inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 8,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η υπό γερμανικό έλεγχο τσιμεντοβιομηχανία Χάλυψ το 2016Αύξηση πωλήσεων, αλλά και ζημιές άνω των 8,9 εκατ. ευρώ, λόγω απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων της, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία εξόρυξης αδρανών υλικών και παραγωγής τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος Χάλυψ Δομικά Υλικά, η οποία έχει περιέλθει στον έλεγχο της γερμανικής εταιρείας Heidelberger Cement.

Η γερμανική Heidelberger, δεύτερη μεγαλύτερη επιχείρηση παραγωγής τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος και κορυφαία επιχείρηση αδρανών υλικών παγκοσμίως, το 2016 εξαγόρασε, ως γνωστόν, την ομοειδή ιταλική εταιρεία Italcementi, στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται η ελληνική βιομηχανία. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες.

Η Χάλυψ Δομικά Υλικά ιδρύθηκε το 1934, μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1942 και εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο ύψος του 17ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου βρίσκεται και η τσιμεντοβιομηχανία της. Παράγει τσιμέντο και έτοιμο σκυρόδεμα. Επίσης, εξορύσσει αδρανή υλικά. Επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εμπορία ειδικών δομικών προϊόντων, όπως στεγανωτικά και άλλα επισκευαστικά υλικά. Παράγει τύπους τσιμέντων πόρτλαντ με τα σήματα «Αίολος», «Ασπρόπυργος» και «Γίγας», καθώς και ποζολανικά τσιμέντα με τα σήματα «Γίγας Plus» και «Μεσόγειος». Εξάγει τσιμέντο, κυρίως στην Αλβανία, όπου έχει ιδρύσει θυγατρική με τερματικό σταθμό διακίνησης τσιμέντου. Η τσιμεντοβιομηχανία της είναι σε θέση να παρασκευάζει ημερησίως 2.000 τόνους κλίνκερ και να παράγει ετησίως 1 εκατ. τόνους τσιμέντου. Διαθέτει μεγάλα λατομεία στην Κεραμιδέζα Μάνδρας Αττικής και μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση Τζαβερδέλα στον Ασπρόπυργο και στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, η εταιρεία το 2016 αύξησε εκ νέου τις πωλήσεις της, μετά την πτώση που είχαν παρουσιάσει το 2015. Επίσης, ενίσχυσε σημαντικά τα μεικτά κέρδη της, συμπιέζοντας το κόστος παραγωγής των προϊόντων της.

Ωστόσο, λόγω απομείωσης της αξίας των ακινήτων της και άλλων περιουσιακών στοιχείων της συνολικού ύψους 10,10 εκατ. ευρώ, κατέγραψε αυξημένες ζημιές, ενώ εξαιρουμένης αυτής είχε κέρδη προ φόρων της τάξεως του 1,18 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, από διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων ανεπίδεκτων είσπραξης, καταστροφή απαξιωμένων αποθεμάτων, έκτακτες προβλέψεις για κινδύνους, πρόστιμα και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα συνολικού ύψους 2,30 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από σημαντικού ύψους έσοδα από πωλήσεις δικαιωμάτων ρύπων, βάσει συμβολαίων παραγώγων που έχει συνάψει η μητρική της εταιρεία στο εξωτερικό, σχετικά με την πώληση ρύπων. Επίσης, ευνοήθηκαν από μερίσματα θυγατρικής, η οποία κατέχει μετοχές άλλων εταιρειών του διεθνούς ομίλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 74ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 29,49 εκατ. ευρώ, από 25,00 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 18% σε ποσοστό και 4,49 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 78,9% των εσόδων της (23,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις τσιμέντου, 10,7% (3,16 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λατομικών αδρανών υλικών και το υπόλοιπο 10,4% (3,05 εκατ. περίπου ευρώ) από τη διάθεση έτοιμου σκυροδέματος. Επίσης, το 90,6% των εσόδων (26,73 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 9,4% (2,76 εκατ. περίπου ευρώ) από πωλήσεις στη διεθνή αγορά. Περί το 29,5% των εσόδων της (6,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες με τις επωνυμίες Intercom, Italcementi, Cement Devyna, Interbulk, Vassiliko Cement και Malta HC Trading.

Σε σύγκριση με το 2015, αυξήθηκαν οι πωλήσεις τσιμέντου 12,4%, αδρανών υλικών 29,4% και έτοιμου σκυροδέματος 64,6%. Ακόμη, οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν 20%, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις 1,4%.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 3,59 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,79 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 100,8% (+1,80 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες, από το 7,1% στο 12,2%.

Ωστόσο, λόγω υψηλών έκτακτων δαπανών, προέκυψε και πάλι αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία σημείωσε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,46 εκατ. ευρώ (25,3% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,75 εκατ. ευρώ (11% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένες κατά 171,7% (4,72 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 10,10 εκατ. ευρώ και λοιπά έξοδα και ζημιές 2,30 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2015), ενώ ωφελήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη 1,94 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 2,36 εκατ. ευρώ (2,60 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,49 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Συγχρόνως, ευνοήθηκαν από εισροή μερίσματος 1,40 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική της εταιρεία Italmed (0,38 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς και από έσοδο 2,90 εκατ. ευρώ από την πώληση -για πρώτη φορά- δικαιωμάτων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, από έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων για εμπορικούς κινδύνους.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 8,92 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 5,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 64,7% (3,50 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 6,55 εκατ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το 2015, η Χάλυψ αύξησε τον όγκο των πωλήσεών της, κυρίως λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά κατασκευαστικά έργα. Μείωσε το λειτουργικό κόστος της, προχωρώντας σε περικοπές του αριθμού των εργαζομένων της και των γενικών εξόδων της. Συγχρόνως διατήρησε, όπως αναφέρει, σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά επίπεδα τους βιομηχανικούς δείκτες αποδοτικότητας και των τιμών προμήθειας πρώτων υλών. Ακόμη, με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στον κλίβανο του εργοστασίου συμπίεσε το ενεργειακό κόστος της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,96 εκατ. ευρώ βάσει διατάξεων επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 58,43 εκατ. ευρώ (67,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 67,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (71,2% έναν χρόνο νωρίτερα). Το συνολικό ενεργητικό/παθητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 86,78 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,1%, λόγω της μείωσης των παγίων της.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Είχε ωστόσο δανειακές οφειλές ύψους 14,50 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5,1%, λόγω δανείου λήξης τις 31.12.2017 από τη μητρική της εταιρεία. Παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (17,95 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,34 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (22,29 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 2,39 εκατ. ευρώ (1,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 36,67 εκατ. ευρώ, έναντι 48,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, καθώς μεσολάβησε απομείωση της αξίας των ακινήτων της, κατόπιν επανελέγχου της εύλογης αξίας τους. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2,74 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ οι προκαταβολές της για πάγια υπό εκτέλεση ήταν ύψους 2,05 εκατ. ευρώ, έναντι 1,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές αξίας 26,31 εκατ. ευρώ στην κυπριακή εταιρεία συμμετοχών Italmed Cement Company (για το 100% των μετοχών της) και 2,34 εκατ. ευρώ στην αλβανική εταιρεία Eurotech Cement (92,5% των μετοχών), η οποία ασχολείται με την εμπορία τσιμέντου και είναι κάτοχος τερματικού σταθμού στο Δυρράχιο της Αλβανίας.

Οι συνολικές εταιρικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 652,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 143,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,9% των πωλήσεων και το 10,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 65,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 6,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, αν και παρουσίασε ζημιές σε πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 116,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 88,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 21,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 34,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω προβλέψεων για κινδύνους, κατέγραψε τη χρήση 2012. Οι πωλήσεις της το έτος 2005, πολύ πριν εκδηλωθεί η τρέχουσα κρίση που καταβαράθρωσε την εγχώρια οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα, ήταν ύψους 73,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008. Στη διάρκεια του 2016 ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος για το έτος αυτό και η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο δικαστικής αμφισβήτησης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρων, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το 2016 η επιχείρηση απασχόλησε κατά μέσον όρο 131 εργαζόμενους, έναντι 159 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,52 εκατ. ευρώ, έναντι 7,78 εκατ. ευρώ το 2015. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Stefano Costa, ανώτερο στέλεχος του διεθνούς ομίλου που κατέχει τις μετοχές της.


Δηλώνει αισιόδοξη ότι μετά την οργανική ένταξή της στο γκρουπ της Heidelberger Cement θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την αποδοτικότητα της μητρικής της εταιρείας και θα ενδυναμώσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

www.inr.gr, 23 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS