inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει τις εμπορικές συνεργασίες της η βιομηχανία λιπαντικών Μέλκο ΠετρόλεουμΠωλήσεις λιπαντικών της τάξεως των 12.000 μετρικών τόνων και αποτελέσματα ανάλογα εκείνων της χρήσης 2015 ανέμενε ότι θα πραγματοποιήσει το 2016 η εταιρεία Μέλκο Πετρόλεουμ, η οποία μετά το 2008 καταγράφει αξιοσημείωτη κερδοφορία, συνδυάζοντας την παραγωγή λιπαντικών με την αποθήκευση και τη διακίνηση καυσίμων και λιπαντικών ξηράς και ναυτιλίας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2000 και για αρκετά χρόνια αποτελούσε μέλος του ομίλου εμπορίας καυσίμων Aegean Oil. Φέρει τον διακριτικό τίτλο Melco Oil. Παράγει λιπαντικά και διαθέτει σημαντικό μέρος των προϊόντων της σε πλοία εξωτερικού και την Κύπρο. Συγχρόνως, αποθηκεύει και διακινεί υγρά καύσιμα και πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Εδρεύει επί της οδού Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Οι παραγωγικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ξεκίνησε την εμπορική και παραγωγική λειτουργία της στα τέλη του 2006, εξαγοράζοντας τις εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών και αποθήκευσης καυσίμων της αμερικανικής Chevron στον Ασπρόπυργο. Σε πρώτη φάση ασχολήθηκε με την παροχή υπηρεσιών ανάμειξης (facon production - blending, filing) και αποθήκευσης λιπαντικών για λογαριασμό εταιρειών του ομίλου Chevron. Τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησε την παραγωγή λιπαντικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, καθώς και βιομηχανικών και ναυτιλιακών, για λογαριασμό του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου πετρελαιοειδών Aegean Oil. Επίσης, την παραγωγή λιπαντικών για λογαριασμό του τομέα ναυτιλίας της Chevron και άλλων τρίτων, καθώς και την πώληση βασικών λαδιών. Το 2008 άρχισε συνεργασία με τον βιομηχανικό και εμπορικό όμιλο καυσίμων Ελληνικά Πετρέλαια, αναλαμβάνοντας την αποθήκευση καυσίμων του στις εγκαταστάσεις της, μέσω αγωγού, καθώς και τη διακίνησή τους.

Οι εγκαταστάσεις που αγόρασε από τη Chevron συμπεριελάμβαναν 21 δεξαμενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας άνω των 32 εκατ. λίτρων, υπόγειο αγωγό σύνδεσης με το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, σύστημα ταυτόχρονης φόρτωσης 4 βυτιοφόρων οχημάτων, προβλήτα με δυνατότητα εξυπηρέτησης φορτώσεων και εκφορτώσεων ταυτόχρονα από δυο δεξαμενόπλοια, εργοστάσιο παρασκευής λιπαντικών με τρέχουσα ετήσια παραγωγή 20.000 ΜΤ και κτίρια γραφείων επιφάνειας 2.000 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 47.000 τ.μ.

Η εταιρεία πραγματοποίησε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,9 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2006, 1 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2007, 0,8 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και 2 εκατ. ευρώ το 2008.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 28 Μαρτίου 2017, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε κερδοφόρα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων για έβδομο συνεχόμενο έτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 16,35 εκατ. ευρώ, από 16,09 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6% σε ποσοστό και 0,26 εκατ. ευρώ σε αξία, λόγω διεύρυνσης των εμπορικών συνεργασιών της. Το 77,8% των εσόδων της (12,73 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και τη διάθεση λιπαντικών της, 7,8% (1,27 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων, 4,1% (0,67 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση πρώτων και συμπληρωματικών υλών και το υπόλοιπο 10,3% (1,68 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, που αφορούσαν κυρίως έσοδα από μίσθωση δεξαμενών της. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν 3%, σε αντίθεση με τα λοιπά έσοδα που αυξήθηκαν. Ο όγκος πωλήσεων λιπαντικών ανήλθε σε 11.109 ΜΤ, έναντι 10.062 ΜΤ το 2014, ενώ ο όγκος των διακινούμενων καυσίμων μειώθηκε 2,3%.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 2,66 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,77 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 3,9% (-0,11 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε καμία μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (από το 17,2% στο 16,3%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 0,5%, καθώς περιορίστηκαν σε 2,13 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 13,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 13,3% (2,145 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,51 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,59 εκατ. ευρώ (0,745 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,06 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,64 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 0,97 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 9,2% και μειωμένων κατά 27,1%, αντιστοίχως, λόγω υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,57 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,3% και 3,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,5% και τα καθαρά κέρδη το 3,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,1%, έναντι 5,2% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 41,71 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,4% λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 20,12 εκατ. ευρώ (19,97 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 48,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (48,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 13,25 εκατ. ευρώ, κατά 66,2% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6,6%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,81 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,76 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,41 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 16 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 32,10 εκατ. ευρώ, έναντι 32,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ήταν μικρού ύψους (0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ τη χρονική περίοδο 2006-2015, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ήταν ύψους 131,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 12,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 3,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 0,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, υπό την επήρεια σημαντικών ζημιών που είχε παρουσιάσει τα έτη 2007 και 2008. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δέκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 5,25 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Οι πωλήσεις της το έτος 2006, στα τέλη του οποίου άρχισε την παραγωγική λειτουργία της, ήταν μόλις 0,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2006.

Η επιχείρηση στα τέλη του 2015 απασχολούσε 43 εργαζόμενους, έναντι 41 τα τέλη του 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,87 εκατ. ευρώ, έναντι 2,06 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,28 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 49.630 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 24.580 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 14.790 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Α. Πουρσανίδη.

Ανέμενε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, υψηλότερο όγκο πωλήσεων λιπαντικών, αλλά και κατά 5-10% μειωμένα έσοδα από τη δραστηριότητα αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων. Προσδοκούσε διατήρηση της κερδοφορίας της στα επίπεδα της χρήσης 2015. Βασικός στόχος της, τον οποίο θεωρούσε επιτεύξιμο, ήταν η διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών της με εταιρείες λιανικής πώλησης λιπαντικών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ

www.inr.gr, 11 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS