inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα μονάδα έθεσε σε λειτουργία η βιομηχανία ζύμης General Mills ΕλλάςΝέα γραμμή παραγωγής προϊόντων dry mix έθεσε σε λειτουργία στις αρχές του 2017, στο εργοστάσιό της στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η εταιρεία παραγωγής προϊόντων φρέσκιας και κατεψυγμένης ζύμης General Mills Ελλάς, η οποία είναι πιο γνωστή στην αγορά με το σήμα «Pillsbury» των ομώνυμων προϊόντων ζύμης.

Η σχετική επένδυση ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από δάνειο συνδεδεμένης επιχείρησης. Αποφασίστηκε στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του αμερικανικού ομίλου General Mills στην Ευρώπη και απόφασης διακοπής της λειτουργίας εργοστασίου του στη Βρετανία.

Η General Mills Ελλάς ιδρύθηκε το 1997 και ελέγχεται πλήρως από τον αμερικανικό όμιλο τροφίμων General Mills, ο οποίος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και θεωρείται έκτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως στον κλάδο των τροφίμων.

Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων ζύμης, την εισαγωγή και διάθεση των παγωτών «Haagen Dazs» και άλλων ειδών διατροφής του διεθνούς ομίλου, καθώς και με την οργάνωση επιχειρήσεων με το σύστημα franchising. Διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη διεθνή αγορά και, κυρίως, στις χώρες Αυστρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος και Ολλανδία. Τα προϊόντα που διαθέτει στην εσωτερική αγορά φέρουν τα σήματα «Pillsbury», «Green Giant», «Haagen Dazs», «Old El Paso», «Natural Valley», «Betty Crocker». Κατασκεύασε στα Οινόφυτα Βοιωτίας το εργοστάσιό της, το οποίο είναι το μόνο του ομίλου που παράγει ζύμες εκτός των ΗΠΑ και διαθέτει κτίρια 10.085 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 39.875 τ.μ., το 2000. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Καινοτόμησε στην ελληνική αγορά, τότε, παρουσιάζοντας φρέσκια ζύμη ψυγείου για πίτσα, κρουασάν και ψωμάκια. Το 2003 κυκλοφόρησε φρέσκια σφολιάτα, το 2007 γλυκά ψυγείου, το 2010 φύλλο ζύμης για τάρτες και τα επόμενα χρόνια άλλα προϊόντα.

Σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 κατέγραψε έσοδα 40,8 εκατ. περίπου ευρώ έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 11,5% (+4,2 εκατ. ευρώ). Το 76,5% των εσόδων της (31,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 23,5% (9,6 εκατ. περίπου ευρώ) από τις εμπορικές δραστηριότητές της και παροχή υπηρεσιών σε συγγενικές της επιχειρήσεις. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,6%. Επίσης, το 73,5% των εσόδων της (30 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι εξαγωγές (27,4 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 26% και απέδωσαν το 67,1% των συνολικών εσόδων. Αντιθέτως, οι εγχώριες πωλήσεις (13,4 εκατ. ευρώ και 32,9% των συνολικών) μειώθηκαν 10%.

Συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 4,8 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 8,3 και πλέον εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 9,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-9,7% ή -0,9 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 20,4%, από 25,2% τη χρήση 2014-2015.

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρέμειναν αρνητικά, αν και οι σχετικές ζημιές παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 80% και διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, ίσες προς το 1,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10% (ζημιές 3,6 εκατ. περίπου ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων τα αποτελέσματα ήταν κέρδη ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, μειωμένα κατά 56,2%, λόγω της συρρίκνωσης του συντελεστή μεικτού κέρδους και παράλληλης αύξησης των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (4,3 εκατ. ευρώ) κατά 16,3% και των δαπανών διάθεσης (6,3 εκατ. ευρώ) κατά 12,5%.

Τα συνήθη έσοδα εκμετάλλευσης εμπεριείχαν ποσό 1,2 εκατ. ευρώ, που αφορούσε παροχή υπηρεσιών σε συγγενικές εταιρείες.

Αν και η χρήση ευνοήθηκε από έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ από ασφαλιστική αποζημίωση για ανείσπρακτες εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και από κέρδη διάθεσης παγίων 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, επιβαρύνθηκε από πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 0,9 εκατ. ευρώ, διαγραφή ανείσπρακτων μεταχρονολογημένων επιταγών 1,6 εκατ. ευρώ και ζημιές 0,15 εκατ. ευρώ από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων. Επίσης, επιβαρύνθηκε με λοιπά έκτακτα έξοδα της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα έκτακτα έξοδα και ζημιές της χρήσης 2014-2015 ήταν ακόμη μεγαλύτερα, καθώς εμπεριείχαν απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 6,3 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς τη χρήση 2015-2016 η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων 2,5 εκατ. ευρώ (άνω των 5,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 2,4 εκατ. περίπου ευρώ (άνω των 4,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 53,1% και 43,9%, αντιστοίχως.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 1,4 εκατ. περίπου ευρώ (1,3 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,4 εκατ. περίπου ευρώ (επίσης 0,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Επίσης, έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 0,5 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 32,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,5%, κυρίως λόγω συρρίκνωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Στις 31.5.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 22,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μακροπρόθεσμες, εκ των οποίων ποσό 20,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσε σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από τη συνδεδεμένη εταιρεία του Λουξεμβούργου General Mills Luxembourg Finance. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,7 εκατ. ευρώ (μόλις 4.000 ευρώ στις 31.5.2015). Οι απαιτήσεις της από συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 5,1 εκατ. ευρώ. Επί των παγίων της υφίστατο προσημείωση υποθήκης ποσού 1,2 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείου της Alpha Bank.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.5.2016 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές 10,9 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 0,25 εκατ. περίπου ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόλις στο 0,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (8% έναν χρόνο νωρίτερα). Επειδή ήταν κατώτερα του 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου, συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920. Ο αμερικανικός όμιλος παρείχε διαβεβαίωση ότι θα στηρίξει τη θυγατρική του με κάθε απαιτούμενο μέσο, συμπεριλαμβανομένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.5.2016 ήταν ύψους 15 εκατ. ευρώ, έναντι 13,4 εκατ. ευρώ στις 31.5.2015. Για προσθήκες παγίων στη διάρκεια της χρήσης διέθεσε 3,15 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος για την εγκατάστασης νέας παραγωγικής μονάδας. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,45 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων, βάσει αναπτυξιακών νόμων.

Στη διάρκεια της χρήσης ήλθε σε συμφωνία για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της συγγενικής της εταιρείας με την επωνυμία Εστιατόρια - Ζαχαροπλαστεία Κάμπας.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο από τα μέσα περίπου του 2004 έως τα μέσα περίπου του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 406,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 25,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 6,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 5,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,4% των πωλήσεων και το 18,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, κυρίως λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 7,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,8% των πωλήσεων και το 22,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 14,05 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η βιομηχανία ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 40,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 18,3 εκατ. ευρώ.

Η General Mills Ελλάς στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 224 εργαζόμενους, έναντι 200 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,09 εκατ. ευρώ, έναντι 7,91 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015, συμπεριλαμβανομένης δαπάνης 1 εκατ. ευρώ για αποζημίωση στελεχών και λοιπών υπαλλήλων, βάσει προγράμματος παροχών του αμερικανικού ομίλου. Ειδικότερα οι δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια αυξήθηκαν κατά 1,1%. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,49 εκατ. ευρώ, έναντι 0,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008-2009. Το δικαίωμα ελέγχου της φορολογικής διοίκησης για τη χρήση 2009-2010 παραγράφηκε, καθώς δεν εκδόθηκε εντολή ελέγχου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Κατόπιν ελέγχου για τις χρήσεις 2007-2009 επιβλήθηκαν φορολογικά πρόστιμα της τάξεως του 0,4 εκατ. ευρώ, τα οποία βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016.

Μέτοχοι της General Mills Ελλάς, η οποία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωσ. Βυθούλκα και οικονομικό διευθυντή τον Γ. Γκολέμη, είναι οι εταιρείες εξωτερικού General Mills International Business Two και General Mills International Business.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 η επιχείρηση δήλωνε αισιόδοξη, καθώς στο πρώτο οκτάμηνο της χρήσης είχε καταγράψει αύξηση εξαγωγών 35%. Για τη διασφάλιση των εμπορικών απαιτήσεών της είχε θεσπίσει αυστηρότερη πιστωτική πολιτική, με ανώτερο αποδεκτό όριο πίστωσης, κατά κανόνα, τις 60 ημέρες. Ανέμενε ότι οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις της, αν και θα παρουσίαζαν υστέρηση οι τομείς του food service και του παγωτού, θα παρέμεναν στα επίπεδα της χρήσης 2015-2016, λόγω αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων ζύμης και δημητριακών σε μπάρες. Προέβλεπε ότι θα καταγράψει σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητάς της, λόγω συμπίεσης των δαπανών διοικητικής λειτουργίας και αύξησης του όγκου παραγωγής με πλήρη αξιοποίηση του νέου παραγωγικού δυναμικού της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 24 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS