inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε πτωτική πορεία παραμένει, ακόμα, η βιομηχανία ηλεκτρολογικού υλικού Εβιόπ - Τέμπο της SiemensΣε χαμηλά επίπεδα, αισθητά μειωμένα σε σύγκριση με εκείνα που επιτύγχανε στο πρόσφατο παρελθόν, παραμένει η παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού Εβιόπ - Τέμπο, η οποία ωστόσο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες του τομέα της και εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη Γερμανία, όπου εδρεύουν οι βασικοί μέτοχοί της.

Για το έτος 2016 η επιχείρηση δεν ανέμενε θεαματική μεταβολή των οικονομικών μεγεθών της, καθώς η ζήτηση από τους βασικούς μετόχους της που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της, παρέμενε υποτονική. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της είναι η γερμανική Siemens Aktiengesellschaft του πολυσχιδούς ομίλου Siemens με μερίδιο 38% και η επίσης γερμανική εταιρεία Phoenix Contact, η οποία ηγείται της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογιών ηλεκτρικών συνδέσεων, με μερίδιο 31%. Τον κύκλο των μετόχων συμπληρώνουν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με 21% και μία ελληνική εταιρεία του ομίλου Siemens, που κατέχει το υπόλοιπο 10%.

Η Εβιόπ - Τέμπο ιδρύθηκε με γερμανικά κεφάλαια το 1935. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό Εύβοιας, όπου το εργοστάσιό της καλύπτει 15.950 τ.μ. επί οικοπέδου 62.790 τ.μ. Παράγει ηλεκτροτεχνικά και πλαστικά προϊόντα και, κυρίως, ηλεκτρολογικό υλικό για κτιριακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συναφή εξαρτήματα. Εξάγει, συνήθως, ποσοστό άνω του 95% της παραγωγής της, κυρίως προς συνδεδεμένες και άλλες επιχειρήσεις στη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Τουρκία και τη Τσεχία. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 27 Μαρτίου 2017, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο έτος πτώση των πωλήσεών της. Ωστόσο, λόγω προσθήκης στα αποτελέσματά της φόρων που σύμφωνα με δικαστική απόφαση είχαν καταβληθεί στο παρελθόν αχρεωστήτως, η κερδοφορία της ενισχύθηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 79ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 μειώθηκαν σε 25,99 εκατ. ευρώ, από 27,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 5,5% σε ποσοστό και 1,51 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 79,3% των εσόδων της (20,09 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς τρίτες ευρωπαϊκές χώρες, 2,8% (0,74 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 19,9% (5,17 εκατ. περίπου ευρώ) από πωλήσεις προς λοιπές χώρες. Ακόμη, το 95,4% των εσόδων της (24,79 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις των βασικών μετόχων της. Ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε 4,2% και οι τιμές πώλησης 1%. Οι πωλήσεις προς τη Siemens μειώθηκαν 3% και αποτέλεσαν το 58,8% των συνολικών, ενώ οι πωλήσεις προς τη Phoenix Contact 8,6% και αποτέλεσαν το 36,3% των συνολικών.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 2,615 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,87 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 9% (-0,26 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε από το 10,4% στο 10,1%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 5,3%, καθώς περιορίστηκαν σε 2,09 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού επίσης 8% (2,21 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων της, ήταν ύψους 2,03 εκατ. ευρώ

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,06 εκατ. ευρώ (1,10 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Επιβαρύνθηκαν με φόρους 0,18 εκατ. ευρώ προηγούμενης χρήσης που καταλογίστηκαν και τη βασιμότητα των οποίων η επιχείρηση αμφισβητεί. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από ασφαλιστική αποζημίωση απολεσθέντων αποθεμάτων 0,17 εκατ. ευρώ, καθώς και από επιχορηγήσεις του ΟΑΕΔ.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την προσθήκη φορολογικών εσόδων, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,99 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,64 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 1,09 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 9,2% και αυξημένων κατά 88%, αντιστοίχως. για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,05 εκατ. ευρώ.

Βάσει απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, στην επιχείρηση επιστράφηκαν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντες, φόροι 1,04 εκατ. ευρώ, οι οποίοι λογίστηκαν στη χρήση 2015 με ισόποση διάλυση σχετικής πρόβλεψης φόρων, που είχε σχηματιστεί σε προηγούμενη χρήση. Το Ελληνικό Δημόσιο, ωστόσο, έχει ασκήσει έφεση εναντίον της σχετικής απόφασης.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,3% και 8,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,8% και τα καθαρά κέρδη το 6,3%, λόγω του έκτακτου εσόδου. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,5%, έναντι 9% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 24,49 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,5%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,68 εκατ. ευρώ και επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,48 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 19,58 εκατ. ευρώ (17,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (73,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,48 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,45 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,03 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 5,52 εκατ. ευρώ (4,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), το 97,8% των οποίων ήταν κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 11,94 εκατ. ευρώ, έναντι 12,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,55 εκατ. ευρώ έναντι 0,86 εκατ. ευρώ το 2014 και αφορούσαν, κυρίως, πλαστικά πρότυπα παραγωγής εξαρτημάτων και ενίσχυση του γαλβανιστηρίου της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού ΕΒΙΟΠ - ΤΕΜΠΟ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 337,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 12,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, ενισχυμένο με έκτακτα έσοδα, ήταν κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 2,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 18,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 47,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Με εξαίρεση αυτά του 2015, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 25,1 εκατ. περίπου ευρώ.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο 321 εργαζόμενους, έναντι 337 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,62 εκατ. ευρώ, έναντι 8,85 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,30 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2014). Διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα ύψους 1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 6.505 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων 3.075 ευρώ ανά εργαζόμενο. Eχει πρόεδρο τον Frank Stuentenberg και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέργιο Βογιατζίεφ. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, το οποίο συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα των γερμανικών επιχειρήσεων που ελέγχουν το μετοχικό της κεφάλαιο.

Για το 2016 προέβλεπε έσοδα της τάξεως των 25,6 εκατ. ευρώ από τη διάθεση των προϊόντων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΒΙΟΠ - ΤΕΜΠΟ

www.inr.gr, 18 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS