inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδυτικό πρόγραμμα 10 εκατ. ευρώ υλοποιεί η μακεδονική γαλακτοβιομηχανία Κρι - ΚριΕπιφυλακτική είναι στις προβλέψεις για τις επιδόσεις της την τρέχουσα χρήση 2017 η γαλακτοβιομηχανία Κρι - Κρι, η οποία το 2016, παρά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με ζημιές απομείωσης απαιτήσεων από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», ενίσχυσε εντυπωσιακά την κερδοφορία της.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, προτεραιότητά της το 2017 είναι η εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα εξασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα και διατήρηση ικανοποιητικής κερδοφορίας. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους το 2016 παρουσίασαν σημαντική μείωση, κυρίως λόγω των ανακατατάξεων στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου και της κατάρρευσης της προαναφερθείσας αλυσίδας .

Τρία μόλις χρόνια αφότου κατασκεύασε νέο εργοστάσιο γιαουρτιού με χώρους συνολικής κάλυψης 12.000 τ.μ. και επιχορηγούμενης δαπάνης 20 εκατ. ευρώ, η επιχείρηση υλοποιεί τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής της, προφανώς στον τομέα του παγωτού που αποτελεί πια τον δεύτερο σημαντικότερο τομέα της, μετά το γιαούρτι. Ηδη έχει ζητήσει την υπαγωγή του σχετικού προγράμματος στις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου 4399/2016.

Η Κρι - Κρι Βιομηχανία Γάλακτος συστάθηκε ως Α.Ε. το 1994, αποτελώντας διάδοχο σχήμα εταιρείας που ξεκίνησε τις γαλακτοκομικές δραστηριότητές της στον νομό Σερρών το 1954. Εδρεύει και έχεις τις εγκαταστάσεις της στις Σέρρες, στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Σερρών-Δράμας. Παράγει παγωτά, γιαούρτι και φρέσκο γάλα, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Master Kri - Kri», «Κρι - Κρι», «Γιαούρτι Σερρών Κρι - Κρι», «Scooby Doo», «Rodeo Kri - Kri», «Super Spoon», «Ensticto Κρι - Κρι», «Yogood Κρι - Κρι», «Chocolatte Κρι - Κρι», «Φρέσκο Γάλα Σερρών Κρι - Κρι», «Dolce Vita Kri - Kri». Επίσης, παράγει αντίστοιχα προϊόντα για λογαριασμό τρίτων με σήματα της αρεσκείας τους. Εξάγει προϊόντα της σε περισσότερες από 15 χώρες. Βασικοί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι οι άλλες βαλκανικές χώρες, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, το Ιράκ, η Ιταλία και η Κύπρος. Διαθέτει κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, το 2016 κατέγραψε έσοδα 66,57 εκατ. ευρώ, αντί 66,95 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 0,6% σε ποσοστό και 0,38 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα έσοδά της προήλθαν κατά 19,82 εκατ. ευρώ (29,8%) από τη διάθεση παγωτών, κατά 46,60 εκατ. ευρώ (70%) από τη διάθεση γιαουρτιού και γάλακτος και κατά τα υπόλοιπα 0,15 εκατ. ευρώ (0,2%) από λοιπές δραστηριότητες. Σε σύγκριση με το 2015 οι πωλήσεις παγωτών μειώθηκαν κατά 7,05%, αν και οι εξαγωγές (2,38 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 13,8%, λόγω μείωσης των εγχώριων πωλήσεων (17,435 εκατ. ευρώ) κατά 9,3%. Αντιθέτως, τα έσοδα από τη διάθεση γιαουρτιού και γάλακτος αυξήθηκαν 2,6%, αν και μειώθηκαν 6,2% οι εγχώριες πωλήσεις τους (32,37 εκατ. ευρώ), λόγω ταυτόχρονης αύξησης των εξαγωγών (13,325 εκατ. ευρώ) κατά 33,9%. Συνολικά, οι πωλήσεις οφείλονται κατά 23,6% (15,71 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (50,86 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν 7,3% και ήταν ίσες προς το 76,4% των συνολικών. Αντιθέτως, οι εξαγωγές αυξήθηκαν 30,4%. Ενας πελάτης της απέδωσε το 11,7% (7,81 εκατ. ευρώ) των συνολικών πωλήσεων.

Η εταιρεία ενίσχυσε εντυπωσιακά την αποδοτικότητά της στο επίπεδο των μεικτών αποτελεσμάτων, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 25,74 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 22,37 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 15,1% (+3,37 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της διευρύνθηκε κατά 5,3 εκατοστιαίες μονάδες, από το 33,4% στο 38,7%, προφανώς και λόγω χαμηλότερης τιμής προμήθειας πρώτων υλών.

Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι συμπίεσε κατά 4,2% τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,99 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 7,31 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 50,3% (+3,68 εκατ. ευρώ).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 8,16 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 6,24 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 4,295 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 3,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 90% και 62,3%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 11,24 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19% και 14,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,3% και τα καθαρά κέρδη το 9,4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 14,4%, έναντι 10,5% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 76,32 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,5%, λόγω παράλληλης αύξησης του πάγιου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 3,08 εκατ. ευρώ (2,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,74 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Επίσης, έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 0,13 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2015).

Είναι επιβαρημένα με διαγραφή απαίτησης 3 εκατ. ευρώ, βάσει των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας και του ομίλου Μαρινόπουλος, εκ των οποίων 1,5 εκατ. ευρώ βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 και 1,5 εκατ. ευρώ βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης 2015.

Ευνοήθηκαν, συγχρόνως, από αυξημένες αναλογούσες στη χρήση, επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (0,96 εκατ. ευρώ έναντι 0,55 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2016 ήταν ύψους 37,81 εκατ. ευρώ, έναντι 37,33 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 3,88 εκατ. ευρώ, έναντι 7,32 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 8,40 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση των επενδύσεών της σε προηγούμενες χρήσεις και στη διάρκεια της χρήσης 2016.

Στις 31.12.2016 η Κρι - Κρι βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 9,07 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 80% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 18,9%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (36,15 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 23,06 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (13,09 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 6,84 εκατ. ευρώ (5,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για την εξασφάλιση δανείων, επί των παγίων της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 7 εκατ. ευρώ, υπέρ της Alpha Bank. Στα τέλη του 2016 τροποποιήθηκε σύμβαση ομολογιακού δανείου των βασικών μετόχων της εταιρείας, ώστε να επιμηκυνθούν οι ημερομηνίες λήξεως ορισμένων δόσεων και να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού. Οι υποχρεώσεις της προς συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ και αφορούσαν τους βασικούς μετόχους της και τον σχετικό δανεισμό.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 15,93 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 45,19 εκατ. ευρώ (40,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 59,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (58,7% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις της ΚΡΙ - ΚΡΙ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 588,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 75,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,9% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη της τάξεως των 50,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 13,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη της τάξεως των 41 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 73,6 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η επιχείρηση κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 77,15 εκατ. ευρώ, το 2014. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν και τις δώδεκα χρήσεις. Κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 6,2 εκατ. ευρώ, το 2016. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 23,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Γ. Τσινάβο της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 309 εργαζόμενους, έναντι 301 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια αυτού του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και όσου άλλου απασχόλησε στη διάρκεια της χρήσης, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,47 εκατ. ευρώ, έναντι 7,28 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,43 εκατ. ευρώ το 2015. Στη διάρκεια του 2016 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 1,98 εκατ. ευρώ και εφέτος θα διαθέσει μερίσματα 2,97 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 35.565 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 26.415 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα καθαρά κέρδη σε 20.180 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία εστιάζει, όσον αφορά τον τομέα του παγωτού, στη διεύρυνση των σημείων διανομής τους, ιδίως στις τουριστικές περιοχές της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας του τομέα. Εκτιμά ότι το 2016 επέτυχε, με το λανσάρισμα νέων προϊόντων και την επιτυχή εφαρμογή προωθητικών εμπορικών πρωτοβουλιών, σημαντική αύξηση μεριδίου αγοράς στα branded προϊόντα.

Στον τομέα του γιαουρτιού και λοιπών συναφών προϊόντων σκοπεύει να αξιοποιήσει την υψηλή παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου της και το χαμηλό κόστος επεξεργασίας γάλακτος που αυτό εξασφαλίζει, προκειμένου να μεγαλώσει τις πωλήσεις της κυρίως στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τη δυναμική του ελληνικού γιαουρτιού στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Με την καινοτομική σειρά γιαουρτιών «Super Spoon» και την προβολή του γεγονότος ότι χρησιμοποιεί φρέσκο γάλα ημέρας εκτιμά ότι ενίσχυσε τη θέση της στην εγχώρια αγορά το 2016.

Βασικότεροι μέτοχοι της γαλακτοβιομηχανίας στις 31.12.2016 ήταν ο Παν. Γ. Τσινάβος με μερίδιο 30,49%, η Αθανασία Γ. Τσινάβου με 13,36%, ο Σπυρ. Π. Τσινάβος με 12,10%, η Ευαγγελία Σπ. Τσινάβου με 6,50%, η Χαρίκλεια Σπ. Τσινάβου με 6,42% και ο Γ. Π. Τσινάβος με 5,02% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.inr.gr, 5 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS