inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βάσεις για επιστροφή σε κερδοφόρα αποτελέσματα έθεσε το 2016 η εκτυπωτική εταιρεία Ινφόρμ ΛύκοςΠροϋποθέσεις επιστροφής σε κερδοφορία εντός του 2017 δημιούργησε το 2016 η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών εκτυπωτική βιομηχανία Ινφόρμ Π. Λύκος, η οποία αναπτύσσεται πλέον στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών έντυπης πληροφορικής με δυο ακόμη, νέες ψηφιακές εκτυπωτικές μονάδες.

Η επιχείρηση επένδυσε το 2016 περί τα 4,7 εκατ. ευρώ για τις δυο νέες μονάδες και αναγκαίο λογισμικό, στο πλαίσιο συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η επένδυση αυτή, σε συνδυασμό με δραστικά μέτρα περικοπής του κόστους εργασίας που είχε αποφασίσει το 2014, απέφεραν ήδη από το 2016 σημαντικούς καρπούς, αφού οδήγησαν σε συμπίεση του λειτουργικού κόστους και σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών. Οι ζημιές του ομίλου συρρικνώθηκαν επίσης για τον λόγο ότι μειώθηκαν οι έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της.

Η Ινφόρμ Π. Λύκος αποτελεί μια από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες, αφού αριθμεί 120 χρόνια λειτουργίας στην αγορά, ως διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1897. Κατέκτησε εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά και σε αγορές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του information management, με το εμπορικό σήμα Inform. Λειτουργεί μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία.

Δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά του business process outsourcing, παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τραπεζικές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μητρική της εταιρεία, με μερίδιο 70,8%, είναι η αυστριακή εταιρεία AustriaCard, ο όμιλος της οποίας δραστηριοποιείται επιπλέον στην αγορά του digital security, διαθέτοντας δυο επιπλέον μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων και συναφών προϊόντων ασφαλείας και διαχείρισης δεδομένων υψίστης ασφαλείας στην Αυστρία και τη Ρουμανία. Η AustriaCard ελέγχεται κατά 96,1% από τον Ν. Λύκο της οικογένειας των ιδρυτών της Ινφόρμ Π. Λύκος, χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα AustriaCard και Inform και λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Το 2016 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 122 εκατ. ευρώ και είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 860 περίπου εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Ινφόρμ Π. Λύκος, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 62,5 εκατ. ευρώ, αντί 64,9 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 3,7% σε ποσοστό και 2,4 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 30 εκατ. ευρώ (48,05%) από τον ελληνικό εκτυπωτικό τομέα της, 31,7 εκατ. ευρώ (50,8%) από τον ρουμανικό εκτυπωτικό τομέα της και κατά το υπόλοιπο 0,8 εκατ. περίπου ευρώ (1,15%) από τους λοιπούς τομείς της. Επίσης, το 48,8% των εσόδων της (30,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της, 19,8% (άνω των 12,3 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και το υπόλοιπο 31,4% (άνω των 19,6 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Ανά χώρα, προήλθαν κατά 31,7 εκατ. ευρώ (50,75%) από τη Ρουμανία, 27,4 εκατ. ευρώ (43,85%) από την Ελλάδα, 0,9 εκατ. ευρώ (1,5%) από τη Γαλλία, 0,75 εκατ. ευρώ (1,2%) από την Αυστρία, 0,6 εκατ. ευρώ (1%) από την Αλβανία, 0,4 εκατ. ευρώ (0,7%) από το Μαρόκο και τα υπόλοιπα (1% περίπου) από λοιπές χώρες. Για πρώτη φορά ο ρουμανικός τομέας του ομίλου υποσκέλισε σε πωλήσεις τον ελληνικό τομέα του, καθώς η ρουμανική θυγατρική βιομηχανία αύξησε κατά 5,6% τις πωλήσεις της.

Η κάμψη των συνολικών πωλήσεων αποδίδεται σε χαμηλότερη ζήτηση καρτών πληρωμών στην ελληνική αγορά, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη διεύρυνση των πωλήσεων άλλων προϊόντων σε δημόσιες και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Ελλάδας και της Ρουμανίας.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 8,2 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 9,3 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 11,4% (-1,1 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (από το 14,4% στο 13,2%), λόγω έντασης των ανταγωνιστικών πιέσεων στον τιμολογιακό τομέα.

Ωστόσο, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 4,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,5 εκατ. περίπου ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 83,7% (+2,1 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας του συμπιέστηκαν δραστικά.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,6, έναντι 2,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 81,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,6%.

Οι ζημιές του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν σε 0,5 εκατ. περίπου ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ το 2015 (+1,8 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ τo 2015 (+0,8 εκατ. ευρώ), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 76,7% και 46%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 3,8 εκατ. ευρώ (3,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,3 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, περιλαμβάνουν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 0,4 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα του ομίλου το 2016 ευνοήθηκαν από αναστροφή προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (0,2 εκατ. περίπου ευρώ), ενώ επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη 0,3 εκατ ευρώ έναντι εφέσιμης απόφασης του Συμβουλίου Ανταγωνισμού της Ρουμανίας για επιβολή προστίμου 0,8 εκατ. ευρώ στη θυγατρική εταιρεία Inform Lykos Romania. Αντιστοίχως, το 2015 είχαν επιβαρυνθεί με έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 1,7 εκατ. ευρώ για δαπάνες αναδιοργάνωσης και αποζημίωσης προσωπικού.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 57,9 εκατ. ευρώ, έναντι 57,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για πληρωμές παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2016 διέθεσαν 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 17,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 75,6% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 19,2%. Είχε σημαντικού ύψους υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (19,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,6 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (24,5 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,9 εκατ. ευρώ (3,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Προσημειώσεις υποθηκών ποσού 4,4 εκατ. ευρώ υπήρχαν επί παγίων θυγατρικών του για εξασφάλιση δανείων.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών στη διάρκεια των οποίων αυτονομήθηκε αυστριακή θυγατρική του μετατρεπόμενη σε μητρική του, ήταν ύψους 1,13 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 130,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων και το 8,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 51 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 28 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 115,2 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 127,9 εκατ. ευρώ, το 2008. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, κατεγράφησαν το 2005. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν της τάξεως των 70,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Παν. Λύκο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Σπυρόπουλο. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 423 εργαζόμενους, έναντι 425 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,78 εκατ. ευρώ, έναντι 11,04 εκατ. ευρώ το 2015, όταν κατέβαλε σημαντικά ποσά για αποζημιώσεις, συμπιέζοντας συν τοις άλλοις τις δαπάνες μισθοδοσίας. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,49 εκατ. ευρώ, έναντι 0,39 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 10.730 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης την ελληνική εταιρεία Inform Paperless Solutions (με μερίδιο 99,9%), τις κυπριακές Terrane (100%) και Inform Lykos Romania (98,2%), τις ρουμανικές Inform Lykos (98,2%) και Compapr Converting (95,7%), την αυστριακή Sagime (100%) και την αλβανική Albanian Digital Printing Solutions (51%).

Η μητρική εταιρεία ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ, που εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί Αττικής, στα τέλη του 2016 απασχολούσε 192 εργαζόμενους, έναντι 167 τα τέλη του 2015, προφανώς λόγω αυξημένων εποχιακών εργασιών. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,77 εκατ. ευρώ, έναντι 8,22 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της διέθεσε το 2016 μερίσματα ύψους 1,44 εκατ. ευρώ και το ίδιο μέρισμα προτίθεται να διανείμει και κατά το 2017, ενώ το 2014 είχε προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, ύψους 14,4 εκατ. ευρώ.

Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 30,8 εκατ. ευρώ (-11,7%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,6 εκατ. ευρώ (+219,1%), ζημιές προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ (+58,4%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ (+34,6%). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της περιορίστηκε σε 13,3%, από 15,2% έναν χρόνο πριν.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 406,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 27,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, ενισχυμένο με υψηλά έσοδα από την εκποίηση θυγατρικής, ήταν κέρδη ύψους 34,4 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 28,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 41,4 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν η AustriaCard με μερίδιο 70,79% και η Ολγα Λύκου με 9,42%.

Η επιχείρηση δηλώνει στρατηγικά προσανατολισμένη στη διεθνή επέκταση των πωλήσεων και των δραστηριοτήτων της. Αναζητεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών και της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εκδίδοντας και παρέχοντας e-λογαριασμούς, e-τιμολόγηση, hydrid mail και cloud printing. Εκτιμά ότι με την προσθήκη των νέων ψηφιακών εκτυπωτικών μονάδων της και την πλήρη λειτουργία τους από το τρέχον έτος δεν αυξάνει απλώς την παραγωγική της ικανότητα, αλλά ενισχύσει την ποιότητα των προϊόντων της και εξασφαλίζει μειωμένο κόστος παραγωγής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 21 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS