inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 3,9 εκατ. ευρώ συρρικνώθηκαν το 2016 τα κέρδη της Αλουμίνιον της ΕλλάδοςΜειωμένα έσοδα και συρρικνωμένη κερδοφορία, λόγω κάμψης των τιμών του αλουμινίου και της αλουμίνας και κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών μη συνυφασμένων με την κύρια δραστηριότητά της, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανική εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος, μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου και αλουμίνας, η οποία ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο Μυτιληναίος και απορροφάται από τη μητρική της εταιρεία τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο μετασχηματισμού της δομής του ομίλου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της Αλουμίνιον της Ελλάδος τον περασμένο χρόνο από τις πωλήσεις προϊόντων της και εμπορευμάτων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά περιορίστηκαν σε 562,47 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 6,5% σε ποσοστό και 38,96 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Ποσό 327,27 εκατ. ευρώ (58,2% των συνολικών εσόδων) προήλθαν από τις πωλήσεις αλουμινίου, 101,96 εκατ. ευρώ (18,1%) από την πώληση αλουμίνας, 130,66 εκατ. ευρώ (23,2%) από τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και 2,58 εκατ. ευρώ (0,45%) απέφεραν λοιπές δραστηριότητες. Τα προϊόντα της ίδιας της επιχείρησης απέδωσαν το 73,6% των συνολικών εσόδων (413,78 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο 26,4% (148,69 εκατ. ευρώ) απέφεραν εμπορεύματα και υπηρεσίες.

Από την ελληνική αγορά αντλήθηκε το 44,8% των εσόδων (251,75 εκατ. ευρώ), από άλλες αγορές της ΕΕ το 46,1% (259,34 εκατ ευρώ) και από τις αγορές τρίτων χωρών προήλθε το υπόλοιπο 9,1% (51,37 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 123,78 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 22% των συνολικών.

Τα μεικτά κέρδη της μειώθηκαν κατά 23,07 εκατ. ευρώ ή 31,4% (στα 50,35 εκατ. ευρώ έναντι 73,42 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς το μεικτό περιθώριό της αποδυναμώθηκε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 9%, από 12,2% το 2015). Το γεγονός αυτό καθόρισε και τα τελικά οικονομικά της αποτελέσματα.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 16,18 εκατ. ευρώ ή 18,4% και περιορίστηκαν σε 71,89 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 22,47 εκατ. ευρώ έναντι 40,63 εκατ. ευρώ το 2015 (-44,7%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,905 εκατ. ευρώ (31,97 εκατ. ευρώ το 2014), μειωμένα κατά 28,06 εκατ. ευρώ (-87,8%), καθώς διευρύνθηκε ο φορολογικός συντελεστής. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη του τομέα αλουμινίου και αλουμινίου ήταν ύψους 40,20 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 28,79 εκατ. ευρώ (28,52 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 25,87 εκατ. ευρώ (20,13 εκατ. ευρώ το 2015).

Η Αλουμίνιον της Ελλάδος, η οποία στα τέλη του 2016 απασχολούσε στις βιομηχανικές μονάδες της στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και στα γραφεία της στην Αθήνα συνολικά 1.008 εργαζομένους, έναντι 962 στα τέλη του 2015, δαπάνησε για κεφαλαιουχικές επενδύσεις το 2016 το ποσό των 19,84 εκατ. ευρώ και συνολικά 30,61 εκατ. ευρώ για ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία. Υλοποιώντας νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους με τον τίτλο The Best, ευελπιστεί ότι θα επιτύχει νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα ετήσιας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου, με χαμηλότερο κόστος.

Οι συνολικές δαπάνες της για τις αποδοχές των μισθωτών της και κάθε είδους εισφορές και παροχές σε αυτούς και τα στελέχη της ήταν ύψους 38,69 εκατ. ευρώ, έναντι 39,84 εκατ. ευρώ το 2015. Συγχρόνως, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης περιορίστηκαν σε 6,99 εκατ. ευρώ, από 8,07 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ στην παραγωγή ένυδρης αλουμίνας και ρευστού μετάλλου το 2016. Οι πωλήσεις αλουμινίου σε κολόνες ανήλθαν σε 110.100 τόνους (109.900 τόνοι το 2015). Συγχρόνως, οι πωλήσεις αλουμινίου σε πλάκες ανήλθαν σε 71.400 τόνους (67.000 τόνοι το 2015). Επίσης, στη διάρκεια του 2016 ολοκληρώθηκε μακροχρόνιο συμβόλαιο διάθεσης στην εταιρεία Glencore άνυδρης αλουμίνας. Οι ετήσιες πωλήσεις ένυδρης αλουμίνας ανήλθαν ήταν της τάξεως των 129.000 τόνων. Επιπλέον, επαναπουλήθηκε εμπόρευμα σε μορφή κολόνας αλουμινίου.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανέρχονταν σε 261,25 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 24,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 1.056,92 εκατ. ευρώ (26,6% έναν χρόνο νωρίτερα). Σε σύγκριση με ένα έτος πριν, αυξήθηκαν κατά 18,34 εκατ. ευρώ ή 7,5% σε ποσοστό.

Στις 31.12.2016 το κυκλοφορούν ενεργητικό της (461,04 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 60,91 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (400,13 εκατ. ευρώ). Οι δανειακές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 389,35 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 67,2% μακροπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 71,06 εκατ. ευρώ.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της, εξάλλου, ανέρχονταν σε 566,3 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που είχε υπό τον πλήρη έλεγχό της την ελληνική εταιρεία εξόρυξης βωξίτη Δελφοί - Δίστομον, την ελληνική ναυτική εταιρεία Δεσφίνα και τη ναυτική εταιρεία Desfina Marines των Νήσων Μάρσαλ και κατείχε το 25% της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο Mytilineos Financial Partners, αισιοδοξούσε ότι θα επιτύγχανε και κατά το 2016 ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θέτοντας σε λειτουργία νέο στατικό φούρνο, περιόρισε την κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή των προϊόντων της. Στη διάρκεια του 2016 υλοποίησε διασυνοριακή συγχώνευση, με την οποία απορρόφησε τη ρουμανική εταιρεία Reycom, αποκτώντας δυνατότητες να επεκταθεί στην παραγωγή ψευδαργύρου και την ανακύκλωση αποβλήτων μεταλλουργίας.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τη ΔΕΗ, το 2016 υπέγραψε σύμβαση επταετούς διάρκειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2010 σε ανταγωνιστικούς όρους. Στον αντίποδα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έλαβε απόφαση η οποία ενδέχεται να προκαλέσει νέα απαίτηση της ΔΕΗ. Εκκρεμεί εξάλλου επίλυση διαφοράς με τη ΔΕΠΑ.

Η Αλουμίνιον της Ελλάδος, που έχει πρόεδρο τον Σπ. Κασδά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Στεφανίδη, εκτιμά ότι έχει επιτύχει «επίπεδα κόστους που την κατατάσσουν παγκοσμίως στο πρώτο τέταρτο των περισσότερο ανταγωνιστικών εργοστασίων αλουμινίου». Για το 2017 αναμένει «ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα».

Τα συνολικά έσοδα της βιομηχανίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 5,74 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 660,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,5% των εσόδων και το 6,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 335,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των εσόδων και το 6,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 205,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των εσόδων και το 3,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων κατά την προαναφερθείσα περίοδο ανήλθαν σε 548,85 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τα έτη 2012 και 2013. Τα έσοδά της το 2005 ήταν της τάξεως των 382,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα μεγαλύτερα ετήσια έσοδά της, ύψους 601,4 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 67,2 εκατ. περίπου ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2006, ενώ οι μεγαλύτερες ζημιές της, ύψους 41 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2013.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

www.inr.gr, 18 Ιουλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS