inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επένδυση για είσοδο στη γερμανική αγορά προωθεί η βιομηχανία καλωδίων Nexans ΕλλάςΔυναμική είσοδο στη γερμανική αγορά ενεργειακών καλωδίων μέσης τάσης, βάσει σχεδίου του γαλλικού ομίλου Nexans, προετοιμάζει η βιομηχανία καλωδίων Nexans Ελλάς, η οποία το 2016 αύξησε τις πωλήσεις της μετά από μία τριετία πτώσης τους και κατέγραψε κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους μετά από πέντε έτη αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1973 με την ονομασία Μανούλι Ελλάς Καλώδια. Μετονομάστηκε το 1991 σε Αλκατέλ Καλώδια Ελλάς και έλαβε την τρέχουσα επωνυμία της το 2000. Παράγει καλώδια ενέργειας, χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιακά χάρτινα ή πλαστικά, καθώς και γυμνούς αγωγούς χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Επίσης, καλώδια οπτικών ινών, χερσαία και υποβρύχια. Ανήκει στον όμιλο Nexans και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην περιοχή Αγία Μαρίνα, στη Στυλίδα του νομού Φθιώτιδας.

Σχεδιάζει να επενδύσει άμεσα 3 εκατ. ευρώ σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, με σκοπό να μπορεί να καλύψει ανάγκες τροφοδοσίας της γερμανικής αγοράς με ενεργειακά καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς η υπάρχουσα γερμανική βιομηχανική μονάδα του γαλλικού ομίλου θα αφοσιωθεί στην παραγωγή καλωδίων υψηλής τάσης. Η νέα γραμμή παραγωγής θα είναι έτοιμη στα τέλη του τρέχοντος έτους, με στόχο να αρχίσει η διάθεση των σχετικών προϊόντων στη Γερμανία το 2018. Η γερμανική αγορά θα αποδειχθεί πολύ σημαντική για την εταιρεία, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της για τη χρήση 2016. Με τη νέα αυτή επένδυση η επιχείρηση θέτει θεμέλια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Για τον λόγο αυτό το 2016 πιστοποιήθηκε στη γερμανική αγορά. Μέχρι τώρα πραγματοποιεί εξαγωγές σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, καθώς και σε συνδεδεμένες εταιρείες του γαλλικού ομίλου σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 75,98 εκατ. ευρώ, από 71,77 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9% σε ποσοστό και 4,21 εκατ. ευρώ σε αξία. Η αύξηση των πωλήσεών της με σταθερή βάση υπολογισμού των τιμών του χαλκού και του αλουμινίου ήταν 9,7%. Το 51,2% των εσόδων της (38,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της στην εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 48,8% (37,11 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων της στη διεθνή αγορά. Επίσης, το 34% των εσόδων (25,83 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς τη Nexans Logistics και άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου Nexans (24% το 2015), ενώ 21,6% των εσόδων (16,41 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς ανεξάρτητους διανομείς και λιανοπωλητές καλωδίων.

Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν 1%, λόγω αυξημένων πωλήσεων προς τον ΟΤΕ (10,20 εκατ. ευρώ) και λοιπούς ανάλογους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (όμιλο ΔΕΗ 14,50 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις 11,5% (στη Λιβύη ήταν ύψους 8,70 εκατ. ευρώ).

Ακόμη, το 88,5% των εσόδων της (67,22 εκατ. ευρώ) αφορούσε ενεργειακά καλώδια και το υπόλοιπο 11,5% (8,76 εκατ. ευρώ) τηλεπικοινωνιακά καλώδια, από τα οποία προήλθε η αύξηση των συνολικών πωλήσεων.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 7,06 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,43 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 30,1% (+1,63 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε καμία 1,7 εκατοστιαία μονάδα, από το 7,6% στο 9,3%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 132,6%, καθώς ανήλθαν σε 3,56 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,1% (1,53 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης (4,90 εκατ. ευρώ) συμπιέστηκαν 4,5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,34 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,37 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,72 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,38 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών προ φόρων 0,94 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων κατά 2,66 εκατ. ευρώ και 2,09 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 3,06 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,6% και 4,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,3% και τα καθαρά κέρδη το 1,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,5%, έναντι 2,9% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 55,13 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,8%, λόγω αύξησης τόσο του πάγιου όσο και του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 9,25 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 41,60 εκατ. ευρώ (20,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 75,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (39,2% έναν χρόνο νωρίτερα), καθώς τον Φεβρουάριο του 2016 ολοκληρώθηκε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 21,08 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις, ενώ είχε τραπεζικές οφειλές ύψους 15,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (36,50 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 25,15 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (11,35 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 10,09 εκατ. ευρώ (3,97 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Με το προϊόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αποπλήρωσε τοκοφόρο δάνειο 14,22 εκατ. ευρώ στη Nexans Services και δάνειο 4,53 εκατ. ευρώ σε τράπεζα εσωτερικού.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 17,59 εκατ. ευρώ, έναντι 16,58 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 2,33 εκατ. ευρώ, έναντι 1,36 εκατ. ευρώ το 2014. Ενώ είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή νέων προϊόντων και την αναβάθμιση ή αντικατάσταση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής, το 2016 η εταιρεία επικέντρωσε τις επενδυτικές επιλογές της σε λίγες επενδύσεις υψηλής απόδοσης, όπως αναφέρει, δίνοντας έμφαση σε καινοτομικά προϊόντα.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας καλωδίων NEXANS ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 1,10 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 31,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς επί σειρά ετών ανέφερε ζημιές. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 128,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 88,1 εκατ. ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2017 ολοκληρώθηκε έλεγχος των φορολογικών αρχών για τις χρήσεις 2008-2010 και πιστοποιήθηκαν πρόσθετοι φόροι 0,195 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 223 εργαζόμενους, έναντι 212 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,83 εκατ. ευρώ, έναντι 7,26 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,23 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 15.945 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 7.720 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 6.170 ευρώ ανά εργαζόμενο. Εχει πρόεδρο τον Patrick Noonan και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέφ. Ηλιάδη.

Εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει υποκαταστήματα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης, όπου το υποκατάστημα έχει τη μορφή κέντρου διανομής. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Το 2016 συμμετείχε σε πρόγραμμα βιομηχανικής αριστείας του ομίλου Nexans, στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος με την ονομασία Nexans Excellene Way. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν η γαλλική Nexans Participation με μερίδιο 88,6% και η επίσης γαλλική HMG Globetrotter με 5,3%. Προμηθεύτηκε το 2016 από συνδεδεμένες επιχειρήσεις αγαθά 33,09 εκατ. ευρώ και υπηρεσίες 1,73 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2016 υπήρχαν αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές διεκδικήσεις κατά της εταιρείας συνολικού ποσού 1,53 εκατ. ευρώ.

Οι επιβεβαιωμένες παραγγελίες της στις αρχές του 2017 ήταν περί τα 15,5 εκατ. ευρώ, έναντι 22 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2016. Αναφέρει ότι υλοποιεί σημαντικά συμβόλαια για δημόσιους οργανισμούς και εξαγωγές, αν και εκδήλωνε ανησυχία για τις συνέπειες της παρατεινόμενης πολιτικής αβεβαιότητας σε χώρες της βόρειας Αφρικής, όπου παραδοσιακά διαθέτει σημαντικό μέρος της παραγωγής της, απευθείας ή μέσω άλλων εταιρειών του διεθνούς ομίλου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: NEXANS ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 27 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS