inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξωστρεφή ανάπτυξη επιδιώκει η βιομηχανία μεταλλικών εξαρτημάτων ΜevacoΤην αναζήτηση νέων κερδοφόρων πεδίων δράσης, ιδίως σε αγορές του εξωτερικού, συνεχίζει η βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών ακριβείας, εξαρτημάτων και συστημάτων για τρίτους Mevaco, προσδοκώντας την επίτευξη νέων συμφωνιών και συνεργασιών με διεθνείς οίκους που αντισταθμίζουν την αναιμική εγχώρια ζήτηση για προϊόντα του τομέα της.

Η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους το 2016, για τέταρτο συνεχόμενο έτος. Ωστόσο, περιόρισε δραστικά τις τελικές ζημιές της, ενώ ενίσχυσε τη λειτουργική της αποδοτικότητα, αντλώντας σημαντικά έσοδα από αγορές της Κεντρικής και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και από τη βρετανική αγορά, εντείνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα κατασκευής μεταλλικών στοιχείων φωτοβολταϊκών πάρκων. Συγχρόνως, προσέθεσε συμπληρωματικές εγκαταστάσεις στο τμήμα της μονάδας της που ασχολείται με κατασκευές αμυντικού υλικού, ενισχύοντας το εύρος των παραγωγικών δυνατοτήτων του.

Επίσης, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα της κατασκευής και αισθητικής επένδυσης κτιρίων υπέγραψε συμφωνία για την κατασκευή και τοποθέτηση διακοσμητικών επιφανειών στο Braine Research Center της Ιερουσαλήμ, σε συνέχεια αντίστοιχων εργασιών ύψους 1 εκατ. ευρώ που υλοποίησε για το Niarchos Foundation Cultural Center επί ελληνικού εδάφους. Ακόμη, εγκαινιάζοντας συνεργασία με ισπανικό κατασκευαστικό οίκο ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση σιγαστήρων σε αξονικούς ανεμιστήρες για τον εξαερισμό σηράγγων της Ιονίας Οδού.

Για το 2017 θεωρεί επισφαλή και παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της. Συνδυάζει, όπως αναφέρει την αμυντική με την επιθετική εμπορική πολιτική, όσον αφορά την ανάληψη νέων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τον εξαγωγικό της χαρακτήρα και την παραγωγική της δυναμικότητα, παράγοντας ακόμη πιο εξειδικευμένα και διαφοροποιημένα, έναντι του ανταγωνισμού, υψηλής ποιοτικής στάθμης προϊόντα, περιορίζοντας στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό τις δαπάνες της και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Από τα τέλη του 2015, μετά την εκποίηση του μεριδίου 67% που κατείχε στη βιομηχανική εταιρεία ειδών εξοικονόμησης ενέργειας Venman, έχει πάψει να συντάσσει ενοποιημένο ισολογισμό. Οι συμμετοχές της αφορούν, πλέον, μερίδιο 13,2% στην εταιρεία Φορέας Βιομηχανικού Πάρκου Ασπροπύργου - Νότιος Τομέας.

Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2016 περιορίστηκαν σε 17,23 εκατ. ευρώ, από 17,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 1,9% σε ποσοστό και 0,33 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 87,2% των εσόδων της (15,03 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή προϊόντων της, 11,95% (2,06 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και το υπόλοιπο 0,85% (0,14 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητές της. Επίσης, το 49,1% των εσόδων της (8,45 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 50,9% (8,78 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές.

Αναλυτικότερα, άντλησε 8,50 εκατ. ευρώ (49,3% των εσόδων) από την κατασκευή μερών φωτοβολταϊκών συστημάτων, 3,44 εκατ. ευρώ (20%) από κατασκευές βαρέων μεταλλικών προϊόντων και μερών τους, 2,78 εκατ. ευρώ (16,1%) από κατασκευές μεταλλικών προϊόντων ελαφρού βάρους και μερών τους, 1,065 εκατ. ευρώ (6,2%) από την επεξεργασία μεταλλικών υλικών για τρίτους, 0,99 εκατ. ευρώ (5,7%) από την παροχή συναφών λοιπών υπηρεσιών και κατά τα υπόλοιπα 0,46 εκατ. περίπου ευρώ (2,7%) από άλλες δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων εσόδων 0,31 εκατ. ευρώ από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, τα μεγαλύτερα εξαγωγικά της έσοδα προήλθαν από τις χώρες Βρετανία (4,86 εκατ. ευρώ), Παναμάς (2,48 εκατ. ευρώ), Χιλή (0,47 εκατ. ευρώ) και Ρουμανία (0,435 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση επωφελήθηκε από τη διεύρυνση των εργασιών της για πελάτες εξωτερικού, πέτυχε ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής της και παρουσίασε μεικτά κέρδη 2,24 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,625 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 38,1% (+0,25 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ανήλθε από το 9,3% στο 13%, ενισχυμένο κατά 3,7 εκατοστιαίες μονάδες.

Κατόπιν αυτού, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,80 εκατ. ευρώ (4,6% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 0,51 εκατ. ευρώ (2,9% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 56% (+0,29 εκατ. ευρώ).


Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,79 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,38 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 0,22 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2015).

Σε σύγκριση με το 2015, τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ήταν μειωμένα. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ζημιές από πώληση συμμετοχών (0,39 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με επί μέρους μεταβολές των έκτακτων εσόδων και εξόδων και τις διακυμάνσεις της αναβαλλόμενης φορολογίας, οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων 0,38 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 0,27 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων ζημιών προ φόρων 1,31 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 1,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 71,1 και 73,4%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,41 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,29 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 2%, έναντι 1,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 40,01 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,3%, λόγω μείωσης και των κυκλοφοριακών στοιχείων του και των πάγιων στοιχείων του.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 26,89 εκατ. ευρώ (27,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 67,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (65% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 5,38 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες Εθνική και Eurobank, κατά 60,2% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 20,65%. Παρουσίαζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,36 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,54 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,82 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 3,06 εκατ. ευρώ (2,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 4,60 εκατ. ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας και 2,10 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank, για εξασφάλιση δανείων. Οι ληξιπρόθεσμες, μη απομειωμένες εμπορικές απαιτήσεις της, για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη κάλυψης ζημιών θεωρώντας τις ανακτήσιμες, ήταν ύψους 0,47 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 28,44 εκατ. ευρώ, έναντι 29,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι 0,38 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων σε προηγούμενες χρήσεις.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 214,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 25,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,8% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, παρά το γεγονός ότι πέντε χρήσεις ήταν ζημιογόνες μετά την πρόβλεψη για φόρους, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 11,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων και το 3,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 7,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,7% των πωλήσεων και το 2,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 22,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 24,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν της τάξεως των 23 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Εχει πρόεδρο τον Δημ. Κωστόπουλο και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σπ. Δελένδα των οικογενειών των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Το 2016 χορήγησε αμοιβές 0,54 εκατ. ευρώ σε διοικητικά - διευθυντικά στελέχη της., έναντι 0,515 εκατ. ευρώ το 2015. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 178 εργαζόμενους, έναντι 163 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,39 εκατ. ευρώ, έναντι 4,17 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 4.480 ευρώ.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν οι Αθηνά Κωστοπούλου με μερίδιο 14,86%, Βασιλική Κωστοπούλου (14,86%) και Ελένη Δελένδα (6,70%), δεδομένου ότι οι μέτοχοι Δημ. Κωστόπουλος και Σπ. Δελένδας τα τέλη του 2015 είχαν μεταβιβάσει σημαντικό μέρος των μετοχών που κατείχαν.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1993, κατόπιν συνένωσης ομοειδών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στον Ασπρόπυργο Αττικής από το 1971. Εδρεύει και έχει δημιουργήσει μεγάλης έκτασης παραγωγικές εγκαταστάσεις στη θέση Μουστάκη στον Ασπρόπυργο. Βασική δραστηριότητά της είναι η επεξεργασία ελασμάτων και οι σιδηρές κατασκευές ακριβείας, που αφορούν μεταλλικά μέρη προϊόντων πάσης φύσεως. Παράγει μεταλλικά αντικείμενα και προϊόντα με πρώτες ύλες επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουμινίου, χαλκού και ορείχαλκου, ακρυλικά φύλλα, για τρίτους. Στα προϊόντα της συμπεριλαμβάνονται κινούμενες και σταθερές βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Δηλώνει ότι θα κατορθώσει να αποδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, την υγιή χρηματοοικονομική της διάρθρωση, την ευελιξία του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ικανότητά της να διευρύνει τους τομείς δράσης της, αξιοποιώντας την πολυσχιδή και υψηλής στάθμης παραγωγική της ικανότητα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

www.inr.gr, 29 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS