inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εκτόξευση πωλήσεων και κερδών της ζυθοποιίας ΕΖΑΑισιόδοξη ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τις πωλήσεις της, οι οποίες το 2016 υπερδιπλασιάστηκαν λόγω αύξησης του μεριδίου της στην αγορά και παράλληλης αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, δηλώνει η ΕΖΑ Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία, εταιρεία αμιγώς ελληνικών συμφερόντων η οποία αναπτύσσει δικά της σήματα ζύθου.

Με «όπλα» τέσσερις εγχωρίως παραγόμενες ελληνικές μπίρες, δικής της έμπνευσης, αλλά και διεθνώς γνωστά εισαγόμενα σήματα, η επιχείρηση επανήλθε το 2016 σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Επίσης, προσδοκά περαιτέρω σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της τα επόμενα χρόνια.

Για να ενισχύσει την χρηματοοικονομική της θέση, η ΕΖΑ τον Δεκέμβριο του 2016 αποφάσισε και στις αρχές του 2017 προχώρησε στη σύναψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας και ποσού 3,50 εκατ. ευρώ, με μετατρέψιμες ομολογίες που πληρώθηκαν μερικώς από νομικά πρόσωπα του ενός εκ των μετόχων της.

Επίσης, στις αρχές του 2017 έλαβε έγκριση παροχής waiver από τις πιστώτριες τράπεζές της, σχετικά με το γεγονός ότι ο όγκος της παραγωγής της ξεπέρασε το όριο που προβλέπεται για τις μικροζυθοποιίες. Εως τότε υποχρεούτο, βάσει των δανειακών της συμβάσεων, να λειτουργεί στο πλαίσιο του νόμου για τις μικροζυθοποιίες, ώστε να απολαμβάνει του προνομίου της επιβάρυνσης με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ζύθου. Η κατάσταση της οικονομικής θέσης της ΕΖΑ και της θυγατρικής της Crystal Beverages κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 περιλαμβάνει ειδικό φόρο ποσού 3,22 εκατ. ευρώ στις λοιπές απαιτήσεις, που θα συμπεριληφθεί στο κόστος πωλήσεων της χρήσης 2017.

Η μητρική εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον -και βασικό μέτοχό της- Αθαν. Συριανό, το 2016 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 30,50 εκατ. ευρώ, που είναι κατά 136,7% σε ποσοστό και κατά 17,05 εκατ. ευρώ υψηλότερες από εκείνες του έτους 2015 (13,45 εκατ. ευρώ). Το 69,1% των πωλήσεών της (21,08 εκατ. ευρώ) πραγματοποιήθηκε προς συνδεδεμένη επιχείρηση.

Οι πωλήσεις της απέδωσαν αυξημένα κατά 236,6% μεικτά κέρδη (7,89 εκατ. ευρώ) και αυξημένα κατά 151,3% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 4,48 εκατ. ευρώ.

Το τελικό αποτέλεσμα της μητρικής εταιρείας προ φόρων ανήλθε σε κέρδη 2,53 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 0,18 εκατ. ευρώ το 2015), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,06 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,18 εκατ. ευρώ το 2015). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 3,42 εκατ. ευρώ.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με την κατά 98% θυγατρική της Crystal Beverages, η επιχείρηση το 2016 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 27,575 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 70,2% (+11,38 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 3,02 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 265,7%. Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 0,87 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,94 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 0,46 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,96 εκατ. ευρώ το 2015. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,5%, από 2,5% το 2015. Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, με αποσβέσεις 1,02 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,14 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2015).

Εναντι δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου 15,39 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2016 επί των ακινήτων του ομίλου υπήρχαν εγγεγραμμένα εμπράγματα βάρη συνολικής αξίας 8,77 εκατ. ευρώ, υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε ετήσια βάση οι δανειακές του υποχρεώσεις αυξήθηκαν 35,2%. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του στο τέλος της χρήσης (18,40 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από την αξία των βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (17,94 εκατ. ευρώ). Επίσης, στις 31.12.2016 τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν 1,95 εκατ. ευρώ (1,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του ομίλου στα τέλη του 2016 ήταν 26,30 εκατ. ευρώ, έναντι 24,67 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Στη διάρκεια του 2016 ο όμιλος δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 1,91 εκατ. ευρώ, έναντι 0,93 εκατ. ευρώ το 2015.

Στα τέλη του 2016 προχώρησε σε αποθεματοποίηση προϊόντων, συμβατή με το φορολογικό πλαίσιο της μιροζυθοποιίας, με σκοπό τη διάθεση των αποθεμάτων εντός του πρώτου πενταμήνου του 2017.

Η επιχείρηση δημιουργήθηκε το 1989 ως ομώνυμη θυγατρική γερμανικού ομίλου, του οποίου η μπίρα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1980, υπό καθεστώς παραχώρησης σήματος. Tο 1988 η γερμανική μητρική εταιρεία ανέλαβε η ίδια την ανάπτυξη του σήματός της στην Ελλάδα και έναν χρόνο αργότερα απέκτησε εργοστάσιο στην Αταλάντη Φθιώτιδας. Ακολούθησε η ανασυγκρότηση της ελληνικής εταιρείας και η μετονομασία της σε Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ). Το 1998 πραγματοποιήθηκε η υπό μορφή management buy-out εξαγορά των μετοχών που ανήκαν στη γερμανική εταιρεία (ολοκληρώθηκε το 2003), με αποτέλεσμα την πλήρη ελληνοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Με στόχο τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής, το 2013 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω της οποίας απέκτησε μερίδιο 33,9%, ως στρατηγικός επενδυτής, η επενδυτική εταιρεία Damma Holding.

Η ΕΖΑ διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο ζύθου με υψηλό παραγωγικό δυναμικό και απασχολεί περισσότερους από 100 ειδικευμένους εργαζόμενους στην ομώνυμη πόλη της Φθιώτιδας. Η μονάδα της Αταλάντης βρίσκεται στο κέντρο της χώρας και λειτουργεί σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας για την παραγωγή μπίρας το εξαιρετικής ποιότητας και σύστασης αρτεσιανό νερό του Παρνασσού. Παράγει προϊόντα ζύθου ανώτατης ποιότητας, χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες επιλεγμένες ποικιλίες καλοκαιρινών εξάκλωνων κριθαριών τύπου Scarlet και Prestige και αρωματικό λυκίσκο Hallertau Βαυαρίας και Saaz Βοημίας. Εφαρμόζει επιτυχώς, υιοθετώντας προηγμένη τεχνολογία, ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων και ελέγχου διαδικασιών παραγωγής και περιβαλλοντικής φροντίδας, συμμορφούμενη με τα πρότυπα ELOT EN ISO 22000:2005 για την παρασκευή μπίρας. Διατηρεί υποκατάστημα στο Μαρούσι Αττικής.

Στο εργοστάσιό της παράγει τη μπίρα ζ Hellenic Pilsener Beer, την Pils Hellas, τη Blue Island και τη Berlin premium lager. Παράλληλα, έχει αναπτύξει την εμπορία διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι μπίρες Krombacher και Gulden Draak.

Η ΕΖΑ θεωρείται πρωτοπόρος στη βαρελίσια μπίρα για μπιραρίες, εστιατόρια πολυτελείας και pub. Η εταιρεία έχει καταστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη συγκεκριμένη συσκευασία, επενδύοντας στον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό, τον οποίο παραχωρεί στα καταστήματα λιανικής με χρησιδάνειο. Συνεργάζεται επιτυχώς με περισσότερα από 2.500 τελικά σημεία πώλησης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, cafe).

Στα τέλη του 2016 η ΕΖΑ και η θυγατρική της απασχολούσαν 120 εργαζομένους έναντι 92 στα τέλη του 2015. Διέθεσαν το 2016 για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό, διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,77 εκατ. ευρώ, έναντι 2,53 εκατ. ευρώ το 2015. Ειδικότερα η μητρική εταιρεία στα τέλη του 2016 απασχολούσε 92 εργαζομένους έναντι 62 στα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό, διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,40 εκατ. ευρώ, έναντι 1,73 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 7 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS