inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αισιόδοξη δηλώνει η βιομηχανία μετάλλων από ανακύκλωση Αφοί ΚωνσταντινίδηΑισιόδοξη ότι θα συνεχίσει, παρά τη γενική οικονομική ύφεση, όπως αναφέρει, να επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις, δηλώνει η βιομηχανία παραγωγής μετάλλων και άλλων προϊόντων από ανακύκλωση Αφοί Κωνσταντινίδη.

Η επιχείρηση συμπληρώνει εφέτος 46 χρόνια από την ίδρυσή της, αφού συστάθηκε ως Α.Ε. το 1983 αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1971. Παράγει μέταλλα από ανακύκλωση σιδηρούχων μετάλλων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διαθέτει στη διεθνή αγορά και, κατά κύριο λόγο, στις χώρες Βέλγιο, Βρετανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ιταλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Μαλαισία και Τουρκία. Εξάγει, συνήθως, περί το 70% των προϊόντων της.

Η Αφοί Κωνσταντινίδη εδρεύει και έχει τις βασικές βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Νεοχωρούδα της περιοχής Ιωνία του νομού Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 11ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και από το 2008 λειτουργεί συμπληρωματική μονάδα ανακύκλωσης στο Πολύκαστρο του νομού Κιλκίς. Τα οικόπεδα και οι εγκαταστάσεις που διαθέτει στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών και Αττικής καλύπτουν σχεδόν 200.000 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 25.760 τ.μ. είναι κτιριακές υποδομές. Στη Θεσσαλονίκη διαθέτει υποκατάστημα στην περιοχή Θέρμη.

Ασχολείται, από το 1983, με την κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών και τη μετατροπή τους σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, έχοντας κατασκευάσει παραγωγική μονάδα στο βιομηχανικό πάρκο της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης. Το 1990 εφοδιάστηκε -πρώτη μεταξύ των εταιρειών του τομέα- με ολοκληρωμένο συγκρότημα άλεσης και διαχωρισμού μετάλλων, που της έδωσε τη δυνατότητα να επεκταθεί στη διάλυση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων και τις εργασίες ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Το 2006 εγκαινίασε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό της την απορρύπανση και ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το 2007 προχώρησε σε ανάλογη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την επεξεργασία μεταλλικών, χάρτινων, γυάλινων και πλαστικών συσκευασιών. Κατασκευάζοντας νέα μονάδα ανακύκλωσης ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Κιλκίς, το 2008, διεύρυνε τη συνεργασία της με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών, επεκτεινόμενη στις υπηρεσίες ανακύκλωσης μπαταριών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Ασχολείται, επίσης, με το χονδρικό εμπόριο παλαιού σιδήρου και μετάλλων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ τις 8 Μαΐου 2017, η επιχείρηση το 2015 αύξησε για δεύτερο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της, μετά τη σημαντική πτώση που είχαν παρουσιάσει το 2013. Συγχρόνως, διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της, αν και τα περιθώρια κέρδους της συμπιέστηκαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 33ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 18,84 εκατ. ευρώ, από 16,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 13,1% σε ποσοστό και 2,19 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 5,60 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,51 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 1,7% μόνο (+0,09 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες, υποχωρώντας από το 33,1% στο 29,7%.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων της, ύψους 1,93 εκατ. ευρώ (10,3% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 2,01 εκατ. ευρώ (12,1% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 3,9%.

Η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές ύψους 0,11 εκατ. ευρώ, αλλά ωφελήθηκε από λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,96 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσια των αντίστοιχων του 2014.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν, εκτός από αποσβέσεις το ύψος των οποίων δεν αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 0,05 εκατ. ευρώ (επίσης 0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,90 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,44 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 1,98 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 1,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αποδυναμωμένων κατά 3,9% και 1,4%, αντιστοίχως, έναντι εκείνων του 2014.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,3% και 6,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 10,1% και τα καθαρά κέρδη το 7,6%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 10,03 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 23,69 εκατ. ευρώ (22,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 81,3% των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (73,8% έναν χρόνο νωρίτερα), τα οποία στο τέλος της χρήσης ανέρχονταν σε 29,15 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,2% λόγω συγκράτησης των κυκλοφοριακών στοιχείων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις, καθώς στη διάρκεια της χρήσης αποπλήρωσε δάνειο 1,81 εκατ. ευρώ. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,99 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,03 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (μόλις 1,96 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,81 εκατ. ευρώ (1,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 13,94 εκατ. ευρώ, έναντι 13,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,44 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων σε προηγούμενες χρήσεις. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε συμμετοχές, με συνολικό ποσό 3,05 εκατ. ευρώ, στις ημεδαπές επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή Εταιρεία ΑΠΕ και Ανακύκλωσης, Plastico και Ακτή Ομήρου Τεχνική - Τουριστική, με πλειοψηφικά μερίδια, η εύλογη αξία των οποίων, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, υπολείπεται κατά 1,33 εκατ. ευρώ της αξίας κτήσης τους, αν κα η επιχείρηση θεωρεί ότι η υπεραξία των ακινήτων που διαθέτουν υπερκαλύπτει κάθε σχετική ζημιά.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ανακύκλωσης μετάλλων και άλλων ειδών ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 160,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη της τάξεως των 24,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,5% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 21,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,2% των πωλήσεων και το 13,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 16,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων και το 10,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις, καθώς το 2005 είχε παρουσιάσει οριακά αρνητικό τελικό αποτέλεσμα. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 5,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 8,4 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2004.

Η επιχείρηση το 2015, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, απασχόλησε κατά μέσον όρο 125 εργαζόμενους, έναντι 116 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,18 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 15.210 ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 11.495 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θρασ. Κωνσταντινίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Για το 2016 και τα επόμενα χρόνια δήλωνε αισιόδοξη ότι η κερδοφορία της θα συνεχιστεί, θεωρώντας ικανοποιητική την οικονομική, οργανωτική και παραγωγική της θέση, ως πρότυπη βιομηχανία ανακύκλωσης σκραπ. Για τη συλλογή σκραπ έχει εφοδιαστεί με στόλο γερανοφόρων οχημάτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

www.inr.gr, 30 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS