inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά: Βελτιωμένα έσοδα και λειτουργικά κέρδη το 2012

Χρονιά προκλήσεων, με τη ζήτηση να διαφοροποιείται ανά γεωγραφικές περιοχές και ορυκτό, ήταν το 2012 για τον διεθνώς ισχυρό ελληνικό όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

Σημαντική επιβράδυνση παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητές του, καθώς η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη μειώθηκε, με το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής να βρίσκεται σε ύφεση, ενώ κατά το τέλος του έτους, ακόμα και στην παραδοσιακά ανθεκτική Γερμανία, η βιομηχανική παραγωγή πέρασε σε αρνητικό πρόσημο.

Στις ΗΠΑ η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά μετριάστηκε σημαντικά στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, εξέλιξη που δεν άφησε ανεπηρέαστο τον όμιλο. Η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, ουσιαστικός παράγοντας που επηρεάζει τις δραστηριότητές του στον χώρο της μεταλλουργίας, σημείωσε ωστόσο αύξηση κατά 1,5%, αλλά ήταν μειωμένη κατά 5% στην Ευρώπη. Επίσης, όσον αφορά τη σημαντική για τον όμιλο αγορά των χυτηρίων, η παραγωγή στην αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις στη Γαλλία και στην Ιταλία, ενώ στη Γερμανία υπήρξε πιο σταθερή, λόγω της διεθνούς ζήτησης, κυρίως για αυτοκίνητα πολυτελείας. Αντιθέτως, στην αγορά των κατασκευών οι γεωγραφικές περιοχές που ενδιαφέρουν τον ελληνικό όμιλο συνέχισαν να αντιμετωπίζουν την επίμονη ύφεση. Τέλος, στην αγορά ειδικών εφαρμογών η δραστηριότητά του επηρεάστηκε από τις γενικότερες τάσεις στην οικοδομή και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Εν μέσω αυτών των προκλήσεων και εξελίξεων διεθνώς, η S&B κατάφερε να καταγράψει αύξηση πωλήσεων κατά 1%, 8% και 9% αντίστοιχα στις αγορές της μεταλλουργίας, των κατασκευών και των ειδικών εφαρμογών, ενώ στην αγορά των χυτηρίων κατέγραψε μείωση κατά 1%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της το 2012 ανήλθαν σε 470,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2%, σε σύγκριση με τα 455,7 εκατ. ευρώ του 2011. Στοχευμένες πρωτοβουλίες για την αύξηση του τζίρου συνέτειναν στην αντιστάθμιση του μειωμένου όγκου πωλήσεων και του λιγότερο ευνοϊκού προϊοντικού μείγματος, σε σχέση με το 2011. Εξαιρουμένης της συμβολής μιας εξαγοράς, η αύξηση των πωλήσεων ήταν 1%.

Η κερδοφορία στο επίπεδο των κερδών προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) ξεπέρασε οριακά την αύξηση των πωλήσεων, καθώς βελτιώθηκε κατά 4,5% φτάνοντας τα 70,6 εκατ. ευρώ, από 67,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Το λειτουργικό κέρδος μειώθηκε ελαφρά, ενώ το καθαρό κέρδος ποσού 12,3 εκατ. ευρώ, που αναλογεί στους μετόχους, μειώθηκε κατά 40,4% ως προς 20,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, ενσωματώνοντας υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα και φόρους. Τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 23,9%.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ήταν υψηλότερες κατά 77,3% ως προς το 2011, φτάνοντας τα 15,6 εκατ. ευρώ, από 8,8 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων έκτακτων δαπανών, τα κέρδη προ φόρων ήταν μειωμένα κατά 12,8%. Αν, επιπροσθέτως, εξαιρεθεί η επίδραση εξαγοράς που πραγματοποίησε ο όμιλος, τα κέρδη προ φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 5,6%. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής του ομίλου το 2012 αυξήθηκε σημαντικά στο 49,5%, από 35,7% το 2011.

Η κερδοφορία εξάλλου της μητρικής εταιρίας το 2012 είναι αποτέλεσμα εισοδήματος από μερίσματα που εισέφεραν θυγατρικές της.

Δραστηριότητα ανά περιοχή

Οι πωλήσεις προς τρίτους στη Νότια Ευρώπη ανήλθαν σε 124,4 εκατ. ευρώ και ήταν οριακά μειωμένες ως προς τα 125,5 εκατ. ευρώ το 2011.

Οι πωλήσεις αυτές ενσωματώνουν υψηλότερες πωλήσεις στην αγορά της μεταλλουργίας, ως αποτέλεσμα της σταθερής ζήτησης για αλουμίνα και αύξησης για εφαρμογές σφαιροποίησης σιδηρομεταλλεύματος. Αντιθέτως, οι πωλήσεις στα χυτήρια μειώθηκαν σημαντικά, κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, επηρεαζόμενες από τη χαμηλή ζήτηση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, με εξαίρεση την Τουρκία. Στην αγορά των κατασκευών, σταθερή ανάπτυξη σημειώθηκε στις εφαρμογές τσιμέντων, γεωτρήσεων και βελτιωτικών πολφών γεωτρήσεων. Αντισταθμίστηκε, όμως, από την υποχώρηση στα προϊόντα που σχετίζονται με τα πιο παραδοσιακά οικοδομικά υλικά και υλικά κατασκευών. Η αγορά των ειδικών εφαρμογών διατηρήθηκε σταθερή, υποστηριζόμενη από την υψηλή ζήτηση σε γεωπονικές εφαρμογές. Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν το 2012 κατά 4,3%, φτάνοντας τα 164,8 εκατ. ευρώ, από 172,2 εκατ. ευρώ το 2011, αντανακλώντας χαμηλότερες ενδοεταιρικές πωλήσεις.

Στη Βόρεια Ευρώπη οι πωλήσεις προς τρίτους έφτασαν τα 210,5 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 2,4% ως προς το 2011. Οι πωλήσεις στην αγορά μεταλλουργίας μειώθηκαν κατά μέσο μονοψήφιο ποσοστό, λόγω μείωσης της παραγωγής χάλυβα στην Ευρώπη. Στην αγορά των κατασκευών οι επιδόσεις υπήρξαν ισχυρές, αν και αυτό δεν οφείλεται στη συνήθη οικοδομική δραστηριότητα, αλλά μάλλον στην ανάμειξη του ομίλου σε έργα πολιτικού μηχανικού, καθώς και στην υλοποίηση βελτιώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην αγορά χυτηρίων οι πωλήσεις μειώθηκαν, αποτέλεσμα κυρίως ενός ασθενικού τελευταίου τριμήνου, οπότε η μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων οδήγησε σε μειωμένη παραγωγή στα χυτήρια. Στην αγορά ειδικών εφαρμογών τα αποτελέσματα ήταν οριακά βελτιωμένα, με την αύξηση στις εφαρμογές χαρτιού και γυαλιού να ξεπερνά τον μέσο όρο.

Οι συνολικές πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν ελαφρά κατά 1,6%, στα 213,4 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος κατέγραψε στην Αμερική τα ισχυρότερα αποτελέσματα το 2012, πετυχαίνοντας πωλήσεις προς τρίτους ύψους 108 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 20,9%.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται 10,5 εκατ. ευρώ της NYCO, ηγετικής εταιρείας στην παγκόσμια αγορά βολλαστονίτη για υψηλής αξίας εφαρμογές, που εξαγοράστηκε από τον όμιλο τον Σεπτέμβριο του 2012, ενώ σε οργανική βάση η αύξηση ήταν 9%.

Στη γεωγραφική περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, βασικές αγορές που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του ομίλου είναι η μεταλλουργία και οι κατασκευές. Στη μεταλλουργία, οι πωλήσεις που αφορούν την παραγωγή χάλυβα το 2012 ήταν υψηλότερες στην Κίνα και τη Νότια Κορέα και αντιστάθμισαν τη μείωση που σημειώθηκε στην Ινδία. Παρά τη γενικότερη υποτονική δραστηριότητα, σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων προς τρίτους κατά 8,3%, στα 27,3 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,6%, στα 31,1 εκατ. ευρώ,

Εξαγορά της NYCO Μinerals

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο όμιλος εξαγόρασε το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Rolling Rock Minerals (RRM) και των θυγατρικών της εταιρειών, με έδρα στις ΗΠΑ, μητρικής της διεθνούς κλάσης εταιρείας NYCO Minerals.

Η τελευταία ηγείται στην παγκόσμια αγορά για την προμήθεια υψηλής ποιότητας διαφόρων ποικιλιών βολλαστονίτη και τριπολίτιδος, με εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Η εξαγορά είναι συνεπής προς τη στρατηγική του ομίλου για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, τη μετάβαση στις εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας (πλαστικά, χρώματα, επιχρίσματα), τη διεύρυνση της γεωγραφικής παρουσίας του στις περιοχές της Αμερικής και της Ασίας, καθώς και την ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων του με υψηλής αξίας ορυκτά.

Αν η εξαγορά είχε λάβει χώρα την 1η Ιανουαρίου 2012, οι πωλήσεις του ομίλου θα ήταν αυξημένες κατά 30,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη θα ήταν αυξημένα περίπου κατά 3,6 εκατ. ευρώ και κατά 2,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Εξαγορά στην Κίνα

Τον Ιανουάριο 2013 επετεύχθη συμφωνία για την εξαγορά του 50% της κινεζικής Chaoyang GoldCommon Mining (GC), μέσω της κατά 100% θυγατρικής του ομίλου, Sibimin.

Η GC έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας αποθέματα μπεντονίτη, κατάλληλα για εφαρμογές στις αγορές της μεταλλουργίας και των χυτηρίων. Διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής δυναμικότητας άνω των 150.000 τόνων ετησίως.

Στον τομέα του βωξίτη

Η μητρική εταιρεία S&B και η θυγατρική της Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος - Γ. Λ. Μπάρλος τον Δεκέμβριο του 2012 αποφάσισαν την απόσχιση και εισφορά του κλάδου βωξίτη της πρώτης στη δεύτερη.

Η απόσχιση αυτή αποτελεί εσωτερική αναδιάρθρωση, εξυπηρετεί τον εξορθολογισμό της δομής του ομίλου και δεν θα επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη του. Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2012.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS