inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει εκ νέου την παραγωγή της η βιομηχανία προφίλ αλουμινίου CosmosΣε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και κατά το 2016, για τρίτο συνεχόμενο έτος, οι επιδόσεις της βιομηχανίας Cosmos Aluminium, η οποία άρχισε να λειτουργεί στη Λάρισα τα τέλη του 2008 και από το 2014 κατατάσσεται στις αποδοτικότερες ελληνικές βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου.

Η εταιρεία, δημιούργημα μελών της οικογένειας Καντώνια, κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 68,95 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2015 κατά 2,6% (-1,82 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, ο όγκος των πωλήσεών της σημείωσε αύξηση και ανήλθε σε 25.800 τόνους προφίλ αλουμινίου, έναντι 23.600 τόνων το 2015 (+9,3%). Η μείωση των πωλήσεων σε αξία οφείλεται στην κάμψη των τιμών του αλουμινίου και στην απόφαση της επιχείρησης να εδραιώσει την ισχυρή εμπορική παρουσία της στη γερμανική αγορά και σε άλλες αγορές του εξωτερικού, υιοθετώντας ανταγωνιστικές τιμές.

Τα μεικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 9,57 εκατ. ευρώ (+11,5% ή +0,98 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα (στο 13,9%, από 12,1% το 2015). Αντιθέτως, λόγω αύξησης των δαπανών διάθεσης (3,52 εκατ. ευρώ) κατά 24,8% και των δαπανών διοίκησης (1,41 εκατ. ευρώ) κατά 13,7%, καθώς και αυξημένων λοιπών εξόδων (0,40 εκατ. ευρώ έναντι 0,06 εκατ. ευρώ), μειωμένα κατά 2,9% ήταν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 6,69 εκατ. ευρώ, τα οποία ως ποσοστό των πωλήσεων παρέμειναν σταθερά στο επίπεδο του 9,7%.

Tα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,60 εκατ. ευρώ (1,46 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,42 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η COSMOS ALUMINIUM κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 4,66 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,7% σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2015 (4,74 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 3,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2015 (3,59 εκατ. ευρώ) κατά 3,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 15,8%, έναντι 17,3% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 42,27 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,4%, λόγω αύξησης των πάγιων και, κυρίως, των κυκλοφοριακών στοιχείων του. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 38% και 28,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,8% και τα καθαρά κέρδη το 5%.

Στις 31.12.2016 οι τραπεζικές υποχρεώσεις της συνολικού ύψους 8,97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο 0,54 εκατ. ευρώ ήταν μακροπρόθεσμες, είχαν μειωθεί κατά 7,8%. Ωστόσο, το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (13,67 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο από την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (20,56 εκατ. ευρώ) κατά 6,89 εκατ. ευρώ, καθιστώντας ενδεχομένως αναγκαία την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της. Επίσης, στις 31.12.2016 τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,14 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 21 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες Πειραιώς (9 εκατ. ευρώ) και Alpha (12 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 ήταν 26,43 εκατ. ευρώ, έναντι 26,88 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Στη διάρκεια του 2016 για πάγιες επενδύσεις η επιχείρηση δαπάνησε 1,11 εκατ. ευρώ, έναντι 0,93 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 5,47 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,33 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 14,00 εκατ. ευρώ (10,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 33,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 42,27 εκατ. ευρώ (26,6% έναν χρόνο πριν).

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο τον Ξεν. Ι. Καντώνια και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεόδ. Ξ. Καντώνια, οφείλει το σύνολο των εσόδων της του έτους 2016 στις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της αντλήθηκε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, από τις εξαγωγές της, που απευθύνονται κατά βάση στη γερμανική αγορά. Από την ελληνική αγορά η επιχείρηση άντλησε μόνο το 10,8% των πωλήσεών της (7,48 εκατ. ευρώ, έναντι 8,63 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς το 89,2% (61,47 εκατ. ευρώ, έναντι 62,14 εκατ. ευρώ το 2015) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της στη διεθνή αγορά.

Για τον λόγο αυτό και δεδομένης της ανθεκτικότητας της γερμανικής οικονομίας δηλώνει εκ νέου ότι διαβλέπει ισχυρές προοπτικές περαιτέρω επιχειρησιακής ανάπτυξης. Αναμένει ότι ο όγκος των πωλήσεών της θα πλησιάσει το 2017 τους 27.000 τόνους, αποδίδοντας έσοδα της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ. Οι περυσινές επιδόσεις της ήταν αναμενόμενες, αναφέρει, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητάς της και της ικανότητάς της να προσφέρει στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η Cosmos Aluminium διαθέτει δυο γραμμές διέλασης αλουμινίου υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας, που αξιοποιούν ρομποτική τεχνολογία για την τοποθέτηση μητρών προς παραγωγή και μπορούν να διαχειριστούν κράματα αλουμινίου όλων σχεδόν των τύπων. Παράγει προφίλ διαφόρων διατομών και μηχανικών ιδιοτήτων από διάφορα κράματα. Οπως αναφέρει, αξιοποιεί τα πολύτιμα συσσωρευμένα αποθέματα πείρας των ιδιοκτητών της και κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες του τομέα της στην Ευρώπη και πρώτη στην ελληνική αγορά, με κριτήριο την ποιότητα του τεχνολογικού της εξοπλισμού, καθώς έχει εφοδιαστεί με τα τελειότερα μηχανήματα διέλασης, μεταφοράς και αποθήκευσης αλουμινίου για την παραγωγή standard προφίλ και ειδικών προφίλ βάσει σχεδίου, για τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές και την εσωτερική διακόσμηση. Το τμήμα συσκευασίας στη μονάδα της αριθμεί τέσσερις γραμμές συσκευασίας, που προσφέρουν περισσότερους από δέκα τύπους συσκευασίας. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο 8ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθήνας, στον κόμβο της Νίκαιας.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2008-2016, δηλαδή στο διάστημα των οκτώ ετών που λειτουργεί πλήρως και των λίγων μηνών που λειτούργησε παραγωγικά το 2008, ανήλθαν σε 376,2 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 6% του μέσου συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Οι πωλήσεις της το 2008 ήταν μόλις 59.000 ευρώ, καθώς άρχισε τη δοκιμαστική λειτουργία της τους τελευταίους μήνες του έτους, ενώ το 2009 ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,65 εκατ. ευρώ, ίσα 1% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, παρά τις σημαντικές ζημιές της την περίοδο 2008-2013. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα εννέα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 15,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις τρεις από τις εννέα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 70,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008.

Η βιομηχανία το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 112 εργαζομένους, έναντι 109 το 2015. Για τη μισθοδοσία και λοιπές παροχές στο πάσης φύσεως προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντικού, διέθεσε 2,67 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 2,50 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,75 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές διοικητικών οργάνων το 2016 διέθεσε 0,56 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 56.695 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 41.625 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 30.805 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Θυγατρική της είναι η εταιρεία Cosmos Οικιακός Εξοπλισμός, χώρους της οποίας χρησιμοποιεί στις δικές της δραστηριότητες, κατόπιν μίσθωσης. Λόγω περιορισμένης δραστηριότητας της θυγατρικής της, δεν συνέταξε για το 2016 ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Η Cosmos Aluminium σχεδιάζει την υλοποίηση επένδυσης επέκτασης της παραγωγικής της δυναμικότητας, με στόχο τη διεύρυνση των εξαγωγών της. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη σύναψη ομολογιακού δανείου, ενδεχομένως στο πλαίσιο γενικότερης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: COSMOS ALUMINIUM

www.inr.gr, 6 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS