inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η εταιρεία εμφιαλωμένων νερών Χήτος - ΖαγόριΜε διευρυμένη λειτουργική κερδοφορία και ενισχυμένο παραγωγικό δυναμικό, που της παρέχει τη δυνατότητα να θέσει ακόμη υψηλότερους στόχους, «έκλεισε» τη χρήση 2016 η ηπειρωτική βιομηχανία φυσικού μεταλλικού νερού Χήτος, η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα και είναι γνωστή με το εμπορικό σήμα «Ζαγόρι».

H εταιρεία ΧΗΤΟΣ ξεκίνησε ως παραγωγός αναψυκτικών πριν από έξι δεκαετίες. Εξελίχθηκε σε ισχυρή, ηγετική δύναμη στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα, με το σήμα ΖΑΓΟΡΙ. Παράλληλα, εδραίωσε την παρουσία των προϊόντων της σε περίπου 20 αγορές του εξωτερικού.

Υλοποιώντας ιδιαιτέρως σημαντικές αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις, με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, η επιχείρηση εξασφάλισε την ανάπτυξή της, έχοντας υιοθετήσει από τα πρώτα της βήματα βελτιωμένες αρχές επιχειρηματικής λειτουργίας. Το 2016 υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις, αναβαθμίζοντας το παραγωγικό δυναμικό της, οι οποίες οδήγησαν σε διεύρυνση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της. Επίσης, στη διάρκεια του 2016 η εταιρεία επιχειρηματικών μελετών και ερευνών Icap Hellas συμπεριέλαβε την ηπειρωτική βιομηχανία στις εταιρείες «True Leaders» της ελληνικής αγοράς, για τρίτο συνεχόμενο έτος, ενώ στις αρχές του 2017 το σήμα «Ζαγόρι» αξιολογήθηκε ως «Corporate Superbrand 2016» στον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό για τα κορυφαία ελληνικά εμπορικά σήματα, καθώς κρίθηκε το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών.

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης του νερού «Ζαγόρι» βρίσκονται σε υψόμετρο 485 μέτρων στους πρόποδες του όρους Μιτσικέλι, σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Το σύνολο των διαδικασιών – εμφιάλωση, επισήμανση, διευθέτηση, ποιοτικός έλεγχος - πραγματοποιούνται με σύγχρονο εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Καθετοποιώντας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των δύο εμφιαλωτηρίων της, η Χήτος διαθέτει επίσης τρίτη βιομηχανική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, η οποία διαθέτει αυτοματοποιημένη παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας pet – preforms και πωμάτων. Η παραγωγή των υλικών συσκευασίας πραγματοποιείται με επιλογή των βέλτιστων ποιοτικά πρώτων υλών και με εγκατεστημένο σύστημα συνεχών ελέγχων των τελικών προϊόντων, για να προστατεύεται και να διατηρείται αναλλοίωτος ο χαρακτήρας του νερού στη φιάλη. Οι μονάδες εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού βρίσκονται στη θέση Καρακόρι της Κοινότητας Περιβλέπτου και στη θέση Γκαλντερίμι της Κοινότητας Κρανούλας στον νομό Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 43,52 εκατ. ευρώ, από 43,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 0,4% σε ποσοστό και 0,17 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο σχεδόν (99,8%) των εσόδων της (43,45 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή προϊόντων της και το υπόλοιπο 0,2% (0,07 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητές της.

Η επιχείρηση αξιοποίησε αποτελεσματικά την υλοποίηση των νέων επενδύσεών της και παρουσίασε μεικτά κέρδη 22,32 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 21,28 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 4,9% (+1,04 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ανήλθε από το 49,1% στο 51,3%, ενισχυμένο κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες.

Κατόπιν αυτού, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,48 εκατ. ευρώ (10,1%των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 4,07 εκατ. ευρώ (9,4% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 7,5% (+0,30 εκατ. ευρώ). Η αύξηση θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, αν τα αποτελέσματα δεν επιβαρύνονταν με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, προφανώς λόγω απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων από τη γνωστή χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα, ύψους 1,83 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι οι δαπάνες διάθεσης (13,57 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4% και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (3,51 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 15,8%.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 9,3% και ανήλθαν σε 3,34 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7% το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,04 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,07 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με επί μέρους μεταβολές των έκτακτων εσόδων και εξόδων και τις διακυμάνσεις της αναβαλλόμενης φορολογίας, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 3,29 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,89 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων κερδών προ φόρων 3,06 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 2,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 7,3% και μειωμένων κατά 13,4%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 4,33 εκατ. ευρώ, έναντι 4,08 εκατ. ευρώ (+6,1%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,3%, έναντι 10,1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 42,585 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,8%, λόγω της σημαντικής αύξησης των πάγιων στοιχείων του. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,1% και 6,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,6% και τα καθαρά κέρδη το 4,3%.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 19 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 29,895 εκατ. ευρώ (29,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 70,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (73,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις μόνο 1,64 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμες). Παρουσίαζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (29,73 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 19,27 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,465 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 4,95 εκατ. ευρώ (5,21 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί των παγίων της δεν υπήρχαν υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 12,75 εκατ. ευρώ, έναντι 8,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 4,62 εκατ. ευρώ, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της συμπεριλαμβάνονταν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού, ύψους 2,50 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΧΗΤΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 496 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 72,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,6% των πωλήσεων και το 15,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 51,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 16,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 39,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,9% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 70,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 46,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν της τάξεως των 27 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Νικ. Α. Χήτο, αντιπρόεδρους τους Βασ. Κ. Χήτο και Ιω. Α. Χήτο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλκ. Ι. Χήτο της οικογένειας των μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 262 εργαζόμενους, έναντι 256 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,83 εκατ. ευρώ, έναντι 8,34 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης διαθέτει στους μετόχους και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της μέρισμα 0,82 εκατ. ευρώ και αμοιβές 0,71 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, η πορεία της επιχείρησης στα μέσα του 2017 έβαινε ικανοποιητική.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΗΤΟΣ

www.inr.gr, 4 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS