inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 16,35 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία φαρμάκων ΦαμάρΕσοδα άνω των 120 εκατ. ευρώ και υψηλές ζημιές, κυρίως λόγω απομειώσεων ενεργητικού, κατέγραψε το 2016 η εταιρεία Φαμάρ, μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία με κριτήριο τον όγκο παραγωγής, η οποία πριν από λίγους μήνες περιήλθε από την οικογένεια Μαρινόπουλου στον έλεγχο μεγάλων ελληνικών τραπεζών, λόγω οφειλών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2016 παρουσίασε κάμψη των εσόδων της (-3,6%) και των μεικτών κερδών της (-7,4%), σε σύγκριση με το 2015.

Παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 12,84 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 9,53 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με έκτακτες ζημιές 9,68 εκατ. ευρώ, συνυφασμένες με απομείωση στοιχείων του ενεργητικού της και πιο συγκεκριμένα με απομείωση της αξίας συμμετοχών της. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 16,35 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 5,715 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,18 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που είχε πρόεδρο τον Σ. Ι. Μαρινόπουλο και αντιπρόεδρο τον Π. Δ. Μαρινόπουλο, την τριετία 2013-2015 είχε διανείμει στους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 16,8 εκατ. ευρώ. Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της έχει αναλάβει, πλέον, ο Ν. Μ. Ρέγγης.

Παράγει και διακινεί φάρμακα και καλλυντικά για λογαριασμό τρίτων εταιρειών, οι οποίες τα διαθέτουν στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Ο κύκλος εργασιών της αντιστοιχεί σε αμοιβές που καταβάλλουν τρίτες, πολυεθνικές κυρίως εταιρείες για την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων, εκ μέρους της ΦΑΜΑΡ, για λογαριασμό τους.

Εως και το 2015 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενοποιούντο σε αυτές της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο εταιρείας Famar, η οποία κατείχε το σύνολο των μετοχών της από κοινού με την επίσης λουξεμβουργιανή θυγατρική της Famar Holding και είχε υπό τον έλεγχό της συνολικά 11 εργοστάσια φαρμάκων και καλλυντικών σε ευρωπαϊκές χώρες, με 2.900 εργαζόμενους και ετήσιο όγκο παραγωγής της τάξεως των 700 εκατ. συσκευασιών φαρμάκων και καλλυντικών. Με τη σειρά τους, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Famar του Λουξεμβούργου ενοποιούντο σε αυτές της κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου Marinopoulos Holding Cyprus.

Τα συνολικά έσοδα της ελληνικής εταιρείας ΦΑΜΑΡ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,33 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 62 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των εσόδων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 37,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των εσόδων και το 10,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 15,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των εσόδων και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τα έτη 2005, 2010 και 2016. Τα έσοδά της το 2005 ήταν της τάξεως των 66,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα μεγαλύτερα ετήσια έσοδά της, ύψους 131,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,2 εκατ. περίπου ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2014, ενώ οι μεγαλύτερες ζημιές της είναι αυτές του έτους 2016.

Η επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2013 είχε διαθέσει 10 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 48% των μετοχών της εταιρείας Foranti στις ΗΠΑ. Επίσης, την ίδια χρονιά ίδρυσε στην Ελλάδα μεταφορική εταιρεία με την επωνυμία F.T.L.S.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 5,38 εκατ. ευρώ (5,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (43,60 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,75 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2016 υποχρεώσεις της (39,84 εκατ. ευρώ). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν κρατικές και λοιπές επιχορηγήσεις ύψους 8,1 εκατ. ευρώ. Οι δανειακές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 36 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 95% μακροπρόθεσμες. Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της, εξάλλου, ανέρχονταν σε 65,54 εκατ. ευρώ (72,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Επίσης, στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν περιοριστεί σε 16,53 εκατ. ευρώ (37,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 14,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 111,28 εκατ. ευρώ (28,6% το 2015).

Για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2016 διέθεσε 3,29 εκατ. ευρώ (2,92 εκατ. ευρώ το 2015).


Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της δεν αναφέρονται στα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση 2016. Τα κέρδη αυτά τη χρήση 2015, σύμφωνα με τις περυσινές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ήταν ύψους 17,40 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14% των εσόδων και το 13,4% του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης. Η γνωστοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και του σχετικού προσαρτήματος εκκρεμεί. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους.

Τα έσοδα της διεθνούς εταιρείας Famar το 2015 ήταν της τάξεως των 445 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2016 η εταιρεία αυτή κατέληξε σε συμφωνία αγοράς εργοστασίου φαρμάκων στην Ισπανία, από την ελβετική φαρμακοβιομηχανία Roche, αποκτώντας, συγχρόνως, δικαιώματα εμπορικής επέκτασης στις ΗΠΑ. Λίγο νωρίτερα, εξάλλου, είχε ανακοινώσει παραγωγική επέκταση στον Καναδά, μέσω εργοστασίου που παρήγαγε φάρμακα της ελβετικής Bayer. Η Famar συγκαταλεγόταν, έως πρόσφατα, στις πέντε μεγαλύτερες, διεθνώς, εταιρείες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων και καλλυντικών για λογαριασμό τρίτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΑΜΑΡ

www.inr.gr, 13 Ιουλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS