inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Περαιτέρω ισχυροποίηση της χαρτοβιομηχανίας Χατζηιωάννου το 2016Ισχυρότερα οικονομικά μεγέθη αναμένεται να αναφέρει για το 2016 η μακεδονική κυτιοποιία Χατζηιωάννου, η οποία δραστηριοποιείται ευρύτερα στην αγορά του χάρτου, των εκτυπώσεων και των γραφικών τεχνών και το 2015 είχε ολοκληρώσει επένδυση σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω επένδυση, στη μονάδα της εταιρείας στο Σταυροχώρι Κιλκίς, όπου και εδρεύει, αποσκοπούσε στην επέκταση της επιχείρησης σε νέες κατηγορίες προϊόντων και στην εξασφάλιση νέου πελατολογίου στην Ελλάδα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε τρίτες χώρες, όπου ήδη διαθέτει σεβαστό μέρος των προϊόντων της. Η προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδεύτηκε από την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 8.000 τ.μ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1997, προερχόμενη από μετατροπή ομοειδούς εταιρείας που έκανε τα πρώτα της βήματα το 1978. Το 1999 σχεδίασε τις νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Σταυροχώρι Κιλκίς, την κατασκευή των οποίων ολοκλήρωσε το 2005. Εξελίχθηκε, σταδιακά, στη μεγαλύτερη βιομηχανία του είδους της στη Βόρεια Ελλάδα. Παράγει χαρτί συσκευασίας, χάρτινα κουτιά συσκευασίας βιομηχανικών και άλλων προϊόντων, άλλα είδη χάρτινης συσκευασίας, διαφημιστικά και προωθητικά stands και χάρτινες ετικέτες. Συγχρόνως, πραγματοποιεί λιθογραφικές εκτυπώσεις. Εξάγει προϊόντα της στις χώρες Αίγυπτος, Αλβανία, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Κύπρος, π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία και Ρωσία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Τα κουτιά που παράγει είναι από χαρτόνια επιχρισμένα ή μη επιχρισμένα και διακρίνονται σε διπλωτά κουτιά (folding cartons) για τη συσκευασία απορρυπαντικών, φαρμάκων, καλλυντικών, προϊόντων ζαχαροπλαστικής, πίτσας, υποδημάτων, ενδυμάτων και άλλων προϊόντων και σε στητά κουτιά (rigid paperboard boxes) για τη συσκευασία παιχνιδιών, ειδών χρυσοχοΐας, καλλυντικών και άλλων προϊόντων. Τα προϊόντα της αφορούν στην πλειοψηφία τους μικρές συσκευασίες και απευθύνονται σε διάφορες βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

Η επιχείρηση έχει, επιπλέον, δυνατότητα κατασκευής κουτιών με σύστημα ανάγνωσης από τυφλούς. Το γεγονός αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να εισέλθει στην αγορά των κουτιών φαρμάκων, καλλυντικών και άλλων χημικών προϊόντων, όπου απαραιτήτως απαιτείται τέτοια σήμανση.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ πριν από λίγες εβδομάδες, η βιομηχανία το 2015 συνέχισε την αδιατάρακτα ανοδική πορεία που παρουσιάζει εδώ και πολλά χρόνια, καταγράφοντας διψήφια αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, παρουσίασε ενισχυμένη κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 17,67 εκατ. ευρώ, από 14,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 20,5% σε ποσοστό και 3 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 97,7% των εσόδων της (17,27 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 2,3% (0,40 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αποθεμάτων. Επίσης, το 78,2% των εσόδων της από τη διάθεση των προϊόντων της (13,50 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 12,3% (2,13 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το υπόλοιπο 9,5% (1,635 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε λοιπές, τρίτες χώρες.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 2,07 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,27 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 62,5% (+0,795 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε καμία τρεις εκατοστιαίες μονάδες, από το 8,7% στο 11,7%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 52,5%, καθώς ανήλθαν σε 1,87 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 10,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 8,4% (1,23 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,82 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,36 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,77 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,54 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 0,30 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 154,6% και 103,8%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,59 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,1% και 10%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,4% και τα καθαρά κέρδη το 3,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9%, έναντι 8,7% τη χρήση 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 20,81 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 46,8%, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του πάγιου ενεργητικού της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα αμέσως προηγούμενα τελευταία χρόνια.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,73 εκατ. ευρώ των επενδυτικών νόμων 2601/1998 και 3299/2004, ανέρχονταν σε 5,71 εκατ. ευρώ (5,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 27,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (36,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 7,21 εκατ. ευρώ, κατά 88,3% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 78,9%, λόγω των νέων επενδύσεων. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,61 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,67 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,94 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,39 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 4 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Για τον ίδιο λόγο είχαν δοθεί ως εγγύηση σε τράπεζες αξιόγραφα 1,16 εκατ. ευρώ.

Στους λογαριασμούς του ενεργητικού της περιλαμβανόταν ποσό 0,25 εκατ. ευρώ το οποίο έχει δοθεί σε όργανα διοίκησης και εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 12,08 εκατ. ευρώ, έναντι 6,86 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 6,31 εκατ. ευρώ, έναντι 1,57 εκατ. ευρώ το 2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,30 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 102,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 11,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% των πωλήσεων και το 8,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 10,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 17,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011.Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 3,7 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 37,3%.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 134 εργαζόμενους, έναντι 117 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,83 εκατ. ευρώ, έναντι 2,59 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,08 εκατ. ευρώ, έναντι 0,08 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 13.980 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 5.740 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 4.045 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Π. Χατζηιωάννου και αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Σ. Χατζηιωάννου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Ανέμενε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, υψηλότερα έσοδα, λόγω της θέσης σε λειτουργία του νέου παραγωγικού δυναμικού, της διεύρυνσης της γκάμας των προϊόντων της και της επέκτασής της σε νέες αγορές. Θεωρούσε τους οικονομικούς δείκτες της εξαιρετικά ευνοϊκούς και τον βαθμό οικονομικής αυτάρκειάς της πολύ ικανοποιητικό, με επαρκές κεφάλαιο κίνησης.

Φιλοδοξεί να καταστεί η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία στον τομέα της χάρτινης κυτιοποιίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

www.inr.gr, 25 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS