inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειώνει τις ζημιές της η μακεδονική νηματουργία ΒαρβαρέσοςΠρόσθετες προϋποθέσεις να τερματίσει την καταγραφή αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, που χαρακτηρίζει την πορεία της μετά το 2007, δημιούργησε το 2016 και στις αρχές του 2017 η νηματουργική βιομηχανία Βαρβαρέσος Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική νηματουργία.

Η επιχείρηση στις 26 Απριλίου 2017 κατέληξε σε συμφωνία με τη ΔΕΗ και υπέγραψε νέα, βελτιωμένη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ρυθμίζοντας σε μακροπρόθεσμη βάση μεγάλο μέρος των οφειλών της.

Επίσης, ενώ συνεχίζει τις προσπάθειες εξασφάλισης επενδυτικών κεφαλαίων με διεύρυνση του μετοχολογίου της, στις αρχές του 2017 υπέβαλε αίτημα υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της, συνυφασμένου με τη στρατηγική της να στραφεί στην παραγωγή νημάτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στις διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Η εταιρεία έχει πληγεί, ως γνωστόν, από την κρίση που διαβρώνει την ευρωπαϊκή λωστοϋφαντουργία τις τελευταίες δεκαετίες, μετά την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων. Το 2010 υλοποίησε, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης, σχέδιο αναδιάρθρωσης, για την υλοποίηση του οποίου αναμένει από το αρμόδιο υπουργείο τη λήψη επιβεβαιωτικών αποφάσεων. Εξαιρουμένων των ετών 2013 και 2014, οπότε τα αποτελέσματά της ευνοήθηκαν από ρυθμίσεις αναδιάρθρωσης, παρουσιάζει ζημιές σε λειτουργικό επίπεδο από το έτος 2008.

Η Βαρβαρέσος διανύει εφέτος το πεντηκοστό τρίτο έτος από την ίδρυσή της, αφού συστάθηκε με άλλη νομική μορφή το 1964 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1974. Εδρεύει και έχεις τις εγκαταστάσεις της στoν Στενήμαχο Νάουσας, στον νομό Ημαθίας, όπου λειτουργεί δυο εργοστάσια με 47.000 αδράχτια, ring spun και compact, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 6.000 τόνων νημάτων.

Παράγει βαμβακερά νήματα, σύμμεικτα, καθώς και νήματα από κυτταρινούχες ύλες και ειδικά νήματα, συμπεριλαμβανομένων νημάτων από βιολογικό βαμβάκι, core spun, tencel, micro modal, compact και με φλάμμες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 κατέγραψε έσοδα 18,97 εκατ. ευρώ, αντί 18,70 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 1,4% σε ποσοστό και 0,27 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα έσοδά της προήλθαν κατά 5,71 εκατ. ευρώ (30,1%) από τις εγχώριες πωλήσεις της, 12,41 εκατ. ευρώ (65,4%) από πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατά τα υπόλοιπα 0,85 εκατ. περίπου ευρώ (4,5%) από πωλήσεις σε τρίτες χώρες, καθώς εξάγει τα προϊόντα της σε 20 περίπου χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Συνολικά, το 69,8% των εσόδων της (13,26 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγές της, οι οποίες παρουσίασαν μικρή μείωση (-0,9%).

Η εταιρεία βελτίωσε το προϊοντικό μείγμα των πωλήσεών της και ενίσχυσε την αποδοτικότητά της στο επίπεδο των μεικτών αποτελεσμάτων, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 0,91 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,22 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 319,8% (+0,69 εκατ. ευρώ). Αν και παρέμεινε χαμηλός, ο συντελεστής των μεικτών κερδών της διευρύνθηκε κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες, από το 1,2% στο 4,8%.

Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι μείωσε κατά 23,4% τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων της, σημείωσε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,22 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,26 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες κατά 82,8% (+1,04 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -1,1% των πωλήσεων (-6,7% το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων 1,96 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών επίσης 1,96 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών προ φόρων 3,08 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 3,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 36,2% και 35,5%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,22 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες κατά 52,3%.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν -0,8%, έναντι -4,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 28,31 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,7%, λόγω μείωσης των παγίων της.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,90 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,81 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 0,165 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 0,06 εκατ. ευρώ και απαξιωμένων αποθεμάτων 0,15 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2016 ήταν ύψους 18,57 εκατ. ευρώ, έναντι 19,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ το 2015, κυρίως για την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,78 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεών της σε προηγούμενες χρήσεις.

Στις 31.12.2016 η βιομηχανία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 10,92 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 51,2% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,6%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,62 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (16,19 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν υποχρεώσεις της προς τη ΔΕΗ, οι οποίες έχουν πλέον καταστεί σε μεγάλο βαθμό μακροπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,27 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για την εξασφάλιση δανείων, επί των παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 8,25 εκατ. ευρώ. Για την ασφάλεια των πιστώσεών της προς την πελατεία της συνεργάζεται με την Euler-Hermes.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 10,27 εκατ. ευρώ, αλλά λόγω των υψηλών ζημιών σειράς προηγούμενων ετών είχαν περιοριστεί σε 5,36 εκατ. ευρώ, έναντι 7,32 εκατ ευρώ έναν χρόνο πριν, ίσα προς το 18,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (25,4% έναν χρόνο νωρίτερα). Η επιχείρηση είχε προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της το 2013.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 242,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές της τάξεως των 27,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -11,3% των πωλήσεων και το -19,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές της τάξεως των 27,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -11,5% των πωλήσεων και το -19,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, παρά το γεγονός ότι για τη χρήση 2013 είχε παρουσιάσει κέρδη ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων εσόδων, στο πλαίσιο λογιστικών διευθετήσεων. Οι ζημιές της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 15,15 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η επιχείρηση κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, το 2006. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν μόνο σε δυο από τις δώδεκα χρήσεις, λόγω έκτακτων εσόδων. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 26,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009. Η επιχείρηση έχει πρόεδρο την Ισαμπέλλα Βαρβαρέσου της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της, αντιπρόεδρο τον Ν. Βελή και γενικό διευθυντή τον Αργ. Σαρρίδη. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 223 εργαζόμενους, έναντι 221 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,46 εκατ. ευρώ, έναντι 4,34 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,25 εκατ. ευρώ το 2015.

Για την τρέχουσα χρήση η βιομηχανία εκτιμά ότι μετά τη ρύθμιση των οφειλών της προς τη ΔΕΗ θα είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις της και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που απορρέουν από την έλλειψη ρευστότητας. Επίσης, προβλέπει ότι η τρέχουσα ισοτιμία του ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου, εφόσον διατηρηθεί, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην πορεία της. Συνεχίζει τις προσπάθειές της να περιορίσει το λειτουργικό κόστος της, καθώς και για την εξασφάλιση νέων πελατών.

Για τη χρήση 2016 σημειώνει ότι απέδωσαν η βελτίωση της παραγωγικότητας και του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, με τη στροφή που πραγματοποίησε στην παραγωγή πιο κερδοφόρων προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία και υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, για τους κλάδους της ένδυσης και των τεχνικών εφαρμογών.

Βασικότεροι μέτοχοι της νηματουργίας στις 31.12.2016 ήταν οι Κων. Βαρβαρέσος με μερίδιο 41,33% και η Αναστασία Βαρβαρέσου με 40,24%.

Από το 2016 η επιχείρηση βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτικά funds του εξωτερικού για την εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών και τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που έχει εκπονήσει, με την πεποίθηση ότι έχει τις δυνατότητες να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

www.inr.gr, 15 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS