inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία τοματοπολτού ΚωπαΐςΣε ανοδική πορεία κινείται η εταιρεία επεξεργασίας τομάτας Κωπαΐς, η οποία ανήκει πλήρως στην ομοειδή βιομηχανία Δ. Νομικός και ως το 2007 ελεγχόταν από τον αμερικανικό πολυεθνικό όμιλο τροφίμων Heinz.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1969. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής τοματοπολτού και προϊόντων τομάτας στην Αλίαρτο Βοιωτίας, 95 χλμ. βορειοδυτικά της Αθήνας. Εξαγοράστηκε από την εταιρεία Δ. Νομικός το 2007 και έκτοτε ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Παναγιά Αλιάρτου και τον Πύργο Αλιάρτου.

Η ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας νωπής τομάτας της μονάδας της εταιρείας ξεπερνά τους 3.500 τόνους. Συνολικά, η μονάδα είναι σε θέση να επεξεργαστεί περισσότερους από 180.000 τόνους τομάτας ανά σεζόν.

Η επιχείρηση ειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων τομάτας για βιομηχανική, λιανική και foodservice χρήση και είναι κατά βάση εξαγωγική. Εξάγει, συνήθως, περί το 95% των προϊόντων της στις χώρες Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Copais».

Η Κωπαΐς και η μητρική της εταιρεία Δ.Νομικός, η οποία θεωρείται η παλαιότερη βιομηχανία επεξεργασίας τομάτας διεθνώς και από το 2003 διαθέτει έτερη θυγατρική βιομηχανία στην Τουρκία, ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων τομάτας σε συσκευασίες κατάλληλες για βιομηχανική χρήση, καθώς και για χρήση από αλυσίδες μαζικής εστίασης. Παράλληλα, παράγουν και συσκευάζουν προϊόντα τομάτας για κορυφαίες μάρκες λιανικής πώλησης τοματικών προϊόντων, καθώς και για λογαριασμό αλυσίδων λιανεμπορίου με τα σήματά τους. Αμφότερες οι επιχειρήσεις είναι επί δεκαετίες προμηθευτές διεθνών ομίλων τροφίμων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αφρική και την Ιαπωνία, όπως οι εταιρείες Heinz, Unilever, Master Foods, Nippon Del Monde, General Mills, Pizza Hut, Domino's, Sbarro, Delhaize Group, Colruyt Supermarkets και United Nordic.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ, η Κωπαΐς το 2015 αύξησε για τρίτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της. Επίσης, παρουσίασε ενισχυμένη κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 46ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 45,57 εκατ. ευρώ, από 41,92 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 8,7% σε ποσοστό και 3,65 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 3,415 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,315 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 47,5% (+1,10 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε καμία δυο εκατοστιαίες μονάδες, από το 5,5% στο 7,5%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 13,8%, καθώς ανήλθαν σε 2,45 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,1% (2,16 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 2,99 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35,9%, καθώς η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με λοιπά έξοδα και ζημιές 0,94 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2014) και απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,05 εκατ. ευρώ, ενώ ωφελήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,45 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,64 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,78 εκατ. ευρώ (0,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,04 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,65 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 0,65 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 61,1% και 62%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,68 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,3% και 3,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,3% και τα καθαρά κέρδη το 1,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 6%, έναντι 5,2% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 40,67 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,7%, κυρίως λόγω σημαντικής μείωσης του πάγιου ενεργητικού της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 7,39 εκατ. ευρώ επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 19,96 εκατ. ευρώ (19,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 49,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (46,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 9,11 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 15,1%. Εμφάνιζε αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (36,44 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,73 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (20,71 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,42 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Δεν υπήρχαν επί των παγίων της υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση δανείων. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη ζημιών 0,19 εκατ. ευρώ από εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 4,12 εκατ. ευρώ, έναντι 4,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 0,205 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας προϊόντων τομάτας ΚΩΠΑΪΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 321,5 εκατ. περίπου ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 27,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,2% των πωλήσεων και το 7,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 15,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2009-2015). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 45,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007.Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 21,2 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 15%.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 148 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,10 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 16.580 ευρώ ή 20.205 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη προ φόρων 7.055 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 4.925 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο τον Πέτρο Γ. Νομικό και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Νομικό της εφοπλιστικής οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της ομώνυμης βιομηχανίας.

Προσέβλεπε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σε περαιτέρω ανάπτυξή της. Συγχρόνως, εξέφραζε αισιοδοξία για το μέλλον.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΩΠΑΪΣ

www.inr.gr, 3 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS