inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει τη γκάμα των προϊόντων και εμπορευμάτων της η εταιρεία αλμυρών σνακς Tasty FoodsΣτην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων, βάσει ολοκληρωμένου προγράμματος marketing, με σκοπό να καλύψει νέες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού για υγιεινή διατροφή σε προσιτές τιμές, όπως αναφέρει, επικεντρώθηκε παραγωγικά το 2016 η βιομηχανία Tasty Foods.

Συγχρόνως, διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των σημάτων που εμπορεύεται, προωθώντας τον στόχο της να εξασφαλίσει νέες ισχυρές και σταθερές συνεργασίες που βελτιώνουν το επίπεδο παραγωγικότητας του εκτεταμένου δικτύου των πωλήσεών της. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο η επιχείρηση διανέμει στα σημεία λιανικής πώλησης του δικτύου της, πέραν των άλλων, τα προϊόντα σοκολατοποιίας της Ferrero International, βάσει συμφωνίας που υπέγραψε με την ελληνική Ferrero Greece.

Η πολιτική της, καθώς έχει συρρικνωθεί η εγχώρια ζήτηση αλμυρών σνακς, αποβλέπει στην υλοποίηση συνεργειών και δράσεων στην κατεύθυνση μείωσης των λειτουργικών εξόδων, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών αποδοτικότητάς της, οι οποίοι επλήγησαν το 2015 από τη χρηματοοικονομική κατάρρευση της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος», οδηγώντας τη στην καταγραφή ζημιογόνου τελικού αποτελέσματος.

Η Tasty Foods διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα αλμυρών σνακς στον Αγιο Στέφανο Αττικής, στο ύψος του 22ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Ιδρύθηκε από Ελληνες επιχειρηματίες το 1973 και περιήλθε στον αμερικανικό όμιλο το 1987. Λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από το 1976. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία αλμυρών σνακς. Ανήκει στην Frito Lay International, ισχυρότερη εταιρεία του τομέα παγκοσμίως και θυγατρική του αμερικανικού ομίλου τροφίμων και ποτών PepsiCo. Παράγει και εμπορεύεται κατά κύριο λόγο πατατάκια τύπου chips από πατάτα και άλλα σνακς από καλαμπόκι, ξηρούς καρπούς και παστέλια, άλλα συναφή προϊόντα, καθώς και συμπυκνωμένες σούπες, σκευάσματα δημητριακών και αλμυρά μπισκότα. Εχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζοντας πρωτοποριακά συστήματα διανομών. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των συγγενικών επιχειρήσεων του αμερικανικού ομίλου Corina Snacks στην Κύπρο και Star Foods στη Ρουμανία, καθώς και άλλων εταιρειών του στα Βαλκάνια. Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Πραγματοποιεί εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ρουμανία, Σερβία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 23 Μαρτίου 2017, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε κάμψη πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο έτος. Αν και εμφάνισε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, κατέγραψε αξιοσημείωτη λειτουργική κερδοφορία. Τα κέρδη της προ φόρων συρρικνώθηκαν κυρίως λόγω σχηματισμού πρόβλεψης 2,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ζημιών από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 39ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 από τις πωλήσεις των προϊόντων και εμπορευμάτων της με τα σήματα Lay's, Cheetos, Ruffles, Doritos, Tasty Naturale, Quaker, Δρακουλίνια, Πακοτίνια και άλλα σήματα, περιορίστηκαν σε 97,26 εκατ. ευρώ, από 99,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε ποσοστό και κατά 2,12 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 66% των εσόδων της (64,18 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 34% (33,08 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 95,4% των εσόδων της (92,82 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην ελληνική αγορά, 0,6% (0,55 εκατ. ευρώ) από διάθεση προϊόντων σε άλλες χώρες -μέλη της ΕΕ και το υπόλοιπο 4% (3,89 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε λοιπές χώρες. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν 5,8%.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 46,20 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 47,11 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 1,9% (-0,91 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε οριακά, από το 47,4%, στο 47,5%. Επίσης, είχε σημαντικά λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, που αφορούσαν μεταξύ άλλων τα έσοδα από την παροχή διοικητικής υποστήριξης σε συγγενικές εταιρείες του ομίλου PepsiCo.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 49,8%, καθώς περιορίστηκαν σε 3,38 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 3,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,8% (6,74 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 6,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,7%, δεδομένου ότι η χρήση ευνοήθηκε από έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ, αλλά επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα και απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού συνολικού ύψους 2,91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,52 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον σχηματισμό πρόβλεψης για ισόποσες ζημιές από εμπορικές απαιτήσεις ύψους 5,3 εκατ. ευρώ από την προαναφερθείσα λιανεμπορική αλυσίδα.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 2,35 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,13 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,92 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 0,385 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 4,34 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 2,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-3,42 εκατ. ευρώ και -3,21 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 3,27 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,6%, έναντι 13,3% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 60,82 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,8% λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 εμπεριείχαν αφορολόγητα αποθεματικά 3,5 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 26,24 εκατ. ευρώ (26,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (52,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 4,84 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5,7 φορές. Εμφάνιζε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (41,94 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,81 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (31,13 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 13,10 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Είχε απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους 3,22 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 18,56 εκατ. ευρώ, έναντι 19,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 1,65 εκατ. ευρώ, έναντι 2,82 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας TASTY FOODS τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 1,22 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 103,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και το 14,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 67 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων και το 18,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 36,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 10,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς παρουσίασε ζημιογόνα τελικά αποτελέσματα σε δυο χρήσεις, λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 102,65 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 126,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων δαπανών, κατέγραψε τη χρήση 2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 100,8 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η επιχείρηση στη διάρκεια της χρήσης 2015 απασχόλησε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο, 731 εργαζόμενους, έναντι 739 τη χρήση 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 25,06 εκατ. ευρώ, έναντι 26,99 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014, στη διάρκεια της οποίας ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 4.625 ευρώ, έναντι 9.115 ευρώ τη χρήση 2014. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν της τάξεως των 8.425 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο τον Μάριο Κωνσταντίνου και αντιπρόεδρο τη Σοφία Χατζηδάκη.

Βασικότερος μέτοχός της, από την πλευρά του αμερικανικού ομίλου, είναι η εταιρεία του PepsiCo Twist, που εδρεύει στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Το 2015 αγόρασε από συγγενικές επιχειρήσεις, όπως η Frito-Lay Trading Europe και η PepsiCo International, υπηρεσίες και αγαθά ύψους 11,05 εκατ. ευρώ.

Είχε δώσει βαρύτητα στον περιορισμό των σταθερών εξόδων και στην επίτευξη καλύτερων τιμών προμήθειας πρώτων υλών, προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγικότητά της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TASTY FOODS

www.inr.gr, 10 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS