inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προσδοκά η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα ΤρόφιμαΚάμψη των πωλήσεων και ζημιές της τάξεως των 13,3 εκατ. ευρώ προ φόρων και των 9,5 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, λόγω θετικών αναβαλλόμενων φόρων, κατέγραψε το 2016 σε ενοποιημένη βάση η εταιρεία Δέλτα Τρόφιμα του ομίλου Vivartia, η οποία μετά την απόκτηση του 43,2% της ομοειδούς βιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ ενσωμάτωσε και αυτήν για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Η γαλακτοβιομηχανία προσδοκά ότι το 2017 θα επιλύσει οριστικά τα οξύτατα χρηματοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για την απαραίτητη για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στις 31.12.2016 η επιχείρηση βαρυνόταν με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 86,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, σε ενοποιημένη βάση, στις 31.12.2016 ήταν μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της κατά 73,7 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα έσοδα της Δέλτα Τρόφιμα το 2016, σε συνθήκες περαιτέρω μείωσης των μεγεθών της εγχώριας αγοράς γάλακτος, περιορίστηκαν σε 278,45 εκατ. ευρώ, από 304,51 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας μείωση 8,6% ή 6,5% σε απολύτως συγκρίσιμη βάση.

Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (26,5% από 27,4%), με συνέπεια να καταγραφούν μειωμένα κατά 11,5% μεικτά κέρδη ύψους 73,89 εκατ. ευρώ. Για τους λόγους αυτούς και τη διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων ύψους 9,2 εκατ. ευρώ από τη γνωστή χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα, κατεγράφησαν μειωμένα κατά 27,8% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 13,145 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 18,215 εκατ. ευρώ το 2015, εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων από συγγενείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, αν απομονωθεί η επίδραση της διαγραφής εμπορικών απαιτήσεων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 23,7%, λόγω δραστικής μείωσης σειράς λειτουργικών δαπανών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματά της προ φόρων το 2016 ήταν ζημιές 13,30 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 9,13 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένες κατά 4,17 εκατ. ευρώ ή 45,7%. Επίσης, τα τελικά αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 9,58 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 10,285 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες κατά 6,8% σε ποσοστό και 0,7 εκατ. ευρώ σε αξία, λόγω θετικής επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 16,86 εκατ. ευρώ (17,21 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 9,47 εκατ. ευρώ (9,78 εκατ. ευρώ).

Στα τέλη του 2016 ο όμιλος -που απορροφά περί το 25% της εγχώριας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος- απασχολούσε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία 1.787 εργαζόμενους, έναντι 1.805 τα τέλη του 2015. Για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του, το 2016 διέθεσε 50,82 εκατ. ευρώ, έναντι 52,99 εκατ. ευρώ το 2015.

Για προσθήκες ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων το 2016 δαπάνησε 9,80 εκατ. ευρώ (2,54 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ομίλου, εξάλλου, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 196,18 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο μεταβολών στην παραγωγική δομή του ομίλου προέκυψε επιβάρυνση απομείωσης παγίων ύψους 6,35 εκατ. ευρώ, που επιβάρυνε τη χρήση.

Η μητρική εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, που έχει πρόεδρο τον Παν. Κ. Θρουβάλα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Γ. Μαυριδόγλου, το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 238,53 εκατ. ευρώ (-8,7%), μεικτά κέρδη 57,32 εκατ. ευρώ (-14,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,63 εκατ ευρώ (-28,7%), ζημιές προ φόρων 15,59 εκατ. ευρώ (-29,8%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους τελικές ζημιές 10,12 εκατ. ευρώ (+23,4%). Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 1.187 εργαζόμενους, έναντι 1.213 τα τέλη του 2015. Για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της, το 2016 διέθεσε 43,21 εκατ. ευρώ, έναντι 45,85 εκατ. ευρώ το 2015.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Για τη χρήση 2017 ο όμιλος αναμένει περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του, καθώς υλοποιεί προγράμματα μείωσης κόστους. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στην αγορά νέα καινοτομικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, με συνεχείς προσφορές. Εντείνει τις προσπάθειές του για διεύρυνση των εξαγωγών του, ειδικότερα στην Ιταλία όπου πέρυσι αύξησε κατά 20% τον όγκο των πωλήσεών του, καθώς και στις αγορές της Αυστρίας και της Βρετανίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016

www.inr.gr, 20 Ιουλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS