inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει την εξωστρέφειά της η βιομηχανία λιπαντικών Ελντον'ςΣτη διεθνή αγορά στρέφεται με επιτυχία, για τη διάθεση ολοένα και μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής της, η βιομηχανία λιπαντικών Ελντον'ς, εντείνοντας συγχρόνως τις προσπάθειές της, με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτει και σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1997, προερχόμενη από μετατροπή ομοειδούς επιχείρησης που έκανε τα πρώτα της βήματα στον νομό Αττικής πριν από 36 χρόνια. Εδρεύει στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής και διαθέτει δυο μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Αργος στον νομό Αργολίδας. Επίσης, λειτουργεί τρία κέντρα διανομής στον Ασπρόπυργο, τη Θεσσαλονίκη και τη Φιλιππούπολη στη Βουλγαρία. Ακόμη, διαθέτει υποκαταστήματα στον Πειραιά και τη βιομηχανική περιοχή Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιεί το σήμα «Eldon's» και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παράγει και εμπορεύεται πλήρη γκάμα συνθετικών και συμβατικών ορυκτελαίων για οχήματα, για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία. Επίσης, γράσα και ειδικά προϊόντα, όπως γαλακτώματα και υγρά ειδικών κατεργασιών, μονωτικά, υλικά σφράγισης αρμών, αντισκωριακά και χημικά αυτοκινήτων. Από το 2005 αντιπροσωπεύει λιπαντικά και συναφή προϊόντα της αμερικανικής Anderol και από το 2009 ανάλογα προϊόντα της σουηδικής Nynas. Συνολικά, διαθέτει περισσότερα από 600 διαφορετικά προϊόντα, που αντιστοιχούν σε 3.000 περίπου διαφορετικούς συνδυασμούς συσκευασιών. Ορισμένα από τα προϊόντα της φέρουν τα σήματα «Telmo» και «Plex».

Κινείται δυναμικά στον τομέα των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, εξάγοντας προϊόντα της στη Βουλγαρία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και συνολικά σε 16 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι, επίσης, η Ιταλία, το Καζακστάν, η Κύπρος, το Μαυροβούνιο, άλλες βαλκανικές, η Ουκρανία και το Τουρκμενιστάν. Οι βιομηχανικές μονάδες της έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 60.000 τόνων λιπαντικών και 35.000 τόνων γράσων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ με μεγάλη καθυστέρηση, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, παρουσίασε ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία, αν και το περιθώριο του λειτουργικού κέρδους της συρρικνώθηκε, επιβαρημένο από διογκωμένες δαπάνες εισόδου σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 19ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 18,325 εκατ. ευρώ, από 13,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 33,2% σε ποσοστό και 4,57 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 65,6% των εσόδων της (12,02 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 34,4% (6,31 εκατ. ευρώ) από τις εξαγωγές της. Σε σύγκριση με το 2014, τα εξαγωγικά της έσοδα το 2015 αυξήθηκαν 116,8% (+3,40 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 50,5% των εσόδων της (9,26 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 4,10 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,51 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 63,6% (+1,59 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε καμία 4,2 εκατοστιαίες μονάδες, από το 18,2% στο 22,4%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 8,8%, καθώς ανήλθαν σε 0,695 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 3,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,6% (0,64 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων (0,05 εκατ. ευρώ) και εξόδων της (0,31 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 0,96 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%. Οι δαπάνες διοίκησης (1,56 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 42,1%, ενώ οι δαπάνες διάθεσης (1,91 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 131,6%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,21 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,42 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 71.000 ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 19.000 ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 9.000 ευρώ και μετά φόρων μηδενικών κερδών έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 62.000 ευρώ και 19.000 ευρώ, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 278.000 ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 1,7% και 0,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 0,4% και τα καθαρά κέρδη το 0,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,4%, έναντι 4,7% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 12,94 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,2% κυρίως λόγω μείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές 0,67 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4,28 εκατ. ευρώ (4,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 33,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (31,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 3,93 εκατ. ευρώ, κατά 69,7% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 10%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,13 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,66 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,47 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,33 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,48 εκατ. ευρώ. Επί παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 3,70 εκατ. ευρώ υπέρ της Attica Bank και ποσού 0,44 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank για εξασφάλιση δανείων. Είχε επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 0,10 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 3,07 εκατ. ευρώ, έναντι 3,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ήταν 0,09 εκατ. ευρώ έναντι 0,045 εκατ. ευρώ το 2014. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή σε εταιρεία, αντί ποσού 0,05 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας λιπαντικών ΕΛΝΤΟΝ'Σ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 110,15 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 8,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 0,04 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,7% των πωλήσεων και το 0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, λόγω σημαντικών ζημιών τα έτη 2005 και 2010-2012. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 3,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 18,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 6,8 εκατ. περίπου ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2011. Δεν έχει αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τις χρήσεις 2012-2014 και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 83 παρ. 5 του ν. 2238/1994.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 46 εργαζόμενους, έναντι 48 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,00 εκατ. ευρώ, έναντι 0,91 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Για αμοιβές μελών της διοίκησής της διέθεσε 0,77 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 15.110 ευρώ ή 20.825 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων και 37.565 ευρώ ανά εργαζόμενο, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών της διοίκησης της εταιρείας.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Κ. Φλωρουσιώτη και αντιπρόεδρο τον Γ. Ι. Ντόντο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Ανέμενε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, μείωση του κόστους λειτουργίας της και επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Συνέχισε να δίνει έμφαση στην εξωστρέφειά της, προσδοκώντας μεγαλύτερη εξάπλωση στη διεθνή αγορά. Συγχρόνως, συνέχισε να επιδιώκει την τελειοποίηση των προϊόντων της, μέσω του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης που έχει δημιουργήσει, ώστε να ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες της πελατείας της. Θεωρούσε αρκετά καλή την πορεία και την οικονομική της κατάσταση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΝΤΟΝ'Σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

www.inr.gr, 26 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS