inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειώθηκαν κατά 26% τα έσοδα της βιομηχανίας ζωοτροφών και βάμβακος Χ. Κλωναρίδης τη χρήση 2015-2016Καθίζηση των πωλήσεων, αλλά και βελτιωμένα αποτελέσματα, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η μακεδονική εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου και ζωοτροφών, καθώς και εμπορίας δημητριακών και αγροτικών εφοδίων Χ. Κλωναρίδης.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1997. Προήλθε από συγχώνευση της βιομηχανίας βάμβακος AlfaGrain και της βιομηχανίας ζωοτροφών ΒΙΟ.ΖΩ.ΚΑΛ., που είχαν ιδρυθεί τα έτη 1993 και 1989, αντιστοίχως, ως συνέχεια ατομικής εταιρείας με έτος έναρξης το 1971, που είχε αντικείμενο την εμπορία δημητριακών. Εδρεύει στον Νεροφράκτη Δράμας, όπου διαθέτει εκκοκκιστήριο βάμβακος και ξηραντήριο βαμβακόσπορου. Εχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος, αλλά συχνά οφείλει στην παραγωγή ζωοτροφών αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων της. Η μονάδα ζωοτροφών της βρίσκεται στην περιοχή Αντιφίλιπποι του νομού Καβάλας. Διαθέτει υποκαταστήματα, με χώρους συγκέντρωσης βάμβακος και δημητριακών, στις περιοχές Ιασμος, Εργάνη, Μέση, Νέο Σιδηροχώρι και Αμάραντα του νομού Ροδόπης και Ροδολίβος, Αλιστράτη και Ανω Αγγίσια του νομού Σερρών. Επίσης, διαθέτει εγκαταστάσεις ξήρανσης δημητριακών. Ακόμη, από το 2016 ενσωμάτωσε στο παραγωγικό δυναμικό της στον Νεροφράκτη Δράμας και οινοποιητική μονάδα των μετόχων της. Οι συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 11.900 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας.

Τη διετία 2012-2013 εκσυγχρόνισε και αναβάθμισε τον μηχανολογικό εξοπλισμό του εκκοκκιστηρίου της. Είχε προηγηθεί στις λοιπές εγκαταστάσεις της, κατά τη διετία 2010-2011, προσθήκη οκτώ νέων σιλό και μονάδας ξήρανσης δημητριακών, με χωρητικότητα 25.000 τόνων. Το 2015 εγκατέστησε στο εκκοκκιστήριό της σύγχρονο ξηραντήριο βαμβακόσπορου.

Μέρος των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία. Οι εμπορικές δραστηριότητές της περιλαμβάνουν, εκτός από βαμβάκι, βαμβακόσπορο και ζωοτροφές ιδιοπαραγωγής, σιτάρι, αραβόσιτο, κριθάρι, λιπάσματα και πολλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 12,53 εκατ. ευρώ έναντι 16,94 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 26% (-4,41 εκατ. ευρώ). Το 64% των εσόδων της (8,03 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 36% (4,50 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν 17,7%, αλλά με βραδύτερο ρυθμό απ' ό,τι τα εμπορικά.

Ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 3,8 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,31 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+16,6% ή +0,19 εκατ. ευρώ). Καθώς αυξήθηκε η ποσοστιαία συμμετοχή των προϊόντων στο σύνολο του κύκλου εργασιών της, ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 10,4%, από 6,6% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 183,4%, καθώς ανήλθαν σε 0,72 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,5% (0,25 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Τα έξοδα διάθεσης και λοιπά έκτακτα έξοδα συρρικνώθηκαν, αφού η χρήση 2014-2015 είχε επιβαρυνθεί με χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 0,33 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,39 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,23 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 95.000 ευρώ (ζημιές 208.000 έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 58.000 ευρώ (ζημιές 189.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), δηλαδή τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων αισθητά βελτιωμένων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,485 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,9%, έναντι 3,1% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 9,12 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,5% λόγω σημαντικής αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Οπως και όλες τις προηγούμενες χρήσεις της μετά το 2004, η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Δεν προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 0,26 εκατ. ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 43,6%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,90 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,74 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,64 εκατ. ευρώ), γεγονός που χαρακτηρίζεται συγκυριακό, καθώς την περίοδο της συμπλήρωσης της οικονομικής χρήσης λαμβάνει σημαντικές προκαταβολές από πελάτες της, όπως αναφέρει, για αγορά δημητριακών και βάμβακος νέας εσοδείας. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,15 εκατ. ευρώ (επίσης 0,15 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Επί παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάση ποσού 6,4 εκατ. ευρώ, για τα οποία είχε δρομολογήσει την άρση τους.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 1,38 εκατ. ευρώ (1,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 15,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (17,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 6,19 εκατ. ευρώ, έναντι 6,28 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Για προσθήκες παγίων διέθεσε 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,56 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Χ. ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 175,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 7,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 13,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω του 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 7,05 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η βιομηχανία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 20 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 6,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.6.2009.

Η Χ. Κλωναρίδης στα τέλη της χρήσης 2015-2016 απασχολούσε 16 εργαζόμενους, έναντι επίσης 16 τα τέλη της χρήσης 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015-2016 ήταν της τάξεως των 44.810 ευρώ. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Χ. Κλωναρίδη της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 αναμένει, όπως δηλώνει, βελτιωμένα αποτελέσματα. Εχει προχωρήσει, όπως αναφέρει, σε ρύθμιση των δανείων της με ευνοϊκούς όρους και σταθερό επιτόκιο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Χ. ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ

www.inr.gr, 12 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS