inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κάμψη πωλήσεων και κερδών, το 2016, για τη γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛΚάμψη των πωλήσεων και μειωμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2016 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου, που είναι συνώνυμος πλέον με τη γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ και λειτουργεί από τις αρχές του 2014 ως πρωτοβάθμιος Συνεταιρισμός, με κύριο περιουσιακό στοιχείο τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων.

Βάσει του ισολογισμού της, τα έσοδα της συνεταιριστικής εταιρείας, η οποία ως γαλακτοβιομηχανία λειτούργησε για πρώτη φορά το 1952, το 2016 περιορίστηκαν σε 15,24 εκατ. ευρώ, έναντι 15,50 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας κάμψη της τάξεως του 1,7% σε ποσοστό ή 0,26 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 88,5% των πωλήσεών της (13,49 εκατ. ευρώ), προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της, ενώ το υπόλοιπο 11,5% (1,75 εκατ. ευρώ) αφορούσε εμπορεύματα και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν 7%.

Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 25,0% από 27,8% το 2015), με συνέπεια να καταγράψει μειωμένα κατά 11,4% μεικτά κέρδη, ύψους 3,82 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση (-19,2%), υποχωρώντας στο επίπεδο των 1,99 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω χαμηλότερων εσόδων από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας συμπιέστηκαν κατά 14,6%, παρά την επέκταση του δικτύου πωλήσεων, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 2,0%. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 13,1%, από 15,9% το 2015. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,8%, έναντι 19,2% τη χρήση 2015.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη ύψους 1,39 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,86 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 25,2% (-0,47 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 1,21 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,62 εκατ. ευρώ ή 10,4% των πωλήσεων το 2015, μειωμένα κατά 25,0% (-0,40 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 24,6% (46,0% το 2015).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,57 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,04 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση έχει σχεδόν μηδενικό βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΕΒΟΛ, που έχει πρόεδρο τον Νικήτα Πρίντζο και διευθυντή τον Νικόλαο Μπατζιάκα και το 2015 είχε θέσει σε πλήρη λειτουργία ανανεωμένη μονάδα παστερίωσης και εμφιάλωσης γάλακτος, ολοκληρώνοντας σχετική επένδυση στην Α' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου, στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 5,53 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 41,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 13,47 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (8,00 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,82 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (4,18 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν στο σύνολό τους σχεδόν μακροπρόθεσμες και δεν ξεπερνούσαν τα 0,73 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 1,49 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 5,32 εκατ. ευρώ, από 5,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Στη διάρκεια του 2016 αύξησε το μερίδιό της στην εταιρεία Συνεταιριστική Ασφαλιστική.

Η επιχείρηση αποτελεί διάδοχο σχήμα της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου που είχε ιδρυθεί το 1926. Παράγει πλήρη σειρά βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου γίδινου και αγελαδινού βιολογικού φρέσκου γάλακτος. Συγκεκριμένα, παράγει γάλα, γιαούρτι, τυριά και βούτυρο. Αιχμή της ευρείας προϊοντικής γκάμας της αποτελεί το βιολογικό γίδινο γάλα με το σήμα της.

Τους πρώτους μήνες του 2016 είχε κυκλοφορήσει στραγγιστό γιαούρτι με το σήμα «Διαλαχτό», καθώς είχε ολοκληρώσει επένδυση σε μονάδα γιαουρτιού. Επίσης, τον Μάιο του 2017 παρουσίασε στην αγορά νέα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και ρυζόγαλο.

Αισιοδοξεί ότι τα αποτελέσματά της του τρέχοντος έτους θα έχουν θετικό πρόσημο, λόγω προσθήκης νέων προϊόντων και επέκτασης του εμπορικού δικτύου σε ολόκληρη πλέον τη χώρα. Το μερίδιό της στην αγορά φρέσκου γάλακτος της Μαγνησίας είναι προ πολλού χρόνου πλειοψηφικό. Προσδοκά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, «διατήρηση υγιούς ανάπτυξης».

Το 2016 η ΕΒΟΛ απασχόλησε κατά μέσον όρο 123 εργαζομένους (115 το 2015) και διέθεσε για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 2,99 εκατ. ευρώ (3,38 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 16.210 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 11.335 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 9.860 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,74 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΒΟΛ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΒΟΛ ΕΤΟΥΣ 2016

www.inr.gr, 4 Ιουλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS