inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα 3,7 εκατ. ευρώ διέθεσε το 2016 η βιομηχανία BSH Οικιακές ΣυσκευέςΜέρισμα ύψους 3,7 εκατ. ευρώ διέθεσε στους μετόχους της το 2016, από τα κέρδη που κατέγραψε το 2015, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών BSH Οικιακές Συσκευές. Είχε προηγηθεί, το 2015, η διάθεση μερισμάτων συνολικού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της χρήσης 2014 και από διανομή αποθεματικών.

Η BSH Οικιακές Συσκευές αποτελεί διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά το 1865 και το 1977 περιήλθε κατά 60% στις γερμανικές βιομηχανίες BSH και Siemens. Ελέγχεται πλήρως, πλέον, από τη γερμανική εταιρεία BSH Finance and Holdings, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον όμιλο Robert Bosch. Παράγει, εισάγει και εμπορεύεται ψυγεία, κουζίνες και κάθε άλλου είδους ανάλογες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τον όγκο των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων της, ενδεχομένως εν όψει ανακατατάξεων στην παραγωγική δομή του διεθνούς ομίλου. Για τον λόγο αυτό και εξαιτίας της καθίζησης της εσωτερικής ζήτησης τα έσοδά της έχουν υποχωρήσει δραματικά και περιορίστηκαν το 2015, αν και αυξήθηκαν σε σχέση με το 2014, στο ήμισυ περίπου των εσόδων που είχε καταγράψει το έτος 2006.

Η διεθνής BSH αποτελεί τον μεγαλύτερο Ευρωπαίο κατασκευαστή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εδρεύει στο Μόναχο και διαθέτει 42 εργοστάσια σε 13 χώρες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Ασία και συνολικά 70 εταιρείες με 46.000 εργαζόμενους σε 50 χώρες.

Η ελληνική εταιρεία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στο ύψος του 17ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου σε στεγασμένους χώρους ορόφων 11.820 τ.μ., επί οικοπέδου 8.675 τ.μ., στεγάζονται οι εμπορικές και διοικητικές υπηρεσίες της. Η βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και καλύπτει 53.340 τ.μ. συνολικής επιφάνειας ορόφων, επί οικοπέδου 51.845 τ.μ., όπου παράγονται κουζίνες και ψυγεία και καταψύκτες οικιακού τύπου. Υποκαταστήματα της επιχείρησης λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και τη Λευκωσία, στην Κύπρο. Τα προϊόντα και τα εμπορεύματά της φέρουν τα σήματα «Pitsos», «Bosch», «Siemens», «Gaggenau» και «Neff». Με ίδια μέσα και συμβεβλημένα συνεργεία η εταιρεία παρέχει δίκτυο service ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε όλη τη χώρα, ενώ στον Ασπρόπυργο Αττικής διαθέτει αποθήκες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προσφάτως, η BSH Οικιακές Συσκευές το 2015 αύξησε εκ νέου τις πωλήσεις της, ύστερα από οκτώ διαδοχικά έτη καταγραφής μειωμένων πωλήσεων. Επίσης, παρουσίασε ιδιαιτέρως αυξημένη κερδοφορία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 53ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 155,40 εκατ. ευρώ, από 143,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε ποσοστό και 12 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 35% των εσόδων της (54,34 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 63,5% (98,69 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 1,5% (2,38 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών.

Επίσης, το 70,5% των εσόδων της (109,54 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 29,5% (45,86 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες. Ο όγκος των πωλήσεων μεγάλων συσκευών (MDA) αυξήθηκε 8,7% και των μικρών συσκευών (SDA) 5,6%, αλλά τα ηγετικά μερίδια της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, σε αξία, εκτιμάται ότι μειώθηκαν 0,6%. Σε σύγκριση με το 2014, τα βιομηχανικά έσοδα παρουσίασαν μείωση 0,7%. Τα εξαγωγικά μειώθηκαν 4,4%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις ενισχύθηκαν 14,8%. Το 24,5% των εσόδων (38,16 εκατ. ευρώ) προήλθε εξάλλου από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη και, κυρίως, προς τη μητρική εταιρεία.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 36,20 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 32,66 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 10,8% (+3,54 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα, από το 22,8% στο 23,3%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 59,6% (+2,92 εκατ. ευρώ), καθώς ανήλθαν σε 7,82 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,4% (4,90 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 11,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,4%, καθώς η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με λοιπά έξοδα και ζημιές 0,75 εκατ. ευρώ (0,74 εκατ. ευρώ το 2014) και απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων 2,70 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ ωφελήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,47 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,74 εκατ. ευρώ (0,175 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 1,06 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 5,76 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 3,68 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 3,68 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 3,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 56,6% και 54,2%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 7,23 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,1% και 14,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,7% και τα καθαρά κέρδη το 3,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 9,8%, έναντι 6% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 79,96 εκατ. ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 11,49 εκατ. ευρώ βάσει διατάξεων επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 28,19 εκατ. ευρώ (35,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 35,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (44,3% έναν χρόνο νωρίτερα), σημαντικά μειωμένα λόγω της διανομής υψηλών μερισμάτων. Το 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 0,99 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Οφειλε στη μητρική της, ωστόσο, 4,65 εκατ. ευρώ, έναντι δανείου που είχε λάβει. Παρουσίαζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (56,35 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 20,28 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (36,07 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,69 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 23,26 εκατ. ευρώ, έναντι 26,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, μειωμένα λόγω υποτίμησης της αξίας ακινήτων της. Οι πληρωμές της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 περιορίστηκαν σε 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι 1,18 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας οικιακών ηλεκτρικών συσκευών BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 2,58 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 157,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 131,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 25,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 83,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 16,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 167,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 317,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 22,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,5 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, κατέγραψε τη χρήση 2010. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 308,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 494 εργαζόμενους, έναντι 508 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 24,00 εκατ. ευρώ, έναντι 23,08 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,62 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 15.835 ευρώ ή 22.385 ευρώ ανά εργαζόμενο αν εξαιρεθούν τα έκτακτα έσοδα και έξοδα. Τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 11.655 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.595 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Γρατσώνη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Φενδάκη.

Προέβλεπε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 2%, αλλά μείωση του όγκου παραγωγής, προφανώς λόγω ασθενέστερης ζήτησης από το δίκτυο της μητρικής της. Δήλωνε προσηλωμένη στις προσπάθειές της να υιοθετήσει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, να συμπιέσει το κόστος παραγωγής, να βελτιώσει και να εξελίξει τα προϊόντα της και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή και την ελληνική αγορά.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), που διαθέτει, συμμετείχε στις διαδικασίες του γερμανικού ομίλου για την ανάπτυξη εξαρτημάτων για τη νέα γενιά εντοιχιζόμενων (EOX3 Range) και ελεύθερων (EFC3 and EFC5 Range) οικιακών συσκευών του. Συγχρόνως, αναζητούσε μεθόδους βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών και ενίσχυσης της παραγωγικότητας στο ελληνικό εργοστάσιο του ομίλου.


Οι επενδύσεις της επιχείρησης, αφορούσαν κυρίως την παραγωγή νέας σειράς προϊόντων κουζίνας και τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής.

Για αγορά υπηρεσιών η εταιρεία κατέβαλε στη μητρική της το 2015 ποσό ύψους 2,28 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

www.inr.gr, 16 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS