inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη των οικονομικών μεγεθών της το 2017 προσδοκά η Ντρουκφάμπεν ΕλλάςΗ αύξηση των μεριδίων της στις αγορές της Βαλκανικής, η ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά της Νιγηρίας και η παραγωγή θετικών χρηματικών ροών για τη μείωση του δανεισμού της, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της, είναι οι στόχοι που έχει θέσει για το 2017 η βιομηχανία μελανιών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας, οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών Ντρουκφάρμπεν Ελλάς, η οποία έχει συγκαλέσει για σήμερα γενική συνέλευση των μετόχων της, με θέμα την απόσχιση και εισφορά του κλάδου τυπογραφικών μελανιών της σε νεοσυσταθείσα εταιρεία.

Η επιχείρηση επλήγη το 2016 από την πυρκαϊά που ξέσπασε στη μονάδα των μελανιών της στον Ασπρόπυργο Αττικής, καταγράφοντας για τον λόγο αυτό μειωμένες πωλήσεις σε ετήσια βάση. Ωστόσο, τα αποτελέσματά της παρέμειναν με θετικό πρόσημο. Επιπροσθέτως, οι δραστηριότητές της στον ελλειμματικό τομέα των χρωμάτων παρουσίασαν άνοδο. Τον περασμένο Νοέμβριο έλαβε ασφαλιστική αποζημίωση ύψους 9,475 εκατ. ευρώ, ανασυντάσσεται και φιλοδοξεί να καταγράψει βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη κατά το 2017.

Αντεπεξήλθε εξάλλου, κατά το 2016, του γεγονότος ότι με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση υπαγωγής επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Για τον λόγο αυτό, ως γνωστόν, κατέπεσαν εγγυητικές επιστολές των τραπεζών Εθνική και Millenium συνολικής αξίας 6,27 εκατ. ευρώ, που είχαν εκδοθεί ως εγγύηση ληφθείσας προκαταβολής επιχορήγησης 5,70 εκατ. ευρώ. Με δικά της διαθέσιμα η επιχείρηση κατέβαλε στις τράπεζες τα ποσά των εγγυητικών επιστολών.

Η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς αριθμεί 37 χρόνια παρουσίας στην αγορά των μελανιών. Συστάθηκε ως Α.Ε. το 1986, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1970. Εδρεύει στη θέση Καλλιστήρι στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου βρίσκονται και οι βασικές παραγωγικές μονάδες της, δηλαδή εργοστάσιο ρευστών μελανιών βάσεως διαλύτη και νερού και εργοστάσιο οικοδομικών χρωμάτων, καθώς και κέντρο διανομής, με καλυμμένους χώρους 13.000 τ.μ. επί ιδιόκτητου οικοπέδου εμβαδού 40.000 τ.μ. Επεκτάθηκε στην αγορά των χρωμάτων σταδιακά, με συνενώσεις εταιρειών του τομέα, τις οποίες απορρόφησε. Εχει ιδρύσει πλήρως ελεγχόμενη βιομηχανία χρωμάτων και μελανιών στη Ρουμανία, με καλυμμένους βιομηχανικούς χώρους 5.300 τ.μ. επί ιδιόκτητου οικοπέδου εμβαδού 40.000 τ.μ. και κέντρο διανομής 9.000 τ.μ. Επίσης, κατέχει το 50% αντίστοιχης μονάδας στη Νιγηρία, μέσω κοινοπρακτικού σχήματος. Παράλληλα, έχει συστήσει εμπορικές εταιρείες στη Βουλγαρία και τη Σερβία. Τις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα συμπληρώνουν ιδιόκτητοι και μισθωμένοι αποθηκευτικοί και παραγωγικοί χώροι στον Αγιο Νικόλαο Εύβοιας και στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Οι εμπορικές δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνουν χημικά δομικά υλικά στεγάνωσης και επισκευής, στεγνωτικά συστήματα, εκτυπωτικές μηχανές, extruders και άλλα, συναφή προϊόντα έξι εταιρειών της Γερμανίας, των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Ιαπωνίας.

Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Climaclean», «Kraft», «Bioclima», «Climacool», «Climatotal», «Master», «Maxcold», «Polyflex», «Rotocel», «Rotopal», «Maxink», «Flexopal».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 44,585 εκατ. ευρώ, αντί 47,26 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 5,7% σε ποσοστό και 2,67 εκατ. ευρώ σε αξία, λόγω των συνθηκών αδυναμίας εξυπηρέτησης πελατών που προκάλεσε η πυρκαϊά στις εγκαταστάσεις της μητρικής.

Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 26,88 εκατ. ευρώ (60,3% των συνολικών) από τον τομέα των μελανιών και συναφών προϊόντων και κατά τα υπόλοιπα 17,70 εκατ. ευρώ (39,7% των συνολικών) από τον τομέα των χρωμάτων και συναφών προϊόντων. Επίσης, οφείλονται κατά 13,39 εκατ. ευρώ (30% των συνολικών εσόδων) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά (11,67 εκατ. ευρώ σε άλλες βαλκανικές χώρες και 1,72 εκατ. ευρώ σε λοιπές χώρες), καθώς οι εγχώριες πωλήσεις ήταν ύψους 31,19 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 70% των συνολικών. Σε σύγκριση με το 2015, οι πωλήσεις του τομέα των μελανιών μειώθηκαν 10,4%, ενώ αυτές του τομέα των χρωμάτων αυξήθηκαν 2,5%. Οι διεθνείς πωλήσεις μειώθηκαν 1,5% και οι εγχώριες 7,3%.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 10,75 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 13,76 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 21,8% (-3,01 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο συρρικνώθηκε κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (από το 29,1% στο 24,1%), ως συνέπεια του αυξημένου κόστους λειτουργίας που προκάλεσε η πυρκαϊά στη μονάδα μελανιών, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες συγκράτησης της πελατείας.

Παρά το γεγονός αυτό, χάρη στα αναλογούντα στη χρήση έσοδα της ασφαλιστικής αποζημίωσης σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,68 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,45 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 6,5% (+0,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,8%, έναντι 4,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 63,65 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,5%, κυρίως λόγω συρρίκνωσης των κυκλοφοριακών στοιχείων του. Τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, από τη λήψη της ασφαλιστικής αποζημίωσης, η οποία εμπεριείχε απώλεια κερδών 4,78 εκατ. ευρώ και ενίσχυσε τα έσοδα εκμετάλλευσης της χρήσης κατά 3,85 εκατ. ευρώ, καθώς το υπολειπόμενο ποσό 0,93 εκατ. ευρώ της απώλειας κερδών εντάχθηκε στον λογαριασμό των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων του ομίλου. Επίσης, περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 0,46 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν ζημιές 0,10 εκατ. ευρώ από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετείχε η μητρική εταιρεία, έναντι κερδών 2,21 εκατ. ευρώ που είχε επιτύχει από αντίστοιχες δραστηριότητες το 2015.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν σε 0,58 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,315 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,73 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,17 εκατ. ευρώ τo 2015 (-0,82 εκατ. ευρώ), αποδυναμωμένα κατά 56,1% και 69,8%, αντιστοίχως. Επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,26 εκατ. ευρώ (1,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 2,22 εκατ. ευρώ (2,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη του προ φόρων, δικαιωμάτων τρίτων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,84 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας περιορίστηκαν σε 1,3%, έναντι 2,8% το 2015, ενώ τα κέρδη της εταιρείας αντιστοιχούν σε απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 1,9%, έναντι 6,5% το 2015.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 28,08 εκατ. ευρώ, έναντι 26,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για πληρωμές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2016 δαπάνησαν 1,54 εκατ. ευρώ, έναντι 0,58 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 29,31 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 65,4% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,1%. Στη διάρκεια του έτους είχε εκποιήσει αγροτεμάχιο 40.000 τ.μ. στον νομό Βοιωτίας και χρησιμοποίησε το τίμημα, ύψους 2,50 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή τραπεζικών οφειλών του. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (33,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,99 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (24,93 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,51 εκατ. ευρώ (7,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι εμπορικές απαιτήσεις του σε καθυστέρηση άνω των 180-360 ημερών ήταν ύψους 5,99 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του (44,72 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 15,1%. Επί ακινήτων της μητρικής είχαν εγγραφεί προσημειώσεις πρώτης υποθήκης συνολικού ποσού 26,49 εκατ. ευρώ, για εξασφάλιση δανείων ελληνικών τραπεζών. Επίσης, επί του ακινήτου της ρουμανικής θυγατρικής του είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 3 εκατ. ευρώ, για ασφάλεια δανείου της BRD Groupe Societe Generale.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων σημαντικού ύψους, ανέρχονταν σε 18,92 εκατ. ευρώ (17,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 29,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (25,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 745,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 63,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 6,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη ύψους 4,275 εκατ. ευρώ, ίσα μόνο προς το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, λόγω υψηλών ζημιών σε ορισμένες χρήσεις. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 38,3 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 81,9 εκατ. ευρώ, το 2007, πριν εκδηλωθεί η κρίση που οδήγησε σε καθίζηση της εγχώριας ζήτησης οικοδομικών χρωμάτων και εκτυπωτικών μελανιών. Κερδοφόρος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναλογούν στην εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν τις έξι από τις δώδεκα χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, κατεγράφησαν το 2006. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν της τάξεως των 59,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Καραβασίλη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της, κάτοχο του 77,05% των μετοχών της. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 295 εργαζόμενους, εκ των οποίων 895 στην Ελλάδα, έναντι 274 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,60 εκατ. ευρώ, έναντι 9,15 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,54 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 12.470 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τη ρουμανική βιομηχανική εταιρεία DF Romania (με μερίδιο 100%), την κυπριακή συμμετοχική εταιρεία DF Cyprus (100%, με ποσό 18,35 εκατ. ευρώ), τη βουλγαρική εμπορική εταιρεία DF Bulgaria (100%), τη σερβική εμπορική εταιρεία DF DOO Belgrade (100%) και την παρεμφερή κυπριακή εταιρεία Sporcliff Trading (100%). Επίσης, συμπεριελάμβανε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τη νιγηριανή βιομηχανική εταιρεία Druckfarben Nigeria (50%). Δεν περιελάμβανε, πλέον, την ολλανδική εταιρεία Sun Chemical Delta, καθώς έχει πωλήσει τη μειοψηφική συμμετοχή της σε αυτή, με τίμημα 7,205 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ, στα τέλη του 2016 απασχολούσε 188 εργαζόμενους, που αντιστοιχούν στο 63,7% των εργαζομένων του ομίλου, έναντι επίσης 177 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,83 εκατ. ευρώ, έναντι 5,88 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,45 εκατ. ευρώ.

Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 35,805 εκατ. ευρώ (-10,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,22 εκατ. ευρώ (+11,1% χάρη στην ασφαλιστική αποζημίωση), κέρδη προ φόρων 1,74 εκατ. ευρώ (-32,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,52 εκατ. ευρώ (-37,4%). Το 7,8% των εσόδων της (2,785 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της περιορίστηκε σε 22,8%, από 28,6% έναν χρόνο πριν. Για πληρωμές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων το 2016 δαπάνησε 1,21 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 531,5 εκατ. περίπου ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 52,6 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σχεδόν 12,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας μερίσματα θυγατρικών. Στη διάρκεια των ετών αυτών προχώρησε σε απόσχιση και εισφορά κλάδων της σε θυγατρικές της. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 55,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 30 εκατ. περίπου ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η επιχείρηση συνεχίζει τις προσπάθειές της για την είσπραξη αποζημίωσης 3,15 εκατ. ευρώ που διεκδικεί από τη γερμανική εταιρεία M. Huber Munchen με σχετική αγωγή, λόγω διακοπής συνεργασίας. Στη διάρκεια του 2016 το Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημά της, ωστόσο εκκρεμεί εκδίκαση αιτήματος αναίρεσής της στον Αρειο Πάγο. Η σχετική απαίτηση έχει εκχωρηθεί σε πιστώτριες τράπεζες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 22 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS