inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερό κύκλο εργασιών προβλέπει για το 2017 η αλευροβιομηχανία Μύλοι ΚεπενούΣτα επίπεδα του 2016 αναμένει να διαμορφωθούν οι πωλήσεις της το 2017 η αχαϊκή αλευροβιομηχανία Μύλοι Κεπενού, η οποία το περασμένο έτος επικεντρώθηκε στην περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων της, με στόχο την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και αποδοτικότητάς τους.

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτει στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, η επιχείρηση επενδύει σε νέες μεθόδους παραγωγής και θεωρεί ότι η οικονομική της κατάσταση, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη παραγωγική και εμπορική υποδομή που έχει δημιουργήσει με τη δημιουργία αποθηκών και κέντρων διανομής στη βόρεια Ελλάδα, επιτρέπουν προβλέψεις περαιτέρω σταδιακής ενίσχυσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Το 2016 η εταιρεία επωφελήθηκε από την πτώση των τιμών του σιταριού και αύξησε εντυπωσιακά την κερδοφορία της.


Η μικρής έκτασης πυρκαϊά που ξέσπασε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της τον Σεπτέμβριο του 2016 προκάλεσε ζημιά 0,19 εκατ. ευρώ, η οποία έχει αναληφθεί από τη συνεργαζόμενη με την εταιρεία ασφαλιστική εταιρεία.

Η Μύλοι Κεπενού ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1986, αποτελώντας μετεξέλιξη νερόμυλου που είχε δημιουργηθεί στην Περιβόλα Πατρών το 1952 και είχε μετατραπεί σε κυλινδρόμυλο το 1966. Εδρεύει στην Περιβόλα Πατρών. Λειτουργεί βιομηχανική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών σε οικόπεδο 21.580 τ.μ., με στεγασμένους χώρους 11.810 τ.μ. Διαθέτει υποκαταστήματα - κέντρα διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, το Κοκκινόχωμα Καβάλας και τη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης.

Παράγει αλεύρια αρτοποιίας κίτρινα και λευκά, ενισχυμένα ειδικά αλεύρια, ειδικά αλεύρια, ολικής άλεσης και αλεύρια από άλλα δημητριακά, εκτός του σιταριού. Εφοδιάζει αρτοποιεία, βιοτεχνίες και βιομηχανίες σε όλες τις περιοχές της χώρας. Κατέχει υψηλό μερίδιο στην αγορά της Πελοποννήσου. Χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Super star», «Σληρό extra», «Σκληρό primo», «Ολικής άλεσης παραδοσιακό», «Super σφολιάτας», «Τύπου Πολυτελείας Ζαχαροπλαστικής», «Τύπου 70% Lux». Συμπληρωματικά, εμπορεύεται δημητριακά και άλλα είδη συναφή προς την κύρια δραστηριότητά της. Πραγματοποιεί εξαγωγές στην Αίγυπτο, την Κύπρο και τη Δανία.

Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2016 περιορίστηκαν σε 33,58 εκατ. ευρώ, από 34,01 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 1,3% σε ποσοστό και 0,43 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 94,6% των εσόδων της (31,765 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων, υποπροϊόντων και αποθεμάτων της, 0,2% (0,07 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 5,2% (1,74 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών, συνυφασμένων με την παράδοση προϊόντων της. Επίσης, το 97,05% των εσόδων της (32,59 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 2,95% (0,98 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές.

Η επιχείρηση αξιοποίησε αποτελεσματικά την πτώση των τιμών των πρώτων υλών και εμφάνισε μεικτά κέρδη 9,65 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 8,00 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 20,6% (+1,65 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο εκτοξεύτηκε από το 23,5% στο 28,7%, ενισχυμένο κατά 5,2 εκατοστιαίες μονάδες.

Κατόπιν αυτού, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,84 εκατ. ευρώ (11,4% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 2,48 εκατ. ευρώ (7,3% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 55%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,49 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,54 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,81 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,93 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων κερδών προ φόρων 1,32 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,695 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων κατά 113% και 177,3%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,30 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,7% και 10,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 8,4% και τα καθαρά κέρδη το 5,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,7%, έναντι 6,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 35,97 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,7%, λόγω αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του που αντιστάθμισε τη μείωση των πάγιων στοιχείων του.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 18,79 εκατ. ευρώ (17,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (47,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 9,85 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες Alpha (6,02 εκατ. ευρώ), Eurobank (1,50 εκατ. ευρώ), Εθνική (1,33 εκατ. ευρώ) και Πειραιώς (1,00 εκατ. ευρώ, κατά 73,6% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 16,8%. Ο δανεισμός της το 2016 μετέτρεψε μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων δανείων της σε μακροπρόθεσμα. Παρουσίαζε πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (24,00 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 19,29 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,71 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 4,96 εκατ. ευρώ (4,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 11,55 εκατ. ευρώ, έναντι 11,97 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 2,14 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων σε προηγούμενες χρήσεις.

Οι συνολικές πωλήσεις της αλευροβιομηχανίας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 385 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 25,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,5% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 14,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,7% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 9,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 4,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 18,95 εκατ. ευρώ.


Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 42,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν της τάξεως των 23 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2010.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Δ. Κεπενό της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της και αντιπρόεδρο τον Σπ. Ι. Αργυρόπουλο. Το 2016 διένειμε στους μετόχους της μέρισμα ύψους 0,15 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 0,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, χορήγησε αμοιβές 0,17 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη της., έναντι επίσης 0,17 εκατ. ευρώ το 2015. Προτείνει την καταβολή μερίσματος ύψους 0,19 εκατ. ευρώ στους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2015. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 118 εργαζόμενους, έναντι 111 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,79 εκατ. ευρώ, έναντι 2,68 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 32.540 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 23.850 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 16.330 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν οι Γ. Κεπενός με μερίδιο 33,28%, Ελένη Κεπενού (17,82%), Δημ. Κεπενός (16,90%) και Θεόφ. Κεπενός (13,00%).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ

www.inr.gr, 25 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS