inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει εκ νέου τον όγκο της παραγωγής του ο όμιλος Πλαστικά ΘράκηςΔιψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων, λόγω της πλήρους λειτουργίας νέων γραμμών παραγωγής, κατέγραψε τους πρώτους μήνες του 2017, σε ενοποιημένη βάση, η εταιρεία Πλαστικά Θράκης, η οποία πραγματοποίησε χθες την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της και λόγω αυξημένων επενδυτικών δαπανών δεν διαθέτει μέρισμα στους μετόχους της, παρά το γεγονός ότι ενίσχυσε θεαματικά την κερδοφορία της το περασμένο έτος.

Ο όμιλός της είναι συγκρατημένος, πάντως, στις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη της κερδοφορίας του το τρέχον έτος, δεδομένου ότι επωμίζεται το κόστος εισόδου σε νέες αγορές και, συγχρόνως, είναι αναγκασμένος να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της τιμολογιακής του πολιτικής, λόγω της ανοδικής τάσης των τιμών του πολυπροπυλενίου, σε συνθήκες έντασης των ανταγωνιστικών πιέσεων στη διεθνή αγορά.

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεών του προέρχεται κυρίως από τον βασικό τομέα των δραστηριοτήτων του, δηλαδή την παραγωγή τεχνικών υφασμάτων, η οποία και απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του τη διετία 2015-2016, που ανέρχονται σε 56,7 εκατ. ευρώ μαζί με επενδύσεις που έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία το τρέχον έτος.

Η επιχείρηση, που διεκδικεί τη θέση του κορυφαίου Ευρωπαίου παραγωγού στον τομέα αυτό, ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στο Μαγικό Αβδήρων, στον νομό Ξάνθης, όπου διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ελέγχει βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τεχνικών υφασμάτων και πλαστικών συσκευαστικών ειδών στην Ελλάδα, τη Βρετανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ. Επίσης, μονάδα προϊόντων θερμοκηπίου με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. Συγχρόνως, λειτουργεί εταιρείες εμπορίας και διανομής και συμμετοχικές εταιρείες στις χώρες Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Κίνα, Κύπρος, Αυστραλία και Σερβία.

Αντλεί ποσοστό άνω του 80% των εσόδων της από πωλήσεις στη διεθνή αγορά, καθώς έχει αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων και συνεργασιών σε περισσότερες από 80 χώρες. Κατά το 2016 στην Ελλάδα παρήχθη το 53% των προϊόντων του ομίλου της. Επεξεργάζεται πολυπροπυλένιο και παράγει γεωυφάσματα, μεμβράνες μόνωσης και γενικότερα τεχνικά υφάσματα για αγροτικές, βιομηχανικές και κατασκευαστικές χρήσεις, πλαστικούς σάκους, δοχεία συσκευασίας τροφίμων και χρωμάτων, καθώς και λοιπά πλαστικά συσκευαστικά είδη για βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις, απευθυνόμενη με τα προϊόντα της σε δεκάδες τομείς, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών αυτοκινήτων, φίλτρων και νοσοκομειακών προϊόντων. Από το 2013 δραστηριοποιείται και στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Στα μέσα του 2016 είχε ανακοινώσει την ολοκλήρωση επενδύσεων συνολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ σε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων 23 εκατ. ευρώ αφορούσαν εξοπλισμό και υποδομές στις μονάδες της στην Ξάνθη για την παραγωγή τεχνικών υφασμάτων και 9 εκατ. ευρώ σε αντίστοιχες μονάδες της στη Βρετανία και σε μονάδα πλαστικών συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων ποτηριών μιας χρήσης, στη Βουλγαρία. Επιπλέον, ως τα τέλη του 2016 υλοποίησε, βάσει νέου επενδυτικού προγράμματος της τάξεως των 24,5 εκατ. ευρώ, ανάλογες επενδύσεις στους τομείς των τεχνικών υφασμάτων και των συσκευαστικών ειδών, εκ των οποίων τα 19,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν ελληνικές μονάδες του ομίλου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 291,90 εκατ. ευρώ, αντί 289,40 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,9% σε ποσοστό και 2,50 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της, προ ενδοεταιρικών απαλοιφών 11,04 εκατ. ευρώ, προήλθαν κατά 225,30 εκατ. ευρώ (74,4% των συνολικών) από τεχνικά υφάσματα, 76,02 εκατ. ευρώ (25,1%) από είδη συσκευασίας και κατά τα υπόλοιπα 1,62 εκατ. ευρώ (0,5%) από τον τομέα των προϊόντων θερμοκηπίου. Επίσης, οφείλονται κατά 242,28 εκατ. ευρώ (83% των συνολικών εσόδων) σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατέθηκαν ή προσφέρθηκαν στη διεθνή αγορά. Σε σύγκριση με το 2015, οι πωλήσεις προ ενδοεταιρικών απαλοιφών του τομέα των τεχνικών υφασμάτων μειώθηκαν 1,4%, ενώ αυτές του τομέα των συσκευαστικών ειδών αυξήθηκαν 7,9% και των αγροτικών προϊόντων 56,3%. Ωστόσο, ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε 7,7%, καθώς σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων τεχνικών υφασμάτων κατά 7% και ειδών συσκευασίας κατά 10,7%. Η πτώση των τιμών πρώτων υλών, σε συνδυασμό με οφέλη παραγωγικότητας, επέτρεψαν τη διεύρυνση του μεριδίου της εταιρείας και των θυγατρικών στη διεθνή και την ελληνική αγορά.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 66,40 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 59,37 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 11,8% (+7,03 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο αυξήθηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (από το 20,5% στο 22,7%), ως αποτέλεσμα αύξησής του στον τομέα των ειδών συσκευασίας κατά 4,1 μονάδες και στον τομέα τεχνικών υφασμάτων κατά 1,5 μονάδα, ενώ οι τιμές του προλυπροπυλενίου αντιπροσώπευαν περί το 55% του κόστους των πωληθέντων. Την επίδοση αυτή διευκόλυνε η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 1,18 εκατ. ευρώ (-8,4%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35,16 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 28,98 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 21,3% (+2,05 εκατ. ευρώ) και προερχόμενα σε ποσοστό 64,2% από τον τομέα τεχνικών υφασμάτων. Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν 4,7%, ενώ οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν 6,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,1%, έναντι 11% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 289,49 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,4%, κυρίως λόγω της προσθήκης νέων παγίων.

Τα αποτελέσματα αυτά ευνοήθηκαν από διευρυμένες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, ύψους 2,61 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2015), οι οποίες αντιστάθμισαν σημαντικές απώλειες εσόδων που προκάλεσε η παύση της επιχορήγησης του κόστους εργασίας μονάδων της Θράκης από τον ΟΑΕΔ (έσοδα 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν σε 18,33 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 13,28 εκατ. ευρώ το 2015 (+5,04 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 13,38 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 9,79 εκατ. ευρώ τo 2015 (+3,59 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 38% και 36,5%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ φόρων, δικαιωμάτων τρίτων και αποσβέσεων ήταν ύψους 30,58 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 6,3%, έναντι 4,6% το 2015, ενώ τα κέρδη της εταιρείας αντιστοιχούν σε απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,8%, έναντι 8,2% το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 12,25 εκατ. ευρώ (9,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 8,50 εκατ. ευρώ (7,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, συμπεριλαμβάνουν κέρδη 1,28 εκατ. ευρώ (1,52 εκατ. ευρώ το 2015) από εταιρείες ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 107,44 εκατ. ευρώ, έναντι 92,27 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για πληρωμές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2016 δαπάνησαν 18,78 εκατ. ευρώ, έναντι 25,17 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 85,80 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 78,3% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 24,7%, λόγω των νέων επενδύσεων. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (148,97 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 30,92 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (118,05 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 31,08 εκατ. ευρώ (26,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι εμπορικές απαιτήσεις του σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν ύψους 6,56 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων μεγάλου ύψους, ανέρχονταν σε 122,79 εκατ. ευρώ (129,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 42,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (48,8% έναν χρόνο νωρίτερα). Μειώθηκαν, παρά την υψηλή κερδοφορία, λόγω λογισμού μειωμένων λοιπών αποθεματικών. Στα τέλη του 2016 η εταιρεία προχώρησε σε νέα αγορά ιδίων μετοχών και στις αρχές του 2017 σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 2,96 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 295 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 113,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη ύψους 76,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 245,8 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 291,9 εκατ. ευρώ, το 2016. Κερδοφόρος ήταν και τις δώδεκα χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 186,3 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Στ. Χαλιωρή της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της, αντιπρόεδρο τον Θεοδ. Α. Κολυβά και διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών της τον Σπ. Α. Ντάκα. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 1.708 εργαζόμενους, εκ των οποίων 895 στην Ελλάδα, έναντι 1.668 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 56,68 εκατ. ευρώ, έναντι 57,44 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 5,19 εκατ. ευρώ, έναντι 6,38 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 20.585 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 10.730 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή της καθαρής θέσης τις βιομηχανικές, κυρίως, ελληνικές εταιρείες Thrace Non Wovens & Geosynthetics (με μερίδιο 100%), Thrace Eurobent (51%), Πλαστικά Θράκης Pack (92,8%), Thrace Σαράντης (50%) και Θερμοκήπια Θράκης (100%), τη βρετανική Don & Low (100%), τις ιρλανδικές Synthetic Holdings (100%), Thrace Synthetic Packaging (100%), Arno (100%) και Synthetic Textiles (100%), τις κυπριακές Pareen (100%), Trierina Trading (92,8%) και Saepe (100%), την κινεζική Thrace Asia (100%), τη ρουμανική Thrace Greiner Packaging (46,4%), τη σερβική Thrace Plastics Packaging (92,8%), τη βουλγαρική Thrace Ipoma (92,7%), τη σουηδική Thrace Polybulk AB (100%), τη νορβηγική Thrace Polybulk AS (100%), την αυστραλιανή Don & Low Australia (100%) και τις αμερικανικές Thrace Linq (100%), Lumitec (50%) και Delta Real Estate Investments (100%). Από τις αρχές του 2017 ελέγχει το 100% της ελληνικής Thrace Σαράντης.

Η μητρική εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, η οποία έχει περιοριστεί στην παραγωγή ορισμένων ειδών πλαστικής συσκευασίας, στα τέλη του 2016 απασχολούσε 72 εργαζόμενους, που αντιστοιχούν στο 4,2% των εργαζομένων του ομίλου, έναντι επίσης 72 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,72 εκατ. ευρώ, έναντι 4,79 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 2,06 εκατ. ευρώ, έναντι 1,90 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 14,33 εκατ. ευρώ (+6,4%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,53 εκατ. ευρώ (+25,3%), κέρδη προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (+241,8%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,18 εκατ. ευρώ (-28,9%). Το 38,2% των εσόδων της (5,48 εκατ. ευρώ) προήλθε από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 15,6%, από 6,5% έναν χρόνο πριν.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν άνω των 450 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 34,3 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σχεδόν 23,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σχεδόν 16,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας μερίσματα θυγατρικών. Στη διάρκεια των ετών αυτών προχώρησε σε απόσχιση και εισφορά κλάδων της σε θυγατρικές της. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005, ενώ ακόμα παρήγαγε και τεχνικά υφάσματα, ήταν της τάξεως των 48,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 49,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2007.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν οι Κων. Χαλιωρής με μερίδιο 41,99% και Ευφημία Χαλιωρή με 20,23%.

Ο όμιλος συνδυάζει τις μεγάλες επενδύσεις του με βελτίωση του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεών του και προσπάθειες διείσδυσης σε νέες αγορές και διεύρυνσης του διεθνούς πελατολογίου του εντός του 2017. Εστιάζει στην παραγωγή και διάθεση τεχνικών υφασμάτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκές αγορές και στην εμπορική εξάπλωση του τομέα των πλαστικών συσκευαστικών ειδών του σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και σκανδιναβικών χωρών, καθώς και της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Συγχρόνως, συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραμμα συγκράτησης του παραγωγικού κόστους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

www.inr.gr, 12 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS