεις της με ρυθμό 58% το 2014 και 49% το 2015. Θα προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου 0,745 εκατ. ευρώ στους μετόχους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 6 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS