inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 62,4 εκατ. ευρώ «σκαρφάλωσαν» τα κέρδη της βιομηχανίας τσιγάρων Καρέλια το 2016Αποδυναμωμένη λειτουργική κερδοφορία, λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που πλήττει χώρες της Βόρειας Αφρικής και άλλες αφρικανικές χώρες, είναι πιθανόν να παρουσιάσει για το 2017 η ιστορική καπνοβιομηχανία Καρέλια, η οποία το 2016 κατέγραψε μείωση πωλήσεων, αλλά ισχυρότερη κερδοφορία, εν μέρει λόγω μειωμένων δικαστικών και φορολογικών εξόδων.

Ηδη το 2016 οι πωλήσεις της εταιρείας στις προαναφερθείσες χώρες εμφάνισαν σημαντική πτώση υποχωρώντας στο 40% περίπου των συνολικών, έναντι 50% περίπου το 2015. Για να μειώσει τις συνέπειες η επιχείρηση αναπροσάρμοσε προς τα κάτω την τιμολογιακή πολιτική της, γεγονός που αναμένεται να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της.

Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει ότι οι εγχώριες πωλήσεις της το 2017, αν δεν βελτιωθούν οριακά, θα παραμείνουν, όσον αφορά τον όγκο, στα επίπεδα του 2016. Συγχρόνως, είναι φειδωλή στις προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεών της στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρά το γεγονός ότι κινήθηκαν ανοδικά τους πρώτους μήνες του έτους. Επίσης, αντιμετωπίζει αυξημένες ανταγωνιστικές προκλήσεις και πιέσεις στη Βουλγαρία και την Τουρκία, ενώ είναι αισιόδοξη ότι θα συνεχίσει να αυξάνει την εμπορική παρουσία και τα έσοδά της στις λοιπές βαλκανικές χώρες και σε χώρες της Απω Ανατολής.

Τέσσερα στα πέντε ευρώ των εσόδων της το 2016 προήλθαν από εξαγωγές. Στην Ελλάδα φαίνεται να ξεπέρασε με επιτυχία τις επιπτώσεις από τις αλλαγές που επήλθαν στη συσκευασία των τσιγάρων, βάσει της γνωστής Κοινοτικής οδηγίας, υιοθετώντας προσεκτική πολιτική λιανικών τιμών και ενισχύοντας τους δεσμούς της με το δίκτυο διανομής και λιανικής διάθεσης τσιγάρων.

Προσβλέπει σε προάσπιση και βελτίωση των μεριδίων αγοράς που έχει κατακτήσει σε διάφορες αγορές και ευελεπιστεί ότι θα καλύψει ενδεχόμενες απώλειες από οφέλη που αναμένει ως αποτέλεσμα επαναδιαπραγμάτευσης των τιμών προμήθειας πρώτων και συμπληρωματικών υλών. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει αμυντικά μέτρα για τη θωράκισή της από τις συνέπειες της κρίσης που χαρακτηρίζει την κατάσταση σε διάφορες κρίσιμες αγορές της.

Η καπνοβιομηχανία εδρεύει στην Καλαμάτα, στον νομό Μεσσηνίας, όπου και διαθέτει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της. Λειτουργεί ως Α.Ε. από το 1962, αποτελώντας διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που είχε κάνει τα πρώτα της βήματα το 1888. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εξάγει τσιγάρα της και άλλα καπνικά προϊόντα σε δεκάδες χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Rex Φίλτρο», «Αγρινίου 20's», «Καπνός Στριφτού Τσιγάρου G K S & Sons», «George Karelias & Sons Filter», «Karelia Slims», «Earl of Weldon», «Excellence», «Ome», «Leader», «Καρέλια Φίλτρο». Τον περασμένο χρόνο έλαβε Βραβείο Εξωστρέφειας για τις εξαγωγικές της δραστηριότητες, στο πλαίσιο του διαγωνισμού Active Greece Awards 2016. Επίσης, αντιπροσωπεύει καπνικά είδη της αμερικανικής Altadis.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 217,25 εκατ. ευρώ, αντί 225,67 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 3,7% σε ποσοστό και 8,415 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της οφείλονται κατά 80,4% (174,59 εκατ. ευρώ) σε τσιγάρα και συναφή προϊόντα καπνού που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (42,665 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 7,3% και ήταν ίσες προς το 19,6% των συνολικών. Αντιθέτως, μειώθηκαν οι πωλήσεις σε χώρες της Αφρικής 19% (87,595 εκατ. ευρώ, 40,3% των συνολικών), ενώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 12,4% (49,065 εκατ. ευρώ, 22,6%), σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 14,85% (25,15 εκατ. ευρώ, σχεδόν 11,6%) και σε χώρες της Ασίας 4,25% (12,775 εκατ. ευρώ, 5,9%).

Ο όμιλος ενίσχυσε την αποδοτικότητά του, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 116,735 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 117,22 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 0,4% μόνο (-0,49 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών του διευρύνθηκε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα, από το 51,9% στο 53,7%, κυρίως λόγω της ευνοϊκής γι' αυτόν ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ και συγκράτησης της διολίσθησης των τοπικών νομισμάτων και των τιμών πώλησης σε ορισμένες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 91,46 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 80,16 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 14,1% (+11,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 16,3%, έναντι 17% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 559,84 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,8%, λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού του τον τελευταίο μήνα του 2016.

Η λειτουργική κερδοφορία του το 2016 ευνοήθηκε από το γεγονός ότι τα αποτελέσματά του το 2015 είχαν επιβαρυνθεί με 14,38 εκατ. ευρώ για επίδικους φόρους και τέλη (1,99 εκατ. ευρώ το 2016). Επίσης, από θετικές συναλλαγματικές διαφορές 2,46 εκατ. ευρώ, αν και σημαντικά μειωμένες (7,93 εκατ. ευρώ το 2015). Αντιθέτως, επιβαρύνθηκε με αυξημένες προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων (1,45 εκατ. ευρώ έναντι 0,28 εκατ. ευρώ το 2015). Οι οργανικές δαπάνες του συγκρατήθηκαν στα επίπεδα της χρήσης 2015.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονταν τίτλοι Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού και Money Market Certificates ύψους 130,48 εκατ. ευρώ, εκδόσεως ή και διαχειρίσεως των πιστωτικών οργανισμών Danske Bank Group, Deutsche Bank και UBS Switzerland, από τα οποία είχε ετήσιο κέρδος 2,78 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν σε 88,90 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 84,04 εκατ. ευρώ το 2015 (+4,86 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 62,40 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 53,91 εκατ. ευρώ τo 2015 (+8,49 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 5,8% και 15,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 93,32 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 40,9% των πωλήσεων (37,2% το 2015), ενώ τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ίσα προς το 16,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια της χρήσης (16,1% το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 4,42 εκατ. ευρώ (4,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,48 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 80,11 εκατ. ευρώ, έναντι 74,39 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2016 διέθεσαν 10,16 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως μηχανήματα για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της Κοινοτικής οδηγίας για τη συσκευασία των τσιγάρων, που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2016.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (479,67 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 319,97 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (159,70 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 56,47 εκατ. ευρώ (115,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), κατατεθειμένα κατά 94,5% σε τράπεζες του εξωτερικού και κατά το υπόλοιπο 5,5% σε εγχώριες τράπεζες. Επί παγίων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 71,73 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι του ΕΦΚ καπνικών προϊόντων.

Στα τέλη του 2016 προχώρησε σε ευρύτατη αποθεματοποίηση έτοιμων προϊόντων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, εν όψει της αύξησης του ΕΦΚ καπνικών προϊόντων από τις αρχές του 2017.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 72,50 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 389,28 εκατ. ευρώ (349,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 69,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (74,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΚΑΡΕΛΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 2,065 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 632,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 30,6% των πωλήσεων και το 14,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 632,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 30,6% των πωλήσεων, εμπεριέχοντας σημαντικού ύψους κέρδη από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη της τάξεως των 453,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 689,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο την Βικτωρία Γ. Καρέλια, αντιπρόεδρο τον Ευστ. Γ. Καρέλια και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρ. Γ. Καρέλια της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 515 εργαζόμενους, έναντι 518 τα τέλη του 2015. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 521 εργαζόμενους, έναντι 516 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 22,77 εκατ. ευρώ, έναντι 22,47 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 3,175 εκατ. ευρώ, έναντι 3,12 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 175.555 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 170.535 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 23,48 εκατ. ευρώ και το 2017 προτίθεται να διανείμει μερίσματα ύψους 25,39 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,4%.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τις ελληνικές εταιρείες Meridian με μερίδιο 99,5% και Καρέλια Επενδυτική (85%), τις βουλγαρικές Karelia Bulgaria (100%) και G.K. Distributors (100%), τη βρετανική Karelia Tobacco (99%), την τουρκική Karelia Tutun Ve Ticaret (97%) και τη βελγική Karelia Belgium (85%), αντικείμενο των οποίων είναι η πώληση τσιγάρων, πούρων, κομμένου καπνού και λοιπών ειδών αφορολόγητων προϊόντων καπνού.

Η μητρική εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ στα τέλη του 2016 απασχολούσε 478 εργαζόμενους, έναντι 487 τα τέλη του 2015. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 484 εργαζόμενους, έναντι 481 το 2015. Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 213,98 εκατ. ευρώ (-4,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 90,72 εκατ. ευρώ (+13,6%), κέρδη προ φόρων 88,29 εκατ. ευρώ (+5,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 61,79 εκατ. ευρώ (+15,7%), καθώς μειώθηκε ο συντελεστής φορολόγησης. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 53%, από 51,4% έναν χρόνο πριν. Στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν άτοκα δάνεια συνολικού ύψους 49,50 εκατ. ευρώ που δόθηκαν τη διετία 2015-2016 σε θυγατρικές της Βρετανίας και της Βουλγαρίας.

Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 21,78 εκατ. ευρώ, έναντι 21,48 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 2,92 εκατ. ευρώ, έναντι 2,88 εκατ. ευρώ το 2015. Στις αρχές του 2017 ανακοίνωσε, όπως πράττει επί σειράν ετών στις αρχές του έτους, έκτακτες παροχές προς το προσωπικό της, ύψους 3 εκατ. περίπου ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 2,02 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 629,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 31,1% των πωλήσεων και το 15,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 625 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 30,9% των πωλήσεων και το 21% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 446,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,1% των πωλήσεων και το 15% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 681,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 223 εκατ. ευρώ το 2015. Κερδοφόρος ήταν και τις δώδεκα χρήσεις. Κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 61,9 εκατ. ευρώ, το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 155,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τη χρήση 2010 έχουν παραγραφεί, δεδομένου ότι ως τα τέλη του 2016 δεν είχε κοινοποιηθεί στην εταιρεία σχετικό φύλλο ελέγχου.

Για το 2017 η επιχείρηση αναμένει, εκτός των άλλων, ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται εμπορικά στα ελληνικά καταστήματα Duty Free.

Επίσης, συνεχίζει τις νομικές κινήσεις της για την εξασφάλιση εσόδου 1,04 εκατ ευρώ από ακύρωση προστίμου σχετικά με υπόθεση ΕΦΚ καπνικών προϊόντων του έτους 2009, αλλά και για την ακύρωση προστίμου 14,38 εκατ. ευρώ που είχε καταβάλει το 2015 για υπόθεση παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας από τρίτα πρόσωπα το 2008, για την οποία είχε κριθεί αλληλέγγυα αστικά συνυπεύθυνη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

www.inr.gr, 2 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS