inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά η μακεδονική βιομηχανία αλλαντικών ΠασσιάςΠολιτική διεύρυνσης του μεριδίου της στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με εξαγωγές σε τρίτες χώρες, ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η μακεδονική βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων Ευάγγελος Γ. Πασσιάς.

Η επιχείρηση συμπληρώνει εφέτος 117 χρόνια από την ίδρυσή της, αφού συστάθηκε ως Α.Ε. το 1977 αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1900. Παρασκευάζει κυρίως σαλάμια, λουκάνικα, καπνιστά και βραστά αλλαντικά, αντίστοιχα προϊόντα ωρίμανσης, μορταδέλλες και λοιπά αλλαντικά. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται η επεξεργασία, οι εισαγωγές και το χονδρικό εμπόριο κρεάτων και τυριών, αλλά οφείλει το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών της σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Παρά την υποτονική εγχώρια ζήτηση αλλαντικών, τόσο το 2014 όσο και το 2015 αύξησε σημαντικά τις πωλήσεις, διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα τα περιθώρια κέρδους της, ενώ και το 2016 φέρεται να αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς.

Στον ευρωπαϊκό χώρο έχει στο ενεργητικό της μικρές εξαγωγές στις χώρες Βουλγαρία, Γερμανία, Σερβία και Σουηδία. Από το 2015 έχει στραφεί κυρίως σε άλλες, τρίτες χώρες για τη διάθεση προϊόντων της.

Η Ε. Γ. Πασσιάς εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της, που καταλαμβάνουν έκταση 10.000 τ.μ., στη Νέα Ευκαρπία του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ τις 11 Μαΐου 2017, η επιχείρηση το 2015 αύξησε για δεύτερο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της. Συγχρόνως, ενίσχυσε την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 38ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 18,72 εκατ. ευρώ, από 17,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% σε ποσοστό και 1,35 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, αφού τα εμπορικά της έσοδα ήταν μόλις 2.000 ευρώ. Επίσης, το 97,2% των εσόδων της (18,19 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις της στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 2,8% (0,53 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές προϊόντων της, κυρίως προς τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες. Σε σύγκριση με το 2014, οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν 6,2%, ενώ τα εξαγωγικά της έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 4,26 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 3,97 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 7,2% (+0,29 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε οριακά, υποχωρώντας από το 22,9% στο 22,7%.

Το γεγονός αυτό, αν και συνοδεύτηκε από διόγκωση των δαπανών διάθεσης κατά 7%, επέτρεψε την καταγραφή ενισχυμένου λειτουργικού αποτελέσματος. Η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων της, ύψους 1,33 εκατ. ευρώ (7,1% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 1,23 εκατ. ευρώ (επίσης 7,1% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 8%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 1,58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,8%, καθώς η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές ύψους 0,25 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,475 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,64 εκατ. ευρώ (επίσης 0,64 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,22 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,09 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, προφανώς ενισχυμένων έναντι εκείνων του 2014. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,69 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,5% και 2,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,2% και τα καθαρά κέρδη το 0,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 8,2%, έναντι 7,7% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,29 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,2%, λόγω αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,20 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,36 εκατ. ευρώ (3,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και δεν υπερέβαιναν το 20,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (20,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 9,88 εκατ. ευρώ, κατά 64,5% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,1%. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,29 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,23 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (9,06 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,94 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,99 εκατ. ευρώ. Είχε παραχωρήσει σε τράπεζα, για εξασφάλιση δανείων της, δικαίωμα σύμμετρων προσημειώσεων υποθήκης ποσού 6,60 εκατ. ευρώ επί ιδιόκτητου ακινήτου της. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ποσού 0,12 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί σε όργανα διοίκησης, ως προκαταβολή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,83 εκατ. ευρώ, έναντι 2,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι δαπάνες της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 περιορίστηκαν σε 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,69 εκατ. ευρώ το 2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,32 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων σε προηγούμενες χρήσεις. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε συμμετοχές, με συνολικό ποσό 0,44 εκατ. ευρώ, στις ημεδαπές επιχειρήσεις Συμμετοχική Εμπορίας - Επεξεργασίας Κρέατος (μερίδιο 75%) και Ε. Γ. Πασσιάς Εμπορική - Διαφημιστική (99%), καθώς και στην εταιρεία εξωτερικού Solun Meats (95%), η εύλογη αξία των οποίων, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, υπολείπεται της αξίας κτήσης τους.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας αλλαντικών Ε. Γ. ΠΑΣΣΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 179,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 13,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 8,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς τα τελικά αποτελέσματα τριών χρήσεων επιβαρύνθηκαν με σημαντικές διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 8,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 18,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 13,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009. Το 2015, κατόπιν ολοκλήρωσης επανελέγχου για τις χρήσεις 2001-2005, της επιβλήθηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις 0,635 εκατ. ευρώ, που δεν βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης. Ρύθμισε την οφειλή της και στις 31.12.2015 όφειλε ακόμη 0,22 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας στις λοιπές απαιτήσεις της ποσό 0,42 εκατ. περίπου ευρώ που κατέβαλε, καθώς άσκησε προσφυγή στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 111 εργαζόμενους, έναντι 106 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,23 εκατ. ευρώ, έναντι 2,15 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,08 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 12.010 ευρώ λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων ή 14.235 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ε. Πασσιά της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Δήλωνε συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα επιτύχει ικανοποιητικές επιδόσεις και κατά το 2016, σταθεροποιώντας την πορεία της. Προκειμένου να αντισταθμίσει την ασθενική εγχώρια ζήτηση, ενίσχυε τις προσπάθειές της για διεύρυνση των εξαγωγών της προς άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ε. Γ. ΠΑΣΣΙΑΣ

www.inr.gr, 18 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS