inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία στρατιωτικών ηλεκτρονικών Miltech HellasΣε φάση ωρίμανσης των επενδυτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων της φαίνεται ότι έχει περάσει η βιομηχανία στρατιωτικών ηλεκτρονικών, ραντάρ, καλωδιώσεων και συναφών προϊόντων για αεροπλάνα, ελικόπτερα, άρματα και πλοία Miltech Hellas.

Στις αρχές του 2017 η επιχείρηση παρέδωσε στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ολοκληρωμένο, σταθεροποιημένο ηλεκτροοπτικό σύστημα MLT-TFR-10, το οποίο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί επί πολεμικού πλοίου. Ανέπτυξε ψυχόμενη θερμική κάμερα 3ης γενιάς, η οποία ενσωματώνεται σε νέο ηλεκτρονικό αισθητήρα.

Επίσης, συνεχίζει να παρουσιάζει νέα προϊόντα, καθώς τα τελευταία χρόνια στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης επικέντρωσε τις δραστηριότητές της, μεταξύ άλλων, σε έργο ανάπτυξης και παραγωγής οθόνης HDD αεροσκαφών και στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαφόρων μοντέλων θερμικών διοπτρών και καμερών. Το 2016 συνέχισε την εκτέλεση συμβάσεων με διεθνείς εταιρείες όπως η Airbus, η Dassault και η Thales. Επίσης, διεκδίκησε την προμήθεια διαφόρων τύπων και μεγάλου αριθμού διοπτρών και καμερών σε δημόσιους φορείς της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, καθώς έχει αναπτύξει σχέσεις μακράς συνεργασίας με εταιρείες και οργανισμούς τρίτων χωρών, από τις οποίες και αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της. Συγχρόνως, συμμετείχε σε διαγωνισμό του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την προμήθεια στρατιωτικών υλικών αεροσκαφών.

Η Miltech Hellas συστάθηκε το 1997 και εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, όπου διαθέτει τις εγκαταστάσεις της, επί συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. Παράγει και εμπορεύεται ηλεκτρονικά, οπτικά και μηχανολογικά προϊόντα και συστήματα για τον αμυντικό τομέα, παρέχει σχετικές συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης αντίστοιχων προϊόντων και συναρμολογεί ανάλογα προϊόντα. Κυρίως αναπτύσσει και παράγει οπτικά συστήματα, κάμερες, αεροναυπηγικά συστήματα, εφαρμογές GPS και θερμικά και εξομοιωτικά συστήματα και εφαρμογές. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Τα προηγούμενα χρόνια ολοκλήρωσε την ανάπτυξη μοντέλων θερμικών καμερών και καμερών νυκτός, καθώς και διαφόρων τύπων περισκοπίων για ευρύτατες στρατιωτικές εφαρμογές. Επίσης, το 2014 είχε ολοκληρώσει επενδυτικό πρόγραμμα σημαντικού ύψους, το οποίο είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Εξάγει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της. Εχει ιστορικό σημαντικών εξαγωγών στις χώρες Αίγυπτος, Αυστραλία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ινδία, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ πριν από λίγες εβδομάδες, η Miltech Hellas το 2015 αύξησε θεαματικά τις πωλήσεις της. Επίσης, παρουσίασε πολλαπλάσια κερδοφορία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 10,46 εκατ. ευρώ, από 5,03 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 107,9% σε ποσοστό και 5,43 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 88,1% των εσόδων της (9,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 5,3% (0,55 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο 6,6% (0,69 εκατ. περίπου ευρώ) από της εμπορικές της δραστηριότητες. Επίσης, μόνο το 2,5% των εσόδων της (0,26 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην ελληνική αγορά. Το 30,2% των εσόδων της (3,16 εκατ. ευρώ) προήλθε πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 67,3% (7,04 εκατ. περίπου ευρώ) από πωλήσεις σε τρίτες χώρες, αραβικές και άλλες.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 3,415 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,315 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 47,5% (+1,10 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε καμία δυο εκατοστιαίες μονάδες, από το 5,5% στο 7,5%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 133,6%, καθώς ανήλθαν σε 2,64 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 25,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 22,5% (1,13 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 2,68 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 114,4%, καθώς η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με λοιπά έξοδα και ζημιές 0,415 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ ωφελήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,45 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,26 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 0,95 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,94 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,62 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ και μετά φόρων επίσης 0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 952,7% και 779,9%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,38 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 38,4% και 32,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 18,5% και τα καθαρά κέρδη το 15,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 24,8%, έναντι 8% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 10,66 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 24,4%, κυρίως λόγω σημαντικής μείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,54 εκατ. ευρώ επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 5,85 εκατ. ευρώ (4,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 54,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (30% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους μόλις 0,34 εκατ. ευρώ, κατά 52,3% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 94%, καθώς προχώρησε σε μαζική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,93 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,47 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,40 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,15 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί παγίων της παρέμενε δικαίωμα πρώτης υποθήκης υπέρ της Alpha Bank για εξασφάλιση παλαιότερου δανείου.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 6,87 εκατ. ευρώ, έναντι 7,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,64 εκατ. ευρώ το 2014. Επίσης, εμφάνιζε κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,70 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,24 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεών της σε προηγούμενες χρήσεις.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ηλεκτρονικών, οπτικών και μηχανολογικών ειδών MILTECH HELLAS τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 67,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 12,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,3% των πωλήσεων και το 9,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 10,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 10,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013.Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 6,6 εκατ. περίπου ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008. Δεν έχει αποδεχθεί έλεγχο βάσει των διατάξεων του άρθρου 65α του ν. 4174/2013 για μία χρήση και δεν έχει προβεί σε πρόβλεψη για την κάλυψη των κυρώσεων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 52 εργαζόμενους, έναντι επίσης 52 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,55 εκατ. ευρώ, έναντι 1,36 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,33 εκατ. ευρώ, έναντι 0,03 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 50.810 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 37.250 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 31.135 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Κουτσό και αντιπρόεδρο τον Χρ. Χουμπαυλή, εκ μέρους των ιδρυτών και μετόχων της.

Προσέβλεπε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σε διατήρηση ή αύξηση του κύκλου εργασιών της και επίτευξη κερδοφορίας, με διεύρυνση και επέκταση των εμπορικών συνεργασιών της με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Επίσης, ανέμενε την ανάληψη έργων για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, καθώς έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη τεχνολογιών θερμικής απεικόνισης.

Σε διεθνείς εκθέσεις αμυντικού υλικού, η Miltech Hellas έχει παρουσιάσει σειρά οπτικών σκόπευσης MLT-IRS-XX θερμικής τεχνολογίας με αισθητήρες 3ης γενιάς για χρήση σε ελαφρά όπλα, πολυβόλα και αντιαρματικά, κάμερες παρατήρησης MLT-SURV-XX μέσης και μεγάλης απόστασης, καθώς και περισκόπια οδήγησης θωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων. Παράγει διόπτρες στρατιωτικής χρήσης για φορητά και μη φορητά όπλα.

Προκειμένου να διευρύνει τις δραστηριότητές της, έχει προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες για ηλεκτρονικά και μηχανολογικά προϊόντα πέραν του τομέα της άμυνας, καθώς και για την ανάπτυξη οπτικών συστημάτων, συστημάτων εξομοίωσης και συστημάτων ασφαλείας, για ενδεχόμενη δραστηριοποίηση και σε αυτές τις αγορές.

Ακόμη, δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και θεωρεί σχετικά θετικές τις προοπτικές της, λαμβανομένης υπόψη της εγχώριας και διεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MILTECH HELLAS

www.inr.gr, 10 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS