inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η κρίση στις ιχθυοκαλλιέργειες εξασθενεί τα μεγέθη της βομηχανίας ιχθυοτροφών ΠερσεύςΣυγκρατημένη εμφανίζεται στις προβλέψεις της για το 2017 η βιομηχανία ιχθυοτροφών Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής, η οποία το 2016 εμφάνισε σημαντική μείωση των εσόδων και της κερδοφορίας της, καθώς αντιμετώπισε μειωμένη ζήτηση από τον βασικό πελάτη της και επιπροσθέτως περιόρισε τον κύκλο των πελατών της, λόγω της κρίσης που πλήττει σειρά εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας.

Η Περσεύς διαθέτει στην Κορινθία μεγάλη βιομηχανική μονάδα παραγωγής ιχθυοτροφών συνολικής επιφάνειας 9.000 τ.μ., επί οικοπέδου 22.000 τ.μ., με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 70.000 τόνων. Επιπλέον, διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθμό παραγωγής γόνου με ετήσια παραγωγή 8 εκατ. ιχθυδίων στη Ρόδο και τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 1.500 τόνων ψαριών στην Εύβοια, την εκμετάλλευση των οποίων έχει αναθέσει στη συγγενική της εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα. Οι ιχθυοτροφές που παράγει φέρουν το γενικό εμπορικό σήμα «Ιχθύς» και καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των ιχθυδίων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Περιλαμβάνουν τις σειρές «Aqua Plus», «Aqua Start», «Aqua Breed», «LT Speed» και «LT Power».

Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σε αυτές της εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα, η οποία από το 2007 κατέχει σημαντικό μέρος των μετοχών της.

Η Περσεύς ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1968. Εδρεύει και έχει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στη Θέση Στανοτόπι Δήμου Βόχας στο Ζευγολατιό του νομού Κορινθίας. Το 2015 απορρόφησε τις θυγατρικές της Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου και Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού, οι οποίες είχαν αντικείμενο την παραγωγή γόνου και ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. Το 2000 είχε εγκαταστήσει στο Ζευγολατιό νέα μονάδα για την παραγωγή υγροθερμικά επεξεργασμένων ιχθυοτροφών. Ως το 2002 ασχολείτο και με την παραγωγή ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Κύπρος, Σαουδική Αραβία και Τουρκία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 κατέγραψε έσοδα 47,46 εκατ. ευρώ, αντί 57,36 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 17,3% σε ποσοστό και 9,90 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της έγιναν στο σύνολό τους στην ελληνική αγορά και σε ποσοστό 87,9% (41,73 εκατ. ευρώ) αφορούσαν τη διάθεση ιχθυοτροφών στον όμιλο Ιχθυοτροφεία Σελόντα, που περιόρισε τις αγορές του. Η κάμψη τους αποδίδεται σε μειωμένη ζήτηση λόγω «γενικότερου δυσμενούς κλίματος στην αγορά» όπου δραστηριοποιείται.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 6,63 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 9,23 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 28,2% (-2,60 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (από το 16,1% στο 14%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,675 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 6,915 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 46,9% (-3,24 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,2%, έναντι 9,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 70,93 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,8%.

Τα κέρδη της προ φόρων, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν σε 0,90 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,82 εκατ. ευρώ το 2015 (-2,92 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη ήταν ύψους 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,35 εκατ. ευρώ τo 2015 (-1,78 εκατ. ευρώ), αποδυναμωμένα κατά 76,4% και 75,6%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,76 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,86 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,95 εκατ. ευρώ (2,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,2% και 2,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,9% και τα καθαρά κέρδη το 1,2%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 10,70 εκατ. ευρώ, έναντι 11,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,15 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016, μετά την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της στην Τράπεζα Πειραιώς, που υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016 και οδήγησε σε μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους των βραχυπρόθεσμων δανείων της σε μακροπρόθεσμα, βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 35,97 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 74,5% μακροπρόθεσμες, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,4%. Εμφάνιζε πλέον υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (55,81 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 35,54 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (20,27 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 4,53 εκατ. ευρώ (3,04 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι συνολικές της υποχρεώσεις ήταν ύψους 49,47 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,4%. Επί των παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 14,5 εκατ. ευρώ και προσημειώσεις υποθηκών 13,5 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 21,46 εκατ. ευρώ (21,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (29,1% έναν χρόνο νωρίτερα). Μειώθηκαν λόγω ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ από τη μεταβολή της εύλογης αξίας κατεχόμενων μετοχών.

Εχει πρόεδρο τον Γ. Β. Αντύπα, αντιπρόεδρο τον Δημ. Β. Σμυρνή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Αθ. Μπουγιουκλή. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 64 εργαζόμενους, έναντι 66 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,10 εκατ. ευρώ, έναντι 1,98 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι 1,08 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 57.420 ευρώ ανά εργαζόμενο (104.775 ευρώ τη χρήση 2015), τα κέρδη προ φόρων σε 14.110 ευρώ ανά εργαζόμενο (57.880 ευρώ το 2015) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 8.970 ευρώ ανά εργαζόμενο (35.650 ευρώ το 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ιχθυοτροφών ΠΕΡΣΕΥΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 601,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 58,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 13,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 5,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 22,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 68 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ μάλιστα, λόγω ανόργανων δαπανών, κατέγραψε τη χρήση 2007. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 37,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν η εταιρεία Wise Management με μερίδιο 41,48%, η ιχθυοκαλλιεργητική βιομηχανία Ιχθυοτροφεία Σελόντα με 41,34% και ο Γ. Β. Αντύπας με 6%.

Η επιχείρηση δηλώνει ότι για το 2017 στοχεύει αφενός σε ενέργειες περιορισμού ή συγκράτησης του λειτουργικού κόστους της και, αφετέρου, σε πωλήσεις σε πελάτες με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

www.inr.gr, 19 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS