inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Το τουριστικό ρεύμα ενισχύει τα μεγέθη της εταιρείας προϊόντων υπερψυγμένης ζύμης ΤσαμπάσηςΣε υψηλά επίπεδα, λόγω και του ισχυρού τουριστικού ρεύματος και της αντίστοιχης ζήτησης από ξενοδοχειακές και άλλες τουριστικές μονάδες, διατηρεί τις επιδόσεις της η βιομηχανία Τσαμπάσης, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων υπερψυγμένης ζύμης και έχει διευρύνει το δίκτυο των πωλήσεών της στην τουριστική αγορά με ιδιαίτερη επιτυχία.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1990, προερχόμενη από μετατροπή ομοειδούς επιχείρησης που έκανε τα πρώτα της βήματα στον νομό Αργολίδας το 1958. Από ένα απλό αρτοποιείο τότε, έχει μετατραπεί σε σύγχρονη βιομηχανία προϊόντων υπερψυγμένης ζύμης. Κατασκεύασε τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, οι οποίες καλύπτουν έκταση 3.500 τ.μ., στη θέση Ακοβα του Αργους, επί οικοπέδου 12.260 τ.μ. Διαθέτει υποκατάστημα εμβαδού 500 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εχει κατοχυρώσει τη χρησιμοποίηση του εμπορικού σήματος «Τσαμπάσης - Golden Tastes». Η παραγωγική μονάδα της είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, ενώ εφαρμόζει το πρωτόκολλο HACCP.

Παράγει και εμπορεύεται κατεψυγμένα προϊόντα σφολιάτας, όπως τυρόπιτες, μπουγάτσες και σπανακόπιτες, καθώς και κρουασάν διαφόρων ειδών, προϊόντα φύλλου όπως στριφτάρια με γλυκιά ή αλμυρή γέμιση, διάφορα είδη πίτσας, είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, όπως brioche, μπαγκέτες και donuts, αλλά και πρώτες ύλες γι' αυτές τις κατηγορίες προϊόντων. Τα προϊόντα της διατίθενται σε ατομική, mini και οικογενειακή συσκευασία, καθώς και σε επαγγελματική συσκευασία για την αγορά του catering. Διανέμονται σε ολοένα μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μέσω δικτύου διανομών από ειδικευμένους πωλητές, ειδικούς συνεργάτες και αντιπροσώπους. Προορίζονται κυρίως για επαγγελματική χρήση και διανέμονται σε εκατοντάδες ξενοδοχεία, αρτοποιεία, κυλικεία, croissanteries και κέντρα εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων. Διατίθενται, επίσης, σε εξαγωγικούς οίκους.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 28 Μαρτίου 2017, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε μικρή, έστω, αύξηση των πωλήσεών της, οι οποίες συνέχισαν να αυξάνονται με χαμηλό ή μέσο μονοψήφιο ρυθμό καθ' όλη την περίοδο της συνεχιζόμενης κρίσης, παρά την πτώση της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης των προϊόντων του τομέα της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 25ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 11,08 εκατ. ευρώ, από 10,97 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε ποσοστό και 0,11 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 91,6% των εσόδων της (10,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 8,4% (0,93 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Με εξαίρεση ένα πολύ μικρό ποσό, το σύνολο των εσόδων προήλθε από την εγχώρια αγορά, αν και στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσει εξαγωγές στην Κύπρο και τη Γερμανία.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 4,86 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,685 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 3,7% (+0,17 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα, από το 42,7% στο 43,8%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 0,2%, καθώς ανήλθαν σε 2,97 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 26,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 27% (2,96 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων της, ήταν ύψους 2,82 εκατ. ευρώ

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,45 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 2.000 ευρώ (2.000 ευρώ και την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,52 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,77 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 2,46 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 1,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 2,6% και μειωμένων κατά 1,8%, αντιστοίχως, λόγω υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,97 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 45,1% και 31,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 22,8% και τα καθαρά κέρδη το 16%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 32,4%, έναντι 28,5% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 9,16 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 11,7% λόγω σημαντικής μείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,53 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,48 εκατ. ευρώ (4,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 70,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (45,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,96 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,37 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,59 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,60 εκατ. ευρώ (5,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), το 87,2% των οποίων ήταν κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,79 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,70 εκατ. ευρώ, έναντι 2,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ήταν 1,13 εκατ. ευρώ έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το 2014 και αφορούσαν, κυρίως, ακίνητα και κτιριακές εγκαταστάσεις. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή σε ετερόρρυθμη εταιρεία των μετόχων της, αντί ποσού 0,49 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,10 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 99,05 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 21,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,5% των πωλήσεων και το 24,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 14,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων και το 27,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 10,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων και το 20,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 20,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 11,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 5,2 εκατ. περίπου ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2006.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 105 εργαζόμενους, έναντι 102 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,20 εκατ. ευρώ, έναντι 2,32 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,32 εκατ. ευρώ. Το 2015 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 2,73 εκατ. ευρώ από τα κέρδη και αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 28.285 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 24.020 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 16.895 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο την Ελένη Τσαμπάση και αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Αννα - Γεωργία Τσαμπάση της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Ανέμενε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, εξίσου υψηλές πωλήσεις και θετικά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως αναφέρει, τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, ενώ έχει διευρύνει αρκούντως το δίκτυο των πωλήσεών της.

Συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και στην ανάπτυξη νέων, τα οποία θα καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες του επαγγελματία και του τελικού καταναλωτή. Από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας έχει προσθέσει στις εγκαταστάσεις της γραμμή παραγωγής για κουλούρια και κριτσίνια, καθώς και γραμμή παραγωγής σφολιάτας για προϊόντα νέου τύπου ζύμης. Με σκοπό να εισέλθει σε νέα, δυναμική τροχιά ανάπτυξης, τα προηγούμενα χρόνια επένδυσε, εξάλλου, σε αυτοματισμούς στην παραγωγική διαδικασία και στην ενσωμάτωση προηγμένου μηχανογραφικού συστήματος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ

www.inr.gr, 13 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS