inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διετή παράταση της διάρκειας δανείων της αναμένει η βιομηχανία αλουμινίου ΑλουμύλΤην αναδιάρθρωση του υψηλού και στο σύνολό του σχεδόν βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της αναμένει από τις τράπεζες Alpha, Πειραιώς και λοιπούς πιστωτές της η βιομηχανία αλουμινίου Αλουμύλ, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής προφίλ αλουμινίου, η οποία τον Δεκέμβριο του 2016, κατόπιν έγκρισης των πιστωτών της, δεν αποπλήρωσε δόση 0,34 εκατ. ευρώ.

Αν και η πλειονότητα των πιστωτών της έχει συναινέσει στην αιτούμενη αναδιάρθρωση, το θέμα εκκρεμεί επί μήνες. Η βιομηχανία, η οποία το 2016 επέτυχε αύξηση των πωλήσεών της για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αλλά για όγδοο συνεχόμενο έτος κατέγραψε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, έχει αιτηθεί, μεταξύ άλλων, τη διετή παράταση της διάρκειας ομολογιακών δανείων της. Το 2016 συρρίκνωσε εντυπωσιακά τις ζημιές της. Ωστόσο, δεν αποπλήρωσε τόκους δανείου που αντιστοιχούσαν στην περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου. Στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της απεικόνισε το σύνολο σχεδόν των μακροπρόθεσμων δανείων της στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, καθώς δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε οριζόμενους στις δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Παρά την εντυπωσιακή βελτίωση σειράς οικονομικών μεγεθών της το περασμένο έτος, οι δείκτες της ρευστότητάς της επιδεινώθηκαν. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Ernst & Young, η εκκρεμότητα και αβεβαιότητα σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού εγείρει αμφιβολίες για τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου της να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους. Η επιχείρηση τονίζει, από την πλευρά της, ότι οι διαθέσιμες, εγκεκριμένες αχρησιμοποίητες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

Η βιομηχανία εδρεύει στο Κιλκίς, όπου και διαθέτει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Συστάθηκε ως Α.Ε. το 1988 και έχει δημιουργήσει εμπορικές ή και βιομηχανικές θυγατρικές στις χώρες Αίγυπτος, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Γερμανία, Γαλλία, π.Γ.Δ.Μ., Ινδία, Ρωσία, Ελβετία, Κύπρος, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Ελβετία, Αυστραλία και ΗΠΑ. Επίσης, έχει ιδρύσει θυγατρική στο Κόσοβο. Διαθέτει υποκατάστημα στην Αθήνα και εξάγει προϊόντα της σε 45 χώρες και στις πέντε ηπείρους. Οι παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 230.000 τ.μ., σε ιδιόκτητα οικόπεδα 630.000 τ.μ. Ελέγχει 12 εργοστάσια στην Ελλάδα και έξι στο εξωτερικό.

Βασικότερη κατηγορία των προϊόντων της αποτελούν τα ομώνυμα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, τα οποία καλύπτουν όλες τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, όπως πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, αίθρια και διαχωριστικά γραφείων. Παράγει 48 διαφορετικά αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, καθώς και 18 άλλες ιδιαίτερες εφαρμογές σχετικών προϊόντων.

Η Αλουμύλ παράγει προφίλ αλουμινίου και μπιγιέτες αλουμινίου για ιδιόχρηση. Επίσης, παράγει, εισάγει και εμπορεύεται εξαρτήματα για τα συστήματα αλουμινίου που κατασκευάζει, εσωτερικές θύρες, ερμάρια επίπλων και είδη κιγκαλερίας. Ακόμη, μέσω θυγατρικών της, παράγει εξειδικευμένα προϊόντα αλουμινίου για ειδικές εφαρμογές, εξαρτήματα, συστήματα αυτοματισμών για πόρτες και ασανσέρ, πολυκαρβονικά φύλλα αλουμινίου και σύνθετα φύλλα αλουμινίου.

Το 2016 προσάρμοσε τη λειτουργία της σε επίπεδα που επέτρεπαν οι ταμειακές ροές της. Δηλώνει προσηλωμένη στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ικανή, ακολουθώντας στρατηγική εξωστρέφειας, να συνεχίσει να διεισδύει σε νέες αγορές, αφήνοντας στο παρελθόν την πτώση των πωλήσεων και την αύξηση των ζημιών που σημάδεψαν την πορεία της τα πρώτα χρόνια της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 202,07 εκατ. ευρώ, αντί 191,15 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 5,7% σε ποσοστό και 10,92 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της οφείλονται κατά 56,1% (113,40 εκατ. ευρώ) σε προφίλ αλουμινίου και άλλα προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (88,67 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 10,65% και ήταν ίσες προς το 43,9% των συνολικών. Συγχρόνως, οι πωλήσεις της σε άλλες βαλκανικές χώρες (71,46 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 24,8% και ήταν ίσες προς το 35,4% των συνολικών. Αντιθέτως, μειώθηκαν κατά 22% οι πωλήσεις σε λοιπές χώρες (41,95 εκατ. περίπου ευρώ, 20,7% των συνολικών). Επίσης, τα έσοδά της οφείλονται κατά 63,1% (127,51 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα, 34,1% (68,97 εκατ. ευρώ) σε εμπορεύματα και κατά το υπόλοιπο 2,8% (5,59 εκατ. περίπου ευρώ) σε παροχή υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες.

Ο όμιλος ενίσχυσε την αποδοτικότητά του, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 47,12 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 37,18 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 26,7% (+9,94 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών του ενισχύθηκε κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες, από το 19,4% στο 23,3%. Το 57,4% των μεικτών κερδών αντλήθηκε από τις διεθνείς πωλήσεις, εκτός της Ελλάδος.

Για τον λόγο αυτό, κυρίως, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 15,39 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 8,57 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 79,6% (+6,82 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,1%, έναντι 2,8% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 304,24 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,9%, λόγω διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού του. Τα κέρδη του προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 7,495 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,84 εκατ. ευρώ το 2015 (+6,66 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι το σχετικό αποτέλεσμα των ελληνικών δραστηριοτήτων του ήταν αρνητικό.

Κατέγραψε κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ύψους 0,145 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 7,75 εκατ. ευρώ το 2015 (+7,90 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 3,14 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 10,09 εκατ. ευρώ τo 2015 (+6,95 εκατ. ευρώ), μειωμένες κατά 68,9%. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 9,32 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων (-4,1% το 2015), ενώ οι ζημιές των μετόχων της εταιρείας ήταν ίσες προς το 6,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια της χρήσης (18,7% το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 9,18 εκατ. ευρώ (9,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 7,50 εκατ. ευρώ (8,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), που αντιστοιχούν αθροιστικά στο 8,25 % των πωλήσεων. Επίσης, συμπεριλαμβάνουν έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 1,38 εκατ. ευρώ (1,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν)

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου το 2016 επιβαρύνθηκε με αυξημένες προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων και εμπορικών απαιτήσεων συνολικού ύψους 4,82 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ενισχύθηκε από αυξημένες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, ύψους 0,34 εκατ. ευρώ.

Οι οργανικές δαπάνες του συγκρατήθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα εκείνων της χρήσης 2015.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του, ενώ ήταν ύψους 6,4 εκατ. περίπου ευρώ το 2015, ανήλθαν σε 8,8 εκατ. περίπου ευρώ το 2016 (+37,5%).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 144,29 εκατ. ευρώ, έναντι 145,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για προσθήκες ενσώματων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2016 διέθεσαν 8,955 εκατ. ευρώ, έναντι 3,98 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 172,61 εκατ. ευρώ, κατά 93,9% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4,3%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (155,52 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 47,57 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (203,09 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 18,00 εκατ. ευρώ (22,01 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ο καθαρός δανεισμός του μειώθηκε από τα 158,40 εκατ. ευρώ σε 154,30 εκατ. ευρώ (-2,6%). Επί παγίων της μητρικής και θυγατρικών εσωτερικού υφίσταντο εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 320 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Επίσης, επί ακινήτων των θυγατρικών της Ρουμανίας και Σερβίας είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 8,1 εκατ. ευρώ, για ίδιο λόγο. Οι εμπορικές και άλλες απαιτήσεις του, που βρίσκονταν σε καθυστέρηση άνω των 210 ημερών, ήταν ύψους 10,42 εκατ. ευρώ (4,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αν και βελτίωσε τον δείκτη είσπραξης των απαιτήσεών του. Είχε απαιτήσεις ύψους 3,52 εκατ. ευρώ από κρατικές επιδοτήσεις.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 50,06 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 64,90 εκατ. ευρώ (63,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 21,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (21% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 2,56 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 246,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,6% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές άνω των 12,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,5% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές της τάξεως των 49,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 124,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 287,6 εκατ. ευρώ, το 2007. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν τις τέσσερις από τις δώδεκα χρήσεις (2005-2008). Κατέγραψε τα μεγαλύτερα αντίστοιχα κέρδη, ύψους 9,5 εκατ. περίπου ευρώ, το 2007. Τις μεγαλύτερες αντίστοιχες ζημιές, ύψους 16,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2013. Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 189,1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Μυλωνά και αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Α. Μυλωνά της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 1.970 εργαζόμενους, έναντι 1.866 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 34,87 εκατ. ευρώ, έναντι 33,37 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,64 εκατ. ευρώ, έναντι 1,58 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 7.815 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τις ελληνικές εταιρείες Μέτρον Αυτοματισμοί με μερίδιο 66%, Γ. Α. Πλαστικών Υλών (50%) και Alutrade (87,4%), τη βουλγαρική Alumil Bulgaria (σχεδόν 100%), τη ρουμανική Alumil Rom Industry (55,9%), την αιγυπτιακή Egyptian For Aluminium Trade (99%), την ουγγρική Alumil Hungary (100%), τη γερμανική Alumil Deutshland (100%), τη γαλλική Alumil France (97%), την αλβανική Alumil Albania (100%), τη σερβική Alumil YU Industry (48,3%), την ουκρανική Alumil LLC (100%), τη μολδαβική Alumil Moldavia (70%), τις κυπριακές Alumil CY (99,9%) και Alumil Group (100%), καθώς και τις εταιρείες Alumil Skopje (99,9%) και Alumil Gulf (99%), που εδρεύουν στην π.Γ.Δ.Μ. και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντιστοίχως. Μέσω των εν λόγω εταιρειών είχε επίσης υπό τον πλήρη ή μερικό έλεγχό της σε αυτές και σε άλλες χώρες τις επιχειρήσεις Αλουμύλ Αρχιτεκτονικά Συστήματα, Alumil Fabrication, Alumil Egypt For Aluminium & Accessories Industry, Alumil Kosovo, Alumil Extrusion, Alpro Vlasenica, Alumil Montenegro, Alumil MISR For Trading, Alumil YUG, Alumil Middle East, Alumil EGE, Alumil System India, LME European Technologies, Alumil International και ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ Πλαστικά Ελλάδος. Ακόμη, είχε μειοψηφικές συμμετοχές, διαθέσιμες προς πώληση, στις εταιρείες Αλουφόντ και BH Aluminium (με μερίδιο 19% σε έκταση). Η θυγατρική Alumil Egypt For Aluminium & Accessories Industry ιδρύθηκε στην Αίγυπτο τον Μάρτιο του 2016, με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία προφίλ αλουμινίου και συναφών προϊόντων.

Η μητρική εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ στα τέλη του 2016 απασχολούσε 719 εργαζόμενους, έναντι 730 τα τέλη του 2015. Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 121,72 εκατ. ευρώ (+9%, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,69 εκατ. ευρώ (ζημιές 1,61 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένες ζημιές προ φόρων ύψους 5,455 εκατ. ευρώ (+57,8%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες ζημιές ύψους 4,53 εκατ. ευρώ (+64,1%). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 12,5%, από 9,9% έναν χρόνο πριν.

Για προσθήκες ενσώματων παγίων η εταιρεία το 2016 δαπάνησε 5,035 εκατ. ευρώ, έναντι 2,635 εκατ. ευρώ το 2015. Οι επενδύσεις της αφορούσαν κυρίως εξαρτήματα, καλούπια και μήτρες για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι πωλήσεις της σε συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 52,15 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 42,8% των συνολικών. Επίσης, είχε λοιπά έσοδα ύψους 5,77 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της, ενώ ήταν κατά 1 εκατ. ευρώ αρνητικές το 2015, ανήλθαν σε 5 εκατ. περίπου ευρώ το 2016.

Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 17,33 εκατ. ευρώ, έναντι 17,66 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 1,82 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 82 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 2,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές άνω των 60 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,2% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 64,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων και το 7,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 154,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 20,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 238,1 εκατ. ευρώ, το 2007. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά τους φόρους, ήταν τις τέσσερις από τις δώδεκα χρήσεις (2005-2008). Κατέγραψε τα μεγαλύτερα αντίστοιχα κέρδη, ύψους 5,25 εκατ. ευρώ, το 2006. Τις μεγαλύτερες αντίστοιχες ζημιές, ύψους 17,9 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2013.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Για το 2017 η επιχείρηση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει στη διεθνή δραστηριοποίησή της, με στόχο τη σταδιακή αύξηση των πωλήσεών της. Μέσω της αναδιοργάνωσης του ομίλου αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη συμπίεση του κόστους παραγωγής, τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και την αριστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων της για την ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας. Αποβλέπει στην ενδυνάμωση του ιδιόκτητου παγκόσμιου δικτύου διανομής των προϊόντων της, με παράλληλη συνεχή δημιουργία νέων βελτιωμένων προϊόντων αλουμινίου με υψηλά ποιοτικά standards. Το επιχειρησιακό πλάνο της για την περίοδο 2016-2021 προβλέπει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και ενίσχυση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της.

Βασικότεροι μέτοχοι της βιομηχανίας αλουμινίου στις 31.12.2016 ήταν ο Γ. Α. Μυλωνάς με μερίδιο 48,37% και η Ευαγγελία Α. Μυλωνά με 21,56%, που από κοινού διέθεταν το 69,93% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

www.inr.gr, 4 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS