inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα 0,5 εκατ. ευρώ διέθεσε το 2016 η ρεθυμνιακή βιομηχανία Ζωοτροφές ΚρήτηςΙσχυρή, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, δηλώνει η κρητική βιομηχανία ζωοτροφών Ζωοτροφές Κρήτης, η οποία σταθερά εμφανίζει αξιοσημείωτη αποδοτικότητα την τελευταία τριετία, παρά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι πωλήσεις της.

Η επιχείρηση συμπληρώνει εφέτος 34 χρόνια από την ίδρυσή της, αφού συστάθηκε ως Α.Ε. το 2002, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1983. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της ως εμπορική εταιρεία, για να επεκταθεί γρήγορα στην παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών. Παράγει κυρίως, αλλά και εισάγει και εμπορεύεται ζωοτροφές για όλων των ειδών τα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα παραγωγικά ζώα, συμπληρώματα ζωοτροφών, καθώς και τροφές κατοικίδιων ζώων. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Ζωοτροφές Κρήτης» και πιστοποιεί την παραγωγή των προϊόντων της από συστατικά μη γενετικά τροποποιημένα.

Η Ζωοτροφές Κρήτης εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στο Ρέθυμνο, στο ύψος του 7ου χλμ. της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου-Αρκαδίου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μαρουλάς, όπου κατέχει οικόπεδα 19.100 τ.μ. Διαθέτει υποκαταστήματα στο Ρέθυμνο και στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ τις 26 Απριλίου 2017, η επιχείρηση το 2015 αύξησε εκ νέου τις πωλήσεις της, που είχαν υποχωρήσει προηγουμένως επί τρία διαδοχικά έτη. Συγχρόνως, ενίσχυσε εκ νέου την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 13ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 15,72 εκατ. ευρώ, από 13,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 16,3% σε ποσοστό και 2,20 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 90,8% των εσόδων της (14,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 6,8% (1,07 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση πρώτων και συμπληρωματικών υλών και το υπόλοιπο 2,4% (0,37 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, το σύνολο των εσόδων της προήλθε από εγχώριες πωλήσεις. Σε σύγκριση με το 2014, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν 13,2%.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 1,72 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,40 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 22,5% (+0,32 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα, από το 10,4% το 2014 στο 10,9% το 2015.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στην καταγραφή ενισχυμένου λειτουργικού αποτελέσματος. Η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων της, ύψους 1,07 εκατ. ευρώ (6,8% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 0,75 εκατ. ευρώ (5,6% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 42,7% (+0,32 εκατ. ευρώ). Τα έκτακτα έσοδα και έξοδά της δεν επηρέασαν ουσιωδώς την εξέλιξη και το επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας της.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,30 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,725 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,51 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 0,40 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων έναντι εκείνων του 2014 κατά 79,5% και 71,6%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,03 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 22% και 15,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,6% και τα καθαρά κέρδη το 3,2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 15,9%, έναντι 11,2% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,74 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,8%, λόγω αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του που αντιστάθμισε τη μείωση των πάγιων στοιχείων του.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,30 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,41 εκατ. ευρώ (3,185 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 50,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (47,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 1,86 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 132,2%. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,24 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,33 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,42 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,13 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 4,79 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank, συνολικού υπολοίπου 0,65 εκατ. ευρώ στα τέλη της χρήσης.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,16 εκατ. ευρώ, έναντι 2,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι δαπάνες της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 περιορίστηκαν σε 0,03 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ το 2014. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε 126 συνεταιριστικές μερίδες συμμετοχής στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 130 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 11,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων και το 18,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 14,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 15,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Είχε αναφέρει ζημιές 0,05 εκατ. ευρώ το 2008, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 7,2 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2004.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 36 εργαζόμενους, έναντι 35 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,94 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,11 εκατ. ευρώ το 2014. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διέθεσε το 2016 στους μετόχους της μέρισμα 0,51 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 29.780 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 20.140 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 14.110 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο τον Ιω. Δ. Μελισσουργό και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Δ. Μελισσουργό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Δήλωνε ότι ανέμενε τουλάχιστον σταθεροποίηση των οικονομικών μεγεθών της το 2016, θεωρώντας πιθανή, συγχρόνως, την επίτευξη μεγαλύτερου μεριδίου στην ελληνική αγορά ζωοτροφών, καθώς το 2015 είχε επικεντρωθεί στη βελτίωση των προϊόντων της με στόχο την ενίσχυση της εμπορευσιμότητάς τους και της αποδοτικότητάς της. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, έχει εγκαταστήσει σύστημα ελέγχου παραγωγής που βασίζεται σε πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

www.inr.gr, 31 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS