inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αφήνει πίσω της τις ζημιές, λόγω αναδιοργάνωσης, η Imerys Βιομηχανικά ΟρυκτάΣε φάση οριστικής διαμόρφωσης της εταιρικής της ταυτότητας, μετά την εκποίηση του βωξιτικού τομέα της και την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, που προκάλεσαν υψηλές ζημιές τις χρήσεις 2014 και 2015, έχει περάσει η υπό γαλλικό έλεγχο εταιρεία Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς, όπως ονομάζεται από τον Μάρτιο του 2016 η ιστορική εταιρεία ορυκτών και μεταλλευμάτων που ήταν γνωστή ως S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

Από τα τέλη του 2014, ως γνωστόν, η ελληνική εταιρεία έχει περιέλθει στον έλεγχο του γαλλικού ομίλου Imerys, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίως στον τομέα των ορυκτών, με περισσότερα από 120 ορυχεία και 250 εξορυκτικές - βιομηχανικές μονάδες διεθνώς. Είχε προηγηθεί, το 2013, η ίδρυση στο Λουξεμβούργο της εταιρείας S&B Minerals Finance, η οποία εξελίχθηκε σε μητρική του ελληνικού βιομηχανικού ομίλου και κατέληξε στη συνέχεια σε συμφωνία με τον γαλλικό όμιλο.

Ενώ το 2013 είχε εμφανίσει υψηλά κέρδη, που οφείλονταν σε έκτακτα έσοδα και λογιστικές διευθετήσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταβίβασης του ελέγχου της στην Imerys, το 2014 και το 2015 η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε υψηλές ζημιές, κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών αναδιάρθρωσης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1934. Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και έχει τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της στη νήσο Μήλο του νομού Κυκλάδων. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών, που έχουν πληθώρα εφαρμογών στη βιομηχανία, τις κατασκευές και τη γεωργία. Εξορύσσει και επεξεργάζεται, κατά κύριο λόγο, μπεντονίτη και περλίτη. Εξάγει το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της σε δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία εξαγωγής μπεντονίτη παγκοσμίως. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Imerys Greece».

Προχωρώντας σε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της, μετά την ανάληψη του ελέγχου της από την Imerys, η εταιρεία αποφάσισε την παύση της λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας ορυκτών που είχε κατασκευάσει στη Ριτσώνα Βοιωτίας, με σκοπό, προφανώς, να αξιοποιήσει παραγωγικό δυναμικό άλλων ευρωπαϊκών μονάδων της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 5 Απριλίου 2017, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε ανεπαίσθητη αύξηση των πωλήσεών της, αλλά για δεύτερο συνεχόμενο έτος παρουσίασε υψηλές ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε έκτακτες δαπάνες αναδιοργάνωσης και υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 81ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 105,3 εκατ. ευρώ, από 105,2 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1% σε ποσοστό και 0,1 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 65,5% των εσόδων της (69 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση μπεντονίτη, 31% (32,7 εκατ. ευρώ) από τις πωλήσεις περλίτη, 1,8% (1,9 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση βωξίτη και το υπόλοιπο 1,7% (1,7 εκατ. περίπου ευρώ) από τις πωλήσεις άλλων ορυκτών και τις λοιπές δραστηριότητές της. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της προήλθε από τη διεθνή αγορά. Αυξήθηκαν οι πωλήσεις μπεντονίτη 1,6%, περλίτη 1,7% και λοιπών ορυκτών 2%, ενώ μειώθηκαν 49,6% τα έσοδα από τη διακοπτόμενη βωξιτική δραστηριότητα. Επίσης, το 55,2% των εσόδων της (58,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις ορυκτών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του γαλλικού ομίλου.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 39,6 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών 36,5 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 8,4% (+3,1 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες, από το 34,7% στο 37,6%.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 39,2%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 7,845 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 7,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 12,3% (12,9 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν σε 32,4% των πωλήσεων, από 28% έναν χρόνο πριν (+4 εκατ. ευρώ). Εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και δαπανών απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού της, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,1%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 7,3 εκατ. ευρώ (7,55 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 16,3 εκατ. ευρώ (9,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη υποτίμησης παγίων 9,8 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως τη μονάδα της Ριτσώνας Βοιωτίας η οποία έπαυσε την παραγωγική της δραστηριότητα, καθώς και βωξιτική μονάδα στην Ιταλία, η οποία επίσης διέκοψε την παραγωγική της δραστηριότητα. Ακόμη, επιβαρύνθηκαν με χαμηλού ύψους προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις και με ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την πώληση της θυγατρικής εταιρείας Ευρωπαϊκοί Βωξίτες και από απομείωση της αξίας της ομοειδούς ιταλικής θυγατρικής της.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων 19,4 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 16,2 εκατ. περίπου ευρώ το 2015, έναντι ζημιών προ φόρων 20,1 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 17,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 3,4% και 9,9%, αντιστοίχως.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4,2%, έναντι 5,9% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 168,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 15,1% λόγω σημαντικής μείωσης του παγίου ενεργητικού της.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 είχαν περιοριστεί σε 82,6 εκατ. ευρώ (98,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 44,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (44,9% έναν χρόνο νωρίτερα). Εκκρεμούσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,3 εκατ ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους 79,8 εκατ. ευρώ, το 72,7% των οποίων ήταν μακροπρόθεσμες, καθώς τον Ιούλιο του 2015 κατέληξε σε συμφωνία για την έκδοση τριετούς ενδοεταιρικού ομολογιακού δανείου 58 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6%. Εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (65 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 31,4 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (33,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 4,6 εκατ. ευρώ (2,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 46,4 εκατ. ευρώ, έναντι 55,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, κυρίως λόγω της απομείωσης παγίων και της μεταβίβασης ακινήτων. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2014. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές συνολικής αξίας 37,5 εκατ. ευρώ, έναντι 75,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, οι οποίες αφορούσαν τις εταιρείες S&B Holding με μερίδιο 100%, Sarda Perlite με 61%, Sibimin Overseas με 99,99%, Isocon με 60%, S&B Οινοποιητική με 100%, Askana με 97,7%, καθώς και τις μεταβιβασθείσες στις αρχές του 2016 εταιρείες επενδυτικών ακινήτων Property Companh One, Property Company Two και Ακρωτήριο Τράχηλας Τρία. Επίσης, συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές στις εταιρείες Laviosa Chimica Mineraria με μερίδιο 35%, Laviosa Promasa με 29,5% και Πρωτοβουλία Μήλου με 43,1%. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,05 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, λαμβανομένων υπόψη και των ετών που ήταν μητρική του ομίλου S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ήταν ύψους 1,45 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 231,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, ενισχυμένο με έκτακτα έσοδα και μερίσματα θυγατρικών, ήταν κέρδη 151,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων και το 8,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 136 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 7,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 299,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 164,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 113,3 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτων εσόδων λογιστικών διευθετήσεων, κατέγραψε τη χρήση 2013. Τις μεγαλύτερες ζημιές, κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών, ύψους 17,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 141,3 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η επιχείρηση στα τέλη του 2015 απασχολούσε 355 εργαζόμενους, έναντι 383 τα τέλη του 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 27,40 εκατ. ευρώ, έναντι 29,44 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 5,63 εκατ. ευρώ, έναντι 4,62 εκατ. ευρώ το 2014. Το 2014 είχε διαθέσει στους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 58,8 εκατ. ευρώ από τα κέρδη και αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων, σε συνδυασμό με επιστροφή κεφαλαίου 54 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 22.100 ευρώ λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της ή 36.130 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των δαπανών υποτίμησης συμμετοχών και απομείωσης παγίων.

Εχει πρόεδρο τον άλλοτε πρόεδρο του ΣΕΒ Οδ. Π. Κυριακόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών της και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Γ. Κεφάλα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 20 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS