inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε τροχιά κερδοφόρων αποτελεσμάτων τα Σωληνουργεία Τζιρακιάν ProfilΣε τροχιά κερδοφόρων αποτελεσμάτων φαίνεται ότι εισήλθε το 2016 η βιομηχανία Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Profil, μετά την ενδυνάμωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της, που οδηγεί σε ελάφρυνση του υψηλού κόστους χρηματοδότησης και ενίσχυση των δεικτών ρευστότητας και της βιωσιμότητας των δανειακών της υποχρεώσεων.

Η Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Profil διανύει εφέτος το πεντηκοστό έτος από την ίδρυσή της, αφού συστάθηκε ως Α.Ε. το 1967. Εδρεύει και έχεις τις εγκαταστάσεις της στo 56ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Προμηθεύεται coils χάλυβα και κατασκευάζει χαλυβδοσωλήνες σε διάφορες μορφές, όπως δοκούς, σε διάφορα σχήματα και διαστάσεις. Παράγει περί τα 250 διαφορετικά προϊόντα, όσον αφορά τις ποιότητες και τις διαστάσεις. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα καλύπτουν 19.495 τ.μ. και περιλαμβάνουν οκτώ σωληνομηχανές, η παραγωγική δυναμικότητα των οποίων ανέρχεται σε 50.000 τόνους ετησίως, σε μία βάρδια, ενώ αντίστοιχη είναι και η παραγωγική δυναμικότητα των σχιστικών μηχανημάτων της. Διαθέτει υποκατάστημα με αποθήκη, στο Αιγάλεω Αττικής, σε επιφάνεια 1.905 τ.μ.

Είναι μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Τζιρακιάν, ο οποίος στον βιομηχανικό τομέα περιλαμβάνει, επίσης, την εταιρεία διέλασης αλουμινίου Europa Profil, την εταιρεία παραγωγής παραδοσιακών κάγκελων ΑΛΜΕ και την εταιρεία παραγωγής διάτρητων γωνιακών ελασμάτων και μεταλλικών ραφιών Τεχνοσώλ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 κατέγραψε έσοδα 15,79 εκατ. ευρώ, αντί 13,98 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 13% σε ποσοστό και 1,81 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα έσοδά της προήλθαν κατά 15,13 εκατ. ευρώ (95,8%) από την κατασκευή χαλυβδοσωλήνων και παραγωγή χάλυβα και κατά τα υπόλοιπα 0,66 εκατ. ευρώ (4,2%) από χονδρικό εμπόριο μετάλλων. Σε σύγκριση με το 2015 οι βιομηχανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 13%, όπως και οι συνολικές πωλήσεις. Οι πωλήσεις της σε συνδεδεμένα μέρη απέδωσαν 0,75 εκατ. ευρώ (4,7% των πωλήσεων).

Η εταιρεία αξιοποίησε την άνοδο των τιμών του χάλυβα το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ενίσχυσε την αποδοτικότητά της στο επίπεδο των μεικτών αποτελεσμάτων, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 1,86 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,10 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 69,3% (+0,76 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της διευρύνθηκε κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες, από το 7,9% στο 11,8%, προφανώς λόγω και των ωφελειών που επέφερε η αναδιοργάνωση της παραγωγής της τα προηγούμενα χρόνια.

Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι συγκράτησε στο 2% την αύξηση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,93 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,27 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 239,9% (+0,655 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 5,9% των πωλήσεων (2% το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων 0,37 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών επίσης 0,37 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών προ φόρων 1,31 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 1,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 71,7% και 70,4%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,795 εκατ. ευρώ το 2015.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 3,2%, έναντι 1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 28,765 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,7%, λόγω αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,42 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,90 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων 0,10 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων και από μέρισμα 0,06 εκατ. ευρώ από τη συγγενική εταιρεία αλουμινίου (0,04 εκατ. περίπου ευρώ το 2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2016 ήταν ύψους 10,33 εκατ. ευρώ, έναντι 10,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,125 εκατ. ευρώ το 2015. Στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία της περιλαμβανόταν μερίδιο 12,3% στη συγγενική βιομηχανία διέλασης Europa Profil του ομίλου της οικογένειας Τζιρακιάν.

Στις 31.12.2016 η βιομηχανία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 13,61 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 80,7% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,6%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,84 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,03 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (13,87 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν καταθέσεις μετόχων της από το παρελθόν, ύψους 7,74 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την ταμειακή της διευκόλυνση. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,57 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για την εξασφάλιση δανείων, επί των παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 6,86 εκατ. ευρώ, υπέρ της Eurobank και ποσού 4,50 εκατ. ευρώ υπέρ της Πειραιώς, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της το 2016 και μετατροπής σημαντικού μέρους των βραχυπρόθεσμων δανείων της σε μακροπρόθεσμα. Για τον ίδιο λόγο έγινε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομή επί ακινήτου, στα Οινόφυτα, με τη συγγενική βιομηχανία Europa Profil. Επίσης, η εταιρεία ήλθε σε συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα για την παροχή κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων της ποσού 1 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο δανειακής υποστήριξης.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ήταν αρνητικά κατά 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης αρνητικών κατά 0,04 εκατ ευρώ έναν χρόνο πριν. Η επιχείρηση ανέφερε ότι θα εξετάσει την προοπτική αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων μετόχων της που εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 214 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές άνω των 11,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 5,5% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές της τάξεως των 27 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 12,6% των πωλήσεων και το 18,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές της τάξεως των 26 εκατ. ευρώ, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας, ίσες προς το 12,2% των πωλήσεων και το 18% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, εξαιτίας των υψηλών ζημιών της την περίοδο 2009-2013. Οι ζημιές της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 20,3 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η επιχείρηση κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 27,4 εκατ. ευρώ, το 2007. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν μόνο σε δυο από τις δώδεκα χρήσεις. Κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ, το 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2009. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 24,15 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αρ. Τζιρακιάν, αντιπρόεδρο την Μάιντα Τζιρακιάν και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Λ. Τζιρακιάν της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 51 εργαζόμενους, έναντι 45 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,21 εκατ. ευρώ, έναντι 1,13 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι 0,265 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 18.195 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση η βιομηχανία έχει θέσει βασική την επιδίωξη, λόγω της αναστάτωσης που επικρατεί στις αγορές χάλυβα και της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων της και τη διατήρηση του κόστους παραγωγής της σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Παρά τις δυσχέρειες της συγκυρίας, δηλώνει αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους στόχους του προϋπολογισμού της. Βρίσκεται σε συζητήσεις με τράπεζες για νέες συμφωνίες συνεργασίας.

Την τετραετία 2013-2016 αύξησε σωρευτικά τις πωλήσεις της, σε σύγκριση με το 2012, κατά 85,1%, επιτυγχάνοντας σταδιακή ανάκτηση του μεριδίου αγοράς που είχε απωλέσει την τετραετία 2009-2012, καθώς και σημαντική βελτίωση του πελατολογίου της, όπως αναφέρει. Για τη χρήση 2016 σημειώνει ότι επέτυχε σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων της και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της στην αγορά, παραμένοντας προσηλωμένη στην αύξηση της παραγωγικότητας και τον διαρκή έλεγχο του κόστους. Η παραγωγικότητα της μονάδας της, υπολογισμένη σε βάση το μέσο κόστος επεξεργασίας χάλυβα, ενισχύθηκε κατά 11%, αποδίδοντας αύξηση του όγκου παραγωγής. Στο πλαίσιο προγράμματος παραγωγικής αναδιάρθρωσης το 2012 είχε μειωθεί κατά 50% το προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγική διαδικασία, σε 41 άτομα στα τέλη του 2012, από 68 άτομα τα τέλη του 2011.

Βασικότεροι μέτοχοι της βιομηχανίας χαλυβδοσωλήνων στις 31.12.2016 ήταν οι Αρ. Τζιρακιάν με μερίδιο 20,90%, η Μάιντα Τζιρακιάν με 17,70%, ο Κρ. Τζιρακιάν με 17,74% και ο Ανν. Τζιρακιάν με 9,76%, ορισμένοι από τους οποίους κατείχαν επιπλέον μερίδια στο πλαίσιο κοινών επενδυτικών μερίδων που προέκυψαν από την πραγματοποιηθείσα το 2016 κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος το 2013 ιδρυτή και μεγαλομετόχου της Λ. Τ. Τζιρακιάν. Ακόμη, η εταιρεία Τρόπαια Συμμετοχική κατείχε μερίδιο 5,35% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL

www.inr.gr, 8 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS