inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλότερες επιδόσεις αναμένει για το 2017 η βιομηχανική και ξενοδοχειακή εταιρεία Δάιος ΠλαστικάΕνισχυμένες επιδόσεις προσδοκά για την τρέχουσα χρήση 2017 η βιομηχανική εταιρεία Δάιος Πλαστικά, η οποία ελέγχει δυο ξενοδοχειακές μονάδες στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη και απασχολεί στον ξενοδοχειακό τομέα το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί, αλλά οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στις βιομηχανικές δραστηριότητές της.

Οπως αναφέρει στην ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου, η εταιρεία ελπίζει ότι οι πωλήσεις της το 2017 θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με το 2016, κυρίως λόγω αύξησης των εξαγωγών πλαστικών προϊόντων σε άλλες βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες και ενίσχυσης των εσόδων της πολυτελούς τουριστικής μονάδας που έχει κατασκευάσει στην Κρήτη, μέσω θυγατρικής της. Η πρόβλεψη για την αντίστοιχη μονάδα πέντε αστέρων της Θεσσαλονίκης, η οποία φέρει την επωνυμία Daios Luxury Living και ανήκει στη μητρική εταιρεία, είναι ότι ο κύκλος εργασιών της θα παρουσιάσει περιορισμένη μεταβολή.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τη θυγατρική της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 42,42 εκατ. ευρώ, αντί 41,55 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 2,1% σε ποσοστό και 0,87 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα έσοδά της προήλθαν κατά 22,37 εκατ. ευρώ (52,7%) από προϊόντα και εμπορεύματα πλαστικών υλών και κατά τα υπόλοιπα 20,05 εκατ. ευρώ (47,3%) από την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2015 οι πωλήσεις πλαστικών αυξήθηκαν κατά 6,05%. Αντιθέτως, τα ξενοδοχειακά έσοδα μειώθηκαν, κυρίως λόγω υστέρησης των εσόδων της θυγατρικής, η οποία απορρόφησε μέρος της σημειωθείσας αύξησης του ΦΠΑ. Επίσης, οι πωλήσεις οφείλονται κατά 9,5% (4,03 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά (1,58 εκατ. ευρώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 2,45 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες). Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (23,39 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν 2,7% και ήταν ίσες προς το 90,5% των συνολικών. Αντιθέτως, αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ 9,5% και σε λοιπές χώρες 35,3%.

Ο όμιλος ενίσχυσε την αποδοτικότητά του στο επίπεδο των μεικτών αποτελεσμάτων, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 11,985 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 11,49 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 4,3% (+0,49 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών του διευρύνθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα, από το 27,7% στο 28,3%. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε στο σύνολό της, σχεδόν, από τη διόγκωση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης.

Κατόπιν αυτού, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,87 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 10,83 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 0,4% (+0,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,6%, έναντι επίσης 6,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 164,98 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,1%, λόγω μείωσης του παγίου ενεργητικού του.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν σε 1,73 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,02 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,29 εκατ. ευρώ ή -14,4%), κυρίως λόγω της ισόποσης περίπου αύξησης του κόστους χρηματοοικονομικής λειτουργίας, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,55 εκατ. ευρώ τo 2015 (+3,60 εκατ. ευρώ), λόγω χαμηλότερης αναβαλλόμενης φορολογίας. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,34 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,1% των πωλήσεων (4,9% το 2015), ενώ τα καθαρά κέρδη ήταν ίσα προς το 7,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης (-17,8% το 2015). Η μητρική εταιρεία εισέφερε κέρδη προ φόρων 1,18 εκατ. ευρώ και η θυγατρική της αντίστοιχα κέρδη 0,55 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 3,61 εκατ. ευρώ (3,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 5,485 εκατ. ευρώ (5,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 144,26 εκατ. ευρώ (31,68 εκατ. ευρώ της μητρικής), έναντι 146,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (32,42 εκατ. ευρώ της μητρικής). Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και η θυγατρική της το 2016 διέθεσαν 2,14 εκατ. ευρώ, έναντι 1,50 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 15,66 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση των ξενοδοχειακών και βιομηχανικών επενδύσεών του.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 105,10 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 92,6% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,7%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (17,46 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 25,05 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (24,21 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της φύσης των τουριστικών δραστηριοτήτων της που συγκεντρώνουν το μέγιστο μέρος των δανειακών κεφαλαίων. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,81 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για την εξασφάλιση δανείων επί των παγίων του υπήρχαν εμπράγματα βάρη ποσού 134 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 42 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη βιομηχανική μητρική εταιρεία. Στα τέλη του 2016 η μητρική και η θυγατρική της έλαβαν ομολογιακά δάνεια 11,71 εκατ. ευρώ και 63,92 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, από τις τράπεζες Πειραιώς, Alpha και Eurobank για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού τους. Στις απαιτήσεις τους περιλαμβανόταν απαίτηση σε καθυστέρηση ποσού 1,38 εκατ. ευρώ, για ποσό 0,82 εκατ. ευρώ της οποίας δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη ζημιών, με την ελπίδα ότι θα εισπραχθεί στο σύνολό της.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 14,03 εκατ. ευρώ (12,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόλις στο 8,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (7,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 309,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 66,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,4% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων ήταν ζημιές της τάξεως των 4,7 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμά του μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές της τάξεως των 16,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 25,05 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 42,4 εκατ. ευρώ, το 2016. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν τις επτά από τις δώδεκα χρήσεις. Κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,8 εκατ. περίπου ευρώ, το 2006, λόγω έκτακτων εσόδων. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2010, οπότε ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ξενοδοχειακής μονάδας του στην Κρήτη. Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 12,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αστ. Α. Δάιο και αντιπρόεδρο τον Δημ. Α. Δάιο της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 132 εργαζόμενους, έναντι 133 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια αυτού του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και όσου άλλου απασχόλησε στη διάρκεια της χρήσης, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,30 εκατ. ευρώ, έναντι 6,07 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,38 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης την πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική Hellas Holiday Hotels, ιδιοκτήτρια του πολυτελούς ξενοδοχείου 717 κλινών Daios Cove Crete, που βρίσκεται στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης σε οικόπεδο 320 στρεμμάτων και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010.

Η μητρική εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ στα τέλη του 2016 απασχολούσε 105 εργαζόμενους, έναντι 106 τα τέλη του 2015. Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 25,195 εκατ. ευρώ (+5,7%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,26 εκατ. ευρώ (+24,6%), κέρδη προ φόρων 1,18 εκατ. ευρώ (+179,1%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,22 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 17.000 ευρώ το 2015 (+1,23 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 23,3%, από 19,3% έναν χρόνο πριν. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,19 εκατ. ευρώ, έναντι 2,08 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 40.580 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 11.220 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα καθαρά κέρδη σε 11.580 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Νάουσα στον νομό Ημαθίας και έχει αναπτύξει τις εγκαταστάσεις της στο ύψος του 12ου χλμ. της οδού Βέροιας-Νάουσας. Εχει εξειδικευτεί στην παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές εφαρμογές και σωλήνων πολυαιθυλενίου στάγδην άρδευσης, ενώ εμπορεύεται σε μικρό βαθμό πρώτες ύλες για βιομηχανίες πλαστικών. Διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, γεγονός που διευκολύνει την πραγματοποίηση εξαγωγών προϊόντων της σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Τα έσοδά της το 2016 προήλθαν κατά 22,37 εκατ. ευρώ (88,8%) από προϊόντα και εμπορεύματα πλαστικών υλών και κατά τα υπόλοιπα 2,82 εκατ. ευρώ (11,2%) από τη λειτουργία του ξενοδοχείου Daios Luxury Living της Θεσσαλονίκης.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 215,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 36,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,9% των πωλήσεων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεών της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 15,9 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,2 εκατ. ευρώ το 2016. Κερδοφόρος, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν τις οκτώ από τις δώδεκα χρήσεις. Κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, το 2005. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 12,7 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

www.inr.gr, 28 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS