inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 18,6 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία αλουμινίου ΕΛΒΑΛΕσοδα ύψους 771 εκατ. ευρώ και κέρδη 18,585 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία έλασης αλουμινίου ΕΛΒΑΛ του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco, επιτυγχάνοντας περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στη διεθνή αγορά.

Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ) αναμένει αύξηση του όγκου των πωλήσεών της και ισχυροποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τη χρήση 2017, καθώς θέτει σταδιακά σε λειτουργία νέες επενδύσεις της, οι οποίες αποσκοπούν σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας, καθώς και σε διαφοροποίηση της προϊοντικής γκάμας της. Οι επενδυτικές δαπάνες της το 2016 ανήλθαν σε 30,4 εκατ. ευρώ και η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πλήρως, οδηγώντας σε αύξηση του όγκου της παραγωγής και των πωλήσεων.

Για τον εξοπλισμό των βιομηχανικών μονάδων που διαθέτει στο 59ο και το 61ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η ΕΛΒΑΛ το 2016 δαπάνησε 26,8 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση γραμμής φωσφάτωσης και τανυστικής μηχανής παραγωγής χονδρών φύλλων αλουμινίου. Συγχρόνως, στις μονάδες της πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση γραμμών παραγωγής, όπως η γραμμή βαφής και το θερμό και το ψυχρό έλαστρο. Η σημαντικότερη από τις εν εξελίξει επενδύσεις της εταιρείας αφορά την εγκατάσταση τρίτης γραμμής συνεχούς χύτευσης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2016 παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 72,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των εσόδων της και το 9,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης. Τα μεικτά κέρδη της ήταν 55,73 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των εσόδων της.

Η ΕΛΒΑΛ κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 27,06 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη, όπως προαναφέρθηκε, 18,585 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της, οι οποίες απέδωσαν έσοδα ύψους 745,57 εκατ. ευρώ, ήταν ύψους 17,79 εκατ. ευρώ. Το 2016 ήταν το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του κλάδου έλασης αλουμινίου υπό τη σκέπη της νέας εταιρείας ΕΛΒΑΛ, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό του κλάδου αλουμινίου του ομίλου Viohalco το 2015. Τα αποτελέσματα της εταιρείας ενσωματώνουν αυτά του προϋπάρχοντος κλάδου foil αλουμινίου για τρεις μόνο μήνες, καθώς αυτός αποσχίστηκε τον Απρίλιο του 2016. Για τους λόγους αυτά τα αποτελέσματά της του έτους 2016 δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα του έτους 2015. Ο κλάδος έλασης αλουμινίου απορροφήθηκε από την εταιρεία τον Οκτώβριο του 2015.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Λ. Βαρούχα, κατέγραψε το 2016 έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Οι πωλήσεις των προϊόντων έλασης αλουμινίου σε τόνους στην εγχώρια αγορά ανήλθαν σε 77.318, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις έφτασαν τους 189.655 τόνους. Σε αξία οι εγχώριες πωλήσεις της από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου απέδωσαν 175,76 εκατ. ευρώ και οι διεθνείς 530,59 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 68,8% των συνολικών. Οι εξαγωγές της κάλυψαν περισσότερες από 70 χώρες. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας, ύψους 771,01 εκατ. ευρώ, προήλθαν σε ποσοστό 23,8% (183,31 εκατ. ευρώ) από την Ελλάδα, 55,8% (430,20 εκατ. ευρώ) από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 6% (46,21 εκατ. ευρώ) από λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 9,8% (75,46 εκατ. ευρώ) από την Αμερική, 3,9% (29,96 εκατ. ευρώ) από την Ασία, 0,65% (5,03 εκατ. ευρώ) από την Αφρική και 0,1% (0,84 εκατ. ευρώ) από την Ωκεανία. Κυριότερες χώρες-αγορές των προϊόντων της ήταν, κατά σειρά, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Βρετανία, η Τουρκία και η Βουλγαρία, από τις οποίες προήλθε συνολικά το 60% των πωλήσεων. Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των εγχώριων πωλήσεων αφορά προϊόντα που διατίθενται στην εξαγωγική κατά βάση συγγενική εταιρεία foil αλουμινίου και επεξεργασίας αλουμινόχαρτου Συμετάλ, οι άμεσες και έμμεσες εξαγωγές της ΕΛΒΑΛ αφορούν περί το 85% του όγκου της παραγωγής της. Το 2016 οι βιομηχανικές μονάδες της εταιρείας εξάντλησαν την παραγωγική τους δυναμικότητα, επιτυγχάνοντας ρεκόρ παραγωγής, λαμβανομένου υπόψη του προϊοντικού μείγματος, στο επίπεδο των 267.000 τόνων τελικών προϊόντων.

Στις 31.12.2016 το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης (346,46 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 150,22 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (196,24 εκατ. ευρώ). Οι δανειακές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 188,36 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 48,7% μακροπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 8,36 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ροές της ήταν θετικές, ύψους 36,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε μείωση του καθαρού δανεισμού της, εξαιρουμένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε 171,4 εκατ. ευρώ, από 213,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της, εξάλλου, ανέρχονταν σε 297,29 εκατ. ευρώ.


Επίσης, στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 443,41 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 56,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 784,09 εκατ. ευρώ (51,5% στις 31.12.2015).

Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση απασχολούσε 766 εργαζόμενους, έναντι 1.062 τα τέλη του 2015, όταν στο δυναμικό της ανήκε και ο κλάδος foil αλουμινίου που εισφέθηκε στη Συμετάλ. Για τις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές και παροχές στο προσωπικό και τα στελέχη της η εταιρεία το 2016 διέθεσε 39,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,93 εκατ. ευρώ αφορούσαν μισθούς και ημερομίσθια.

Η ΕΛΒΑΛ συμμετέχει με μερίδια 100% στις εταιρείες βαφής ταινιών αλουμινίου ΒΕΠΑΛ, παραγωγής etalbond Elval Colour, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αλουμινίου Ανοξάλ, foil και επεξεργασίας αλουμινόχαρτου Συμετάλ, με 50% στην εταιρεία επεξεργασίας ταινιών αλουμινίου Βιομάλ και στην εμπορική εταιρεία ΑΦΣΕΛ, με 67,5% στην εταιρεία ερευνών και ανάπτυξης ΕΛΚΕΜΕ, με 26,7% στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναμέτ και με 49% στη νεοϊδρυθείσα στη Γερμανία εταιρεία Uehem, η οποία συστάθηκε από κοινού με την ιαπωνική United Aluminium Company of Japan με αντικείμενο τη διάθεση κατασκευασμένων από την ΕΛΒΑΛ προϊόντων αλουμινίου με τελικό προορισμό την παραγωγή εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΒΑΛ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2016

www.inr.gr, 14 Ιουλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS